ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  32 - Zdi p��ehradn�� a op��rn��, ����st 2.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


PRO BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 801-1
Bednění tunelové pro budovy (např. IS-NOE TUNEL) je rozebíratelná plošná bednící konstrukce stěn a stropů tvaru hraněných tunelů (bez čel a dna) jeřábem osazených na desku (základovou, stropní) tak, že svislé mezery mezi nimi a stropní deska v jednom záběru zabetonované vytvoří průběžné stěny a strop místnosti v celém podlaží. Postup se opakuje po uvolnění tunelů, vytažení a přemístění na horní desku. Pro okrajové (štítové) stěny se systémem kombinuje s velkoplošným stěnovým bedněním (např. Massiv-300). Z hlediska ocenění platí že všechny druhy bednění (např. z prken, desek, překližek, ocelové i kombinované, velkoplošné i systémové např. tunelové) použité dodavatelem stavebních prací, mají jednotné ocenění odpovídající popisu konstrukcí a zvoleným reprezentantům bednění. Dosažení normované obratovosti, zejména u systémového bednění je zakalkulováno v cenách bednění.

Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV ve sborníku 801-1 uvedené, prováděné na objektech – Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí, jakož i práce charakterově obdobné. Mezi ně se zahrnují:
- překlady nebo stropní nosníky z ocelových válcovaných profilů I, E, U, UE, L, osazované na maltu na zdech (317 94; 413 94),
- stropy vložkové (411 16) osazované na maltu do ocelových válcovaných nosníků, popř. do prefa nosníků,
- schodišťová ramena ze samostatně osazovaných stupňů, popř. na schodnice (433 12; 434 12; 434 19),
- stavební práce ze žáruvzdorných staviv prováděných podle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- zdivo režné lícované z cihel šamotových (31. 29),
- zdivo komínů režné z cihel šamotových (314 29),
- třísložkový komín (314 29),
- pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových (314 29),
- pouzdro komínů z kruhových šamotových vložek (314 74),
- zdivo režné lícované pilířů z cihel šamotových (331 29),
- kouřové kanály ze šamotových cihel v kotelnách pro budovy a haly občanské výstavby(mimo tovární haly a teplárny; 389 29).

Běžnými stavebními pracemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (obor 593; sborník 801-2), ani zvláštní stavební práce definované ve sborníku 801-5. Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový). Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění. Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů. Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce monolitická uložená na zdivu nebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1 800 mm.

Kanál pro rozvody inženýrských sítí přilehlý je suchý kanál, kde jedna stěna je tvořena stávající konstrukcí objektu (např. základovým pásem s možností využít jeho rozšířené části jako ozubu pro uložení krycích desek). Kanál pro rozvody inženýrských sítí volný je suchý kanál, který má obě svislé stěny a může jednou stěnou přiléhat k objektu. Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukční systém B - bez bednění je samonosná svařovaná kostra výztuže (např. průvlaku) potažená hustým drátěným pletivem nahrazujícím bednění, včetně zakotvení okrajů přivařením k sousední výztuži, bez podpěrné konstrukce a bez lešení. Mazanina (monolitická z betonové směsi) je plošná konstrukce podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů), o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Mazanina o větší tloušťce se oceňuje položkou základové desky z prostého betonu a v nadzemních podlažích položkou prostého betonu klenby. Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod.

Pilíř (sloup) hranatý je konstrukce o délce do 2,5 násobku šířky a o výšce přesahující 5 šířek.
Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Průvlak (trám) monolitický je tyčová konstrukce s osovou vzdáleností od druhého průvlaku (trámu) větší než 1800 mm. Jako průvlak se ocení i stěnový nosník, tj. visutá stěna uložená na okrajích jako průvlak. Předsádka (beton předsádkový) je lícová vrstva (m2) o tl. 50 mm z cementové malty s minerální drtí, prováděná současně s betonáží konstrukce (s posouváním oddělujících plechů). Opracuje se keramicky (pol.čís. 313 43). Příčka hrázděná je svislá plošná konstrukce vyzdívaná do trvale viditelné nosné konstrukce typicky členěné z paždíků a sloupků se šikmými vzpěrami umístěnými alespoň v každém pátém poli z celé stěny (1 vzpěra na 1 až 5 polí). Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm. Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm. Sloup (kruhový) je konstrukce o výšce větší než 5 průměrů. Stěna monolitická je nosná plošná konstrukce tl. do 150 mm (z betonu). Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce (např. 4, 6, 8 úhelníky) s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky. Strop trámový (žebrový) monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce:
- tl. přes 150 mm (nadzákladová uložená na jiné konstrukci při výšce přes 2,5 násobek tloušťky).
- tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5 násobek tloušťky v základové spáře pod vodorovnou izolací a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný terén).
Zdivo komínů a ventilací je zdivo samostatných těles. Mohou být do něho zavázány příčky a stěny tl. do 150 mm a může být kotveno k sousední konstrukci. Za toto zdivo se nepovažuje zdivo komínové a ventilační, související vazbou s okolním zdivem.

PRO STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ 801-2
Architektura drobná je architektonické dotvoření teréních úprav v občanské a průmyslové výstavbě (např. venkovní schody, lavičky apod.). Beton lehký a lehčený. Za lehký nebo lehčený beton se považuje beton měrné hmotnosti do 2 000 kg/m3. U vícevrstvých dílců se měrná hmotnost určí jako průměr hmotnosti všech vrstev dílce. Toto ustanovení platí také pro dílce z tvarovek keramických.

Dílec kompletizovaný. Za dílec kompletizovaný se považuje dílec upravený před montáží:
a) vnější nebo vnitřní konečnou povrchovou úpravou
b) truhlářskými konstrukcemi (okna, dveře)
c) kovovými stavebními doplňkovými konstrukcemi, pokud tvoří výplň okenního nebo dveřního otvoru a jsou kompetizované, nebo klempířskými prvky (např. oplechování parapetů)
Za kompletizovaný dílec se považuje také dílec upravený jen jednou z uvedených prací. Osazení zárubně se nepovažuje za kompletizující prvek.

Dobetonováním prefabrikovaných konstrukcí se rozumí
a) dobetonování prostupů v dílcích, které se ocení položkou 389 38 – 1001 Dobetonování části A 01 sborníku 801-2
b) dobetonování spár šířky do 300 mm,
c) dobetonování styků jednotlivě objemu do 0,5 m3,
d) dobetonování prostupů v dílcích,
e) zálivka přesahující rozměry v čl. 1.3.62.2 uvedené v projektu.

Doplňující ( příložková) výztuž je krátká výztuž z tyčové betonářské oceli a je dodávána k montáži dílců obvykle k nastavení vyčnívající výztuže z dílců (389 36 – 1001, část A 01 sborníku 801-2).

Konstrukce kovové stavební doplňkové pro montáž prefabrikovaných dílců jsou výrobky zámečnického charakteru zhotovené :
a) z profilové oceli, plechu, šroubů a matic řezáním, stříháním, tvarováním a svářením
b) z betonářské oceli svařováním

Konstrukce zhotovené z betonářské oceli stříháním (řezáním) a ohýbáním se považují za výztuž.

Parametry pro montáž prefa dílců:
Největší délka uložení l(x) je vzdálenost v metrech, do které je možno uložit dílec dané hmotnosti. Tato délka je omezena největším vyložením jeřábu.
Největší délka uložení l(x) v metrech (m) je dána vztahem
l(x) = 1 : (Qp x k) kde
k = konstanta – její stanovení viz přílohu č.1
p = konstanta – její stanovení viz přílohu č.1
Q = hmotnost daného dílce v tunách (t), pro který se l(x) zjišťuje, s přípočtem na závěsné zařízení stropů Spirol 0,7t u ostatních dílců pak 0,4 t s výjimkou části A 06 ceníku 801-2, kde se přípočet na závěsné zařízení nepočítá.
Největší hmotnost dílce Q(max) – viz přílohu č.1 – určuje nejvyšší přípustnou hmotnost dílce v tunách. Je limitující podmínkou pro platnost všech cen ceníku 801-2
Největší vyložení jeřábu l(max) – viz přílohu č.1 – je největší vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene
Orientační největší délka uložení (l) je údaj uvedený v popisech cen montáže pro největší konkrétní hmotnost dílce

Práce stavební z prefabrikovaných dílců jsou:
a) provádění nosných konstrukcí se zvedanými stropy
b) montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen z jednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací,
c) práce spojené s montáží prefabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci v místech dobetonování v souvislosti s montáží,
d) spojování dílců dodávaných v částech (korálcích)
Profilování čela panelu (obou svislých a vodorovných styčných ploch) je tvarování dílců, např. podélným žlábkováním nebo hlubším žlábkem i nepravidelného průřezu apod. určeného pro zabezpečení těsnosti a statické únosnosti styků

Skutečná délka uložení je nejkratší vzdálenost mezi těžištěm dílce uloženého v konstrukci a osou:
- jeřábové dráhy u kolejových jeřábů. Měří se v kolmém průmětu do vodorovné roviny proložené osou jeřábové dráhy. To platí i pro dílce osazované pod úrovní této roviny,
- čepu otoče bezkolejového jeřábu v jeho montážní poloze. Měří se jako vzdálenost kolmého průmětu do vodorovné roviny proložené osou čepu otoče jeřábu.
Zóna jeřábu pracovní je plocha omezená dosahem háku jeřábu, uvažovaného v POV, v jeho pracovní poloze.

PRO ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 801-5
Bednění posuvné je kompletní zařízení pro tažení daného neměnného půdorysu betonové konstrukce (vodorovného průřezu), které zahrnuje vlastní bednění (bubny), omítkářské lávky, stoličky, podlahy a zvedací systém. Beton pohledový je betonová konstrukce mající po odbednění předepsaný tvar povrchu docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním betonové směsi a zvláštní úpravou bednění. Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Medium je látka tekutá či plynná pohybem přenášející (přivádějící nebo odvádějící) nebo zprostředkující energii tepelnou, mechanickou (tlakem) apod. v uzavřené vodicí soustavě z trubek, kanálů apod., aniž se sama (chemicky) změní.

Práce stavební zvláštní jsou
a) na objektech oborů 801 až 814, 815 3, 815 92 až 99, 817, práce na konstrukcích
- určených pro přímý styk s plynným nebo kapalným mediem za účelem ochlazování a provzdušňování (části A 01, B 01 a C 01),
- určených pro vedení a skladování kapalin (část A 02),
- do posuvného bednění (část A 03),
b) na objektech oborů 815 2, 815 4, 815 91 všechny konstrukce a práce (část A 04).

Zvláštními stavebními prácemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (JKPOV 593) oceňované položkami ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců. Clony zimní dřevěné jsou ochranným zařízením pro zimní provoz chladicích věží. Sestávají z dřevěných deskových dílců, které se osazují do ocelových upevňovacích prvků, zajišťujících jejich potřebnou stabilitu a polohu. Jsou umísťovány pod návodní křídla a zakrývají část nasávacího otvoru. Za zimního provozu zmenšují možnost promrzání okrajových partií chladicího systému. Difuzor je komínová konstrukce, válcovitého tvaru nebo částečně tvaru obráceného kužele. Provádí se z ocelových plechů, monolitického železobetonu, železobetonových prefabrikovaných dílců nebo z plastických hmot. Je umístěn na střeše ventilátorové věže a v jeho středu je osazen ventilátor. Eliminátory jsou plošné konstrukce svisle doplňující půdorysnou plochu chladicí věže v části nad rozvodem vody. Funkční část tvoří speciální tvarovky (stříšky) azbestocementové, dřevěné nebo z plastických hmot, jež svým tvarem a umístěním zachycují stoupající vodní páry a napomáhají jejich srážení a skapávání na chladicí systém. Tím slouží k omezování ztrát chladicí vody. Tvarovky jsou osazeny na dřevěnou, ocelovou nebo železobetonovou nosnou konstrukci.

Horizontály, vodorovné příčníky jsou upravené dřevěné hranoly upevněné na dřevěné nebo ocelové konstrukci tahového komína. Osazují se ve vodorovné poloze a slouží k připevnění pláště tahového komína dřevěného nebo z azbestocementových desek. Hrdlo sací (nosník difuzoru) je železobetonová konstrukce kruhového půdorysu členitého průřezu (šikmá, s náběhy), umístěná v úrovni stropu a tvořící nosník pro difuzor. Tvar nosníku je funkčně přizpůsoben požadavku sání ventilátoru (oblé, šikmé hrany). Komín tahový je velkoprostorová konstrukce tvaru válce, komolého kužele, komolého jehlanu, rotačního hyperboloidu apod. Tvoří horní partii komínových chladicích věží a umožňuje vedení vzduchu k získání patřičného přetlaku a tahu. Komora rozvodná je konstrukce (železobetonová nebo dřevěná) nejvíce se vyskytující u chladicích věží komínových, sloužící k průtoku a rozvedení vody z přívodního potrubí do hlavních žlabů rozvodů vody. Je umístěna v úrovni rozvodu vody. Křídlo návodní je dřevěná nebo železobetonová konstrukce umístěná nad otvorem pro vstup vzduchu do chladicí věže (nasávací otvor). Je vhodně tvarováno pro zlepšení funkce - navádění nasávaného vzduchu. Nosník stěnový je železobetonová konstrukce komínových chladicích věží typu Itterson, nesoucí železobetonový tahový komín tvaru rotačního hyperboloidu. Nosník je umístěn nad šikmými stojkami a jeho tvar je přizpůsoben požadavku chlazení a návaznostem na ostatní konstrukce. Nosníky ventilátorů jsou železobetonové zkřížené trámy. Nad místem křížení je do základu osazen ventilátor. Ochozy (např.v koruně komína) jsou konzolové konstrukce ze dřeva, oceli nebo železobetonu se zábradlím. U komínových věží jsou nejvyšším přístupovým místem a slouží k pohybu obsluhy a údržby na vrcholu tahového komína.

Plášť obvodový svislý nebo šikmý (stříška) je vnější obvodová stěna (ze železobetonu, dřeva nebo azbestocementových desek) horní části objektu chladicí věže od návodního křídla ke stropu nebo k tahovému komínu. Je svislá nebo šikmá a omezuje vnitřní prostor chladicí věže.
Rovnanina z lomového kamene je konstrukce z neopracovaného lomového tříděného kamene, rovnaného do předepsaného profilu s mezerami vyplněnými úlomky kamene, popř. štěrkem nebo štěrkopískem.

Rozvod vody jsou konstrukce sloužící k rozvedení vody rovnoměrně po půdorysu chladicího systému. Je projektován jako
a) žlabový (železobeton, dřevo),
b) trubní (ocelové trouby, azbestocementové tlakové trubky).
Je umístěn nad tlakovým systémem.

Stěny azbestocementové upevněné na konstrukci jsou stěny obvodové svislého pláště nebo tahového komína upevněné šrouby nebo vruty na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci. Stěny (příčky) azbestocementové v železobetonové konstrukci jsou stěny obvodové svislého pláště upevněné do drážek železobetonové konstrukce. Stěny odstřikovací jsou doplňujícím zařízením chladicího systému ze dřeva, z azbestocementových desek apod. Odstřikovací stěny jsou umístěny po vnitřním obvodě věže na horní části chladicího systému. Umožňují svedení maximálního množství rozstřikované vody na chladicí systém. Stěny větrové jsou svislé stěny dřevěné, z azbestocementových desek nebo železobetonu, umístěné mezi horní částí nádrže a spodní částí chladicího systému a rozdělují půdorys chladicí věže. Slouží k omezení účinků větru na ztráty chladicí vody. Stojky šikmé jsou šikmé pilíře ze železobetonu podpírající konstrukci tahového komína, vetknuté do stěny nádrže a spojené se stěnovým nosníkem tahového komína.

Systém chladicí je zařízení sloužící ke zvětšení plochy ochlazované vody a umožňující styk s proudícím chladným, parami nenasyceným vzduchem a tím k ochlazení vody. Podle použitého materiálu je členěn na:
a) dřevěný
b) azbestocementový,
c) z plastických hmot apod.

Podle způsobu průchodu vody se rozlišuje systém:
a) kapkový - voda je dělena na chladicích latích v kapky,
b) blánový - voda je dělena na chladicích stěnách v blánu,
c) smíšený - kombinace výše uvedených dvou systémů.

Chladicí systém je situován nad nádrží a pod rozvodem vody chladicí věže. Vložky závitové roztečné a distanční (distanční rozteče) jsou spojovací a upevňovací prvky z plastických hmot chladicího systému z azbestocementových desek. Zajišťují rozteč jednotlivých desek a vzájemně propojeny tvoří nekonečný šroub. Zařízení rozstřikovací vytváří intenzivní sprchu teplé vody na chladicí systém. Navazuje na konstrukci rozvodu vody a tvoří je rozstřikovací trysky a pod nimi vhodně upevněné misky (talíře). Misky a trysky jsou keramické nebo z plastických hmot. Zdivo na suchu je zdivo jednostranně lícované z upraveného lomového kamene ložného, pečlivě vázaného v celé tloušťce konstrukce, s potřebnou hrubou úpravou kamene, s uklínováním kamene a s vyklínováním spár kamennými úlomky. Zdivo výplňové je zdivo nenosné, které tvoří jen výplň mezi prvky nosné konstrukce objektu. Žlaby rozváděcí jsou žlabové konstrukce rozvodu vody ze dřeva nebo železobetonu umístěné nad chladicím systémem. Slouží k rozvedení teplé vody rovnoměrně po půdorysu chladicího systému.

PRO HRÁZE A ÚPRAVY NA TOCÍCH – ÚPRAVY TOKŮ A KANÁLY 831-2
Bednění ztracené je pomocná konstrukce, u níž není hospodárné provést odbednění tak, aby bednící materiál mohl být opětovně použit. Beton pohledový je betonová konstrukce, která má po odstranění bednění tvar povrchu předepsaný projektem, docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním směsi a zvlášť úpravou bednění. Beton prostý je konstrukce z prostého betonu, do níž není vložena výztuž z betonářské oceli. Beton předsádkový je lícovaný beton s přísadou minerální drti s viditelným povrchem bez úpravy nátěrem, omítkou nebo obkladem. Jeho povrch se různým způsobem zkrášluje (např. kamenickým opracováním, štokováním apod.). Provádí se současně s betonáží konstrukce do posuvného bednění. Beton železový je konstrukce ze železového betonu, do níž je v jakémkoli množství vložena výztuž z betonářské oceli. Pohoz je opevnění vytvořené vrstvou kamene uloženého ve stanovené tloušťce a zrnitostní skladbě, rozprostřeného s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce. Práce stavební na suchu jsou stavební práce prováděné z terénu nebo z lešení zřízeného nad terénem nebo nad vodou. Práce stavební nad vodou jsou stavební práce prováděné z prámu nebo z lodi, případně z lešení zřízeného na těchto plavidlech. Rovnanina je opevnění vodního toku z neopracovaných kamenů, kladených s vazbou ve směru podélném i příčném, s dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem. Kámen se klade do profilů vyznačených lavičkami. Zához je opevnění vytvořené uložením kamene (nebo vhodně tvarovaných betonových prefabrikátů) stanovené tloušťky a zrnitostní skladby, s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce, se zaklíněním jednotlivých prvků v celé tloušťce vrstvy samostatnou pracovní operací (např. tyčemi, speciálním mechanizmem, vybíráním a lícováním tvarově shodných prvků prefabrikátů apod.).

PRO HYDROMELIORACE - LESNICKOTECHNICKÉ
Základové zdivo u konstrukcí příčného zpevnění je zdivo pod srovnávací rovinou, která probíhá 300 mm pod projektovanou nivelitou dna na vzdušné straně konstrukcí. Základové zdivo u konstrukcí podélného zpevnění je zdivo pod srovnávací rovinou, která probíhá 300 mm pod projektovanou nivelitou dna.

__________________________________________________________________

ZKRATKY

dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
Mj. – měrná jednotka
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
MJD – montovaná jeřábová dráha
MS – malta sádrová
MTP – montovaná trubková podpěra
MVS-40 – mostní výsuvná skruž
TP – technické podmínky
ŽB – železobeton
SMS – suchá maltová směs
SZ – tvárnice suchého zdění
VABH – vodostavební asfaltový beton hutný
VABM – vodostavební asfaltový beton mezerovitý
VN – výkonové normy
V/t/ – vodotěsnost/mrazuvzdornost
DIA – rychlostní diamantové vrtání
PaS – ceníky prací a sužeb
PS – podzemní stěna

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení přehradních a opěrných je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO LOMOVÝ KÁMEN :
- druh, název, označení
- surovina
- struktura
- barva
- pevnost v tlaku
- rozměry (délka, šířka, tloušťka)
- pevnost v tahu za ohybu
- nasákavost
- součinitel odolnosti proti mrazu
- použití
- povolené úchylky
- tvarová úprava

PRO CIHLY PÁLENÉ:
- druh
- název
- označení
- provedení
- barva
- barva lícních ploch
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- podíl děrování
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO CIHLY VÁPENOPÍSKOVÉ

- druh
- název
- označení
- provedení
- barva lícních ploch
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- barva
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO CIHLY BETONOVÉ
- druh
- tř. betonu
- název
- označení
- provedení
- barva
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO BETON:
- třída betonu
- druh (prostý beton, polystyrenbeton, keramzit apod.)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ:
- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí
- další vlastnosti dle ČSN

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ
- velikost ok
- průměr drátu
- rozteč soustavy ok
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava
- další vlastnosti dle ČSN

PRO KAMENIVO:
- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky
- další vlastnosti dle ČSN

PRO PREFABRIKOVANÉ PANELY DESKY, PŘEKLADY APOD.:
- název (označení)
- rozměry (délka, šířka, výška)
- tvar
- objem
- hmotnost
- rozměrové úchylky
- úložná délka
- značka (třída) betonu
- druh a množství armovacího železa
- užitné zatížení
- Md – návrhový moment od extrémního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- MS – návrhový moment od provozního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- qd dov – dovolené extrémní zatížení bez vlastní hmotnosti
- qs dov – dovolené provozní zatížení bez vlastní hmotnosti
- ln – vzdálenost líců podpěr

PRO BEDNĚNÍ, RÁMY OCEL, HLINÍK, DŘEVO, DESKY Z PŘEKLIŽKY:
- statická únosnost
- modul trámků
- modul desek
- nosnost stojky
- tloušťka a počet vrstev u překližky
- rozměry prvku
- pro překližky pevnost v ohybu

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ:
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ:

- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ DO BETONU:
- průměr drátu
- materiál

PRO MALTY:
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva

 


   Copyright RTS, a.s.