ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  33 - Sloupy a pil����e

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Beton sloupů a pilířů prostý nebo železový
Betonem sloupů a pilířů se rozumí se rozumí konstrukce sloupů, pilířů, rámových stojek, vzpěr ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu (bez výztuže).
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce (např. do výkopu) nebo přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Montáž sloupů ze ŽB
Montáží sloupů ze železobetonu se rozumí montáž sloupů:
- montovaných objektů s jedním podlažím jakékoliv výšky nárožních, lodžiových, dilatačních, skeletových apod.
- montovaných budov vícepodlažních do výšky 52 m dilatačních, lodžiových, rohových, skeletových apod.
- montovaných hal a jeřábových drah do výšky 18 m do dutin patky nebo přivařovaných
- budov se zvedanými stropy do dutiny základu a každého dalšího dílu sloupu
- montovaných skeletů pro budovy výšky do 52 m osazených do dutin patky nebo přivařených k základu
- chladících věží svislých do dutiny patky u komínových věží, šikmých do přípravku v nádrži u komínových věží, svislých do přípravku u ventilátorových věží a svislých do dutiny patky u ventilátorových věží. Obsahem standardu je i případné odstranění háků a závěsných ok, vyplnění svislých spár v množství odpovídajícím výplni profilování čela dílců a spáry v šířce 10 mm od výrobního rozměru dílce na obou stranách, vyplnění ložných spár v tloušťce 20 mm, provádění prací bez pevné pracovní podlahy, zajištění sloupů vzpěrami a jejich odstranění, zajištění dřevěnými klíny a jejich odstranění, vyrovnání dna patky nahození a hutnění betonové směsi, vyrovnání povrchu a uhlazení dřevěným hladítkem. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry, tvar a hmotnost osazovaných sloupů

Montáž sloupů z lehkých betonů
Montáží sloupů z lehkých betonů se rozumí montáž sloupů:
- montovaných objektů s jedním podlažím jakékoliv výšky nárožních, lodžiových dilatačních apod. z lehkých betonů
- montovaných budov vícepodlažních do výšky 52 m dilatačních, lodžiových, nárožních apod. z lehkých betonů
Obsahem standardu je i případné odstranění háků a závěsných ok, vyplnění svislých spár v množství odpovídajícím výplni profilování čela dílců a spáry v šířce 10 mm od výrobního rozměru dílce na obou stranách, vyplnění ložných spár v tloušťce 20 mm, provádění prací bez pevné pracovní podlahy, zajištění sloupů vzpěrami a jejich odstranění, zajištění dřevěnými klíny a jejich odstranění, vyrovnání dna patky nahození a hutnění betonové směsi, vyrovnání povrchu a uhlazení dřevěným hladítkem. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry, tvar a hmotnost osazovaných sloupů

Zdivo pilířů z kamene lomového
Zdivem pilířů z kamene lomového se rozumí dodávka a zdění zdiva pilířů čtyřhranných pravoúhlých, bez spárování na maltu cementovou, z kamene lomového neopracovaného pod omítku nebo opracovaného pro spárování. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, vybírání kamene, hrubé otlučení a očištění kamene, přemístění truhlíku, zdění z přírodního kamene s vynecháním prostupů všech druhů včetně založení, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplnění spár maltou a kropení kamene vodou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, natažení a stočení šňůry, úprava líce zdiva režného včetně přisekání kamenů, zatření malty na poslední vrstvě. Popis standardu musí vymezit druh cementové malty, rozměry a druh povrchové úpravy pilíře.

Zdivo pilířů z cihel a kvádrů pálených
Zdivem pilířů z cihel a kvádrů pálených se rozumí dodávka a zdění zdiva pilířů volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřez čtverce, T nebo kříže) pravoúhlých pod omítku nebo režné bez spárování z cihel a kvádrů pálených. Obsahem standardu je i očištění podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, proměření a založení zdiva, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty v tloušťce 1,5 cm, kladení cihel, sekání cihel, zalití spár řídkou maltou, provážení výškových bodů, provážení rohů a koutů, pro režné zdivo výběr líce cihel pro spárování, úprava zdiva pro spárování. Popis standardu musí vymezit rozměry a tvar pilíře, druh a rozměry cihel a kvádrů, druh použité malty a druh povrchové úpravy (pod omítku, režné).

Zdivo pilířů z cihel betonových a vápenopískových
Zdivem pilířů z cihel betonových a vápenopískových se rozumí dodávka a zdění zdiva pilířů volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřez čtverce, T nebo kříže) pravoúhlých pod omítku nebo režné bez spárování z cihel betonových pod omítku a vápenopískových. Obsahem standardu je i očištění podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, proměření a založení zdiva, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty v tloušťce 1,5 cm, kladení cihel, sekání cihel, zalití spár řídkou maltou, provážení výškových bodů, provážení rohů a koutů, pro režné zdivo výběr líce cihel pro spárování, úprava zdiva pro spárování. Popis standardu musí vymezit rozměry a tvar pilíře, druh a rozměry cihel, druh použité malty a druh povrchové úpravy (pod omítku, režné).

Zdivo režné lícované pilířů z cihel šamotových
Zdivem režným lícovaným pilířů z cihel šamotových se rozumí dodávka a zdění zdiva pilířů volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřez čtverce, T nebo kříže) pravoúhlých bez spárování z cihel šamotových. Obsahem standardu je i očištění podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, proměření a založení zdiva, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty v tloušťce 1,5 cm, kladení cihel, sekání cihel, zalití spár řídkou maltou, provážení výškových bodů, provážení rohů a koutů, výběr líce cihel pro spárování, úprava zdiva pro spárování. Popis standardu musí vymezit rozměry a tvar pilíře, druh a rozměry cihel, druh použité malty.

Bednění a odbednění hranatých sloupů (pilířů)
Bedněním hranatých sloupů se rozumí bednění hranatých sloupů (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m, průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka, nebo pěti- a víceúhelníka včetně vzepření.
- bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny.
- podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost 2 750 kg/m3
Obsahem standardu je i:
- vytyčení osy konstrukce, materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění, demontáž, očištění,roztříštění s uložením,
- bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes apod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2
- vzpěry výšky do 4 m (s příplatkem do 10 m) pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30o od svislice
Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění

Výztuž sloupů
Výztuží sloupů se rozumí výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel hranatých nebo oblých, svislých nebo šikmých
- z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.),
- ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev,
- výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže).
a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je i:
- dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
- ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují,
- vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění
Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Nosné nebo spojovací svary sloupů
Nosnými nebo spojovacími svary se rozumí svary při montáži dílců v ocelových konstrukcích a svařování betonářské oceli vzájemně nebo s přesahem na podložku. Obsahem standardu je i očištění svarové plochy před svařováním, kontrola dílce, vlastní svařování, očištění strusky z kráteru a kořenové vrstvy svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení konce a začátku svaru, kontrola svaru. Popis standardu musí vymezit druh svaru.

Vyplnění vnitřních dutin ocelových sloupů betonem
Vyplněním vnitřních dutin ocelových sloupů betonem se rozumí zaplnění dutiny ocelových sloupů betonem zn. II nebo III pro budovy se zvedanými stropy. Obsahem standardu je i nahození betonové směsi do konstrukce, hutnění, úprava povrchu a TM. Popis standardu musí vymezit třídu betonu.

Bednění a odbednění oblých sloupů (pilířů)
Bedněním oblých sloupů se rozumí bednění oblých sloupů (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m, průřezu kruhového nebo zakřiveného včetně vzepření.
- bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny.
- podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost 2 750 kg/m3
Obsahem standardu je i:
- vytyčení osy konstrukce, materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění, demontáž, očištění,roztříštění s uložením,
- bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes apod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2
- vzpěry výšky do 4 m (s příplatkem do 10 m) pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30o od svislice. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění

Bednění sloupů oblých jednorázové
Bedněním sloupů oblých jednorázové se rozumí bednění z papírových spirálově vinutých trubic, opatřených na povrchu ochranou vrstvou pro zvýšení hladkosti a odolnosti proti vodě. Popis standardu musí vymezit druh a průměr bednění

Sloupy železobetonové z trub ŽB a z trub ocelových
Sloupy železobetonovými z trub ŽB a z trub ocelových se rozumí sloupy ŽB včetně betonové výplně a výztuže a sloupy z trub ocelových bez výztuže. Obsahem standardu je dodávka ocelových trub, výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože, osazení dílce do přesné polohy,osazení výztuže, nahození betonu do trouby, odříznutí malty a očištění kolem prvku, odstranění dřevěných klínů, překontrolování svislé polohy, odepnutí háků. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a rozměry (průměr) sloupu.

Montáž sloupů ocelových pro budovy se zvedanými stropy
Montáží sloupů ocelových pro budovy se zvedanými stropy se rozumí montáž základního sloupu do dutiny v základu a každého dalšího dílu sloupu. Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože, osazení dílce do přesné polohy, odříznutí malty a očištění kolem prvku, provedení svarů, odstranění dřevěných klínů, překontrolování svislé polohy, odepnutí háků, pomocné lešení. Popis standardu musí vymezit materiál a rozměry (průměr) sloupu.

Osazení prefabrikovaných opěr, pilířů, sloupů, stojek a úložných prahů z betonu železového
Osazením prefabrikovaných opěr, pilířů, sloupů, stojek a úložných prahů z betonu železového se rozumí osazení prefabrikátů mostních do výšky 15 m, přičemž výška konstrukce se určuje jako svislá vzdálenost od přilehlého terénu k horní hraně osazené konstrukce. Obsahem standardu je i rozměření a vytyčení obrysu, uchycení a odepnutí dílce, rozprostření maltového lože, osazení dílce do předepsané polohy včetně montážního spojení dílce, signalizace jeřábníkovi a začištění po uložení dílce. Popis standardu musí vymezit rozměry a hmotnost dílce.

Osazení prefabrikovaných opěr, pilířů, sloupů, stojek a úložných prahů z betonu předpjatého
Osazením prefabrikovaných opěr, pilířů, sloupů, stojek a úložných prahů z betonu předpjatého se rozumí osazení prefabrikátů mostních do výšky 15 m, přičemž výška konstrukce se určuje jako svislá vzdálenost od přilehlého terénu k horní hraně osazené konstrukce. Obsahem standardu je i rozměření a vytyčení obrysu, uchycení a odepnutí dílce, osazení dílce do předepsané polohy včetně montážního spojení dílce, signalizace jeřábníkovi a začištění po uložení dílce. Popis standardu musí vymezit rozměry a hmotnost dílce.

Opěry ze dřeva měkkého na zaberaněných dřevěných pilotách s pažením

Opěrami ze dřeva měkkého na zaberaněných dřevěných pilotách s pažením se rozumí dodání, zhotovení a montáž opěr z kuláčů, půlkuláčů, fošen nebo hranolů. Obsahem standardu je výběr kulatiny a řeziva, měření a označení dřeva na konstrukční prvky a spoje, případné zhotovení šablon, strojní zpracování případně ruční přisekání ve spojích, sestavení částí konstrukce na montážní podlaze a vrtání otvorů pro svorníky, označení prvků, rozebrání částí konstrukce a uložení do montážních figur, montáž a demontáž podpěrné konstrukce dřevěné, sestavení opěrné konstrukce a přichycení k zaberaněným pilotám, pažení, kontrola stability a kvality konstrukce, zhotovení klínů a podklínování konstrukce, izolace asfaltovým pásem. Popis standardu musí vymezit druh použitého materiálu.

Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, a křídel mostů v suchu nebo nad vodou
Zdivem nadzákladovým pilířů, opěr, a křídel mostů v suchu nebo nad vodou se rozumí dodávka a zdění zdiva:
- výplňového z lomového kamene nelícované pro jakoukoliv tloušťku a jakoukoliv maltu cementovou,
- rubového z lomového kamene lomařsky upraveného jednostranně lícovaného tl. od 250 mm do 450 mm se zatřením spár na jakoukoliv cementovou maltu,
- obkladního na jakoukoliv cementovou maltu jednostranně lícovaného se zatřením spár nebo s vyspárováním
- na sucho z lomového kamene lomařsky upraveného s vyklínováním spár a dutin pro jakoukoliv tloušťku zdiva jednostranně lícované. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, vybírání kamene, hrubé otlučení a očištění kamene, přemístění truhlíku, zdění z přírodního kamene s vynecháním prostupů všech druhů včetně založení, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplnění spár maltou a kropení kamene vodou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, natažení a stočení šňůry, úprava líce zdiva režného včetně přisekání kamenů, zatření malty na poslední vrstvě, úprava líce zdiva pro spárování, spárování , pro zdivo výplňové dotažení zdiva pod nosnou konstrukci. Popis standardu musí vymezit druh kamenného zdiva, druh cementové malty, rozměry a druh povrchové úpravy pilíře.

Zdění nadzákladového obkladního zdiva pilířů, opěr a křídel mostů v suchu nebo nad vodou na jakoukoliv cementovou maltu, s vyspárováním
Zděním nadzákladového obkladního zdiva pilířů, opěr a křídel v suchu nebo nad vodou se rozumí zdění zdiva:
- kvádrového pohledové plochy svislé popř. ve sklonu od svislé do 1:20 z kvádrů pravoúhlých nebo šablonových, objemu jednotlivě do 0,2 m3 nebo přes 0,2m3
- řádkového tl. od 250 do 450 mm, s vyspárováním lícní plochy, hrubého nebo čistého i svisle provazovaného
Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, vybírání kamene, hrubé otlučení a očištění kamene, přemístění truhlíku, zdění z přírodního kamene s vynecháním prostupů všech druhů včetně založení, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplnění spár maltou a kropení kamene vodou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, natažení a stočení šňůry, úprava líce zdiva režného včetně přisekání kamenů, zatření malty na poslední vrstvě, úprava líce zdiva pro spárování, spárování , pro zdivo výplňové dotažení zdiva pod nosnou konstrukci. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku zdiva a objem kvádrů

Mostní opěry z prostého betonu

Mostními opěrami z prostého betonu se rozumí betonáž mostních opěr, pilířů a úložných prahů z prostého betonu z cementů portlandských, struskoportlandských a síranovzdorných.
Obsahem standardu je i vyčištění základové plochy (pracovní spáry), odebírání betonové směsi (vypouštění), zavádění hadice čerpadla do konstrukce,, kontrola bednění v průběhu betonáže, rozhrnování, vibrování a propichování směsi. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu.

Mostní opěry a úložné lavice pod mostním provizoriem (mosty železniční) z betonu železového
Mostními opěrami z  betonu železového se rozumí betonáž mostních opěr, pilířů,stěn, křídel, sloupů a úložných prahů z  betonu železového z cementů portlandských, struskoportlandských a síranovzdorných a úložných lavic pod mostním provizoriem mostů železničních z betonu železového. Obsahem standardu je i vyčištění základové plochy (pracovní spáry), odebírání betonové směsi (vypouštění), zavádění hadice čerpadla do konstrukce, kontrola bednění v průběhu betonáže, rozhrnování, vibrování a propichování směsi, udržování armatury v předepsané poloze. Popis standardu musí vymezit druh konstrukce, druh a třídu (značku) betonu.

Mostní opěry z předpjatého betonu
Mostními opěrami z předpjatého betonu se rozumí betonáž mostních opěr, pilířů, stěn, křídel, sloupů a úložných prahů z předpjatého betonu plného nebo vylehčeného průřezu. Obsahem standardu je i čištění a kropení bednění, postupná betonáž, rozprostření betonu, hutnění, povytahování kabelů během betonáže, vyfukování trubek po betonáži, zavádění hadice čerpadla do konstrukce, odebírání betonové směsi (vypouštění), kontrola bednění v průběhu betonáže. Popis standardu musí vymezit druh konstrukce a druh a třídu (značku) betonu.

Bednění a odbednění mostních konstrukcí svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m a bednění úložných lavic a závětrných zídek pod mostním provizoriem pro mosty železniční
Bedněním mostních konstrukcí se rozumí bednění opěr, pilířů, opěrných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 450 mm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2 a sloupů kruhových a oválných. Dále pak bednění úložných lavic a závětrných zídek pod mostním provizoriem pro mosty železniční. Obsahem standardu je i sestavení velkoplošných dílců z jednotlivých bednících prvků, spodní část pod lešením, vrchní část nad lešením, osazování do rámků z hranolů, sešroubování dílců včetně vyztužení, zavětrování a ukotvení, odbednění opačným způsobem
Popis standardu musí vymezit druh a tvar bednění.

Osazení mostních pilířovek, skruží nebo trub ze železového betonu
Osazením mostních pilířovek, skruží nebo trub ze železového betonu se rozumí osazení prefabrikátů z železového betonu nahrazujících bednění podpěrných konstrukcí svislých, do jakékoliv cementové malty při výšce bednění do 20 m. Obsahem standardu je i rozměření a vytýčení obrysu, uchycení a odepnutí dílce, rozprostření lože, osazení dílce do předepsané polohy včetně montážního spojení dílce, signalizace jeřábníkovi, začištění po uložení dílce, popis standardu musí vymezit rozměry, tvar a hmotnost dílce.

Výztuž mostních opěr a výztuž závětrných zídek a úložných lavic pod mostním provizoriem pro mosty železniční z oceli
Výztuží mostních opěr a výztuží závětrných zídek a úložných lavic pod mostním provizoriem pro mosty železniční se rozumí výztuž mostních opěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů, závětrných zídek a úložných lavic z železového nebo předpjatého betonu z oceli nebo ze svařovaných sítí vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je i:
- dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
- ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují,
- vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění
Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Výztuž předpínacích mostních opěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů nebo sloupů z předpjatého betonu
Výztuž předpínací slouží pro vnesení předpjetí do konstrukcí z předpjatého betonu. Obsahem standardu je přesun výztuže a předpínacího drátu nebo ocelových pramenců, vytvoření kabelů, přesun trubek, rozměření a řezání trubek, ohyb do předepsaného tvaru, navlečení trubek do armatury a spojování svařováním nebo novodurem, před provlečením pročištění trubek stlačeným vzduchem, nasazení špičky a upnutí konců kabelů, provlékání kabelů (patent. drátu, lana) jeřábem, odstranění špičky, proměření tolerancí na dosedacích plochách, rozměření polohy na bednění, připevnění a osazení podkladní desky na bednění, očištění dosedacích ploch po odbednění, řezání trubek, rozdělení drátů (lan) do trubek s navlečením, zhotovení přípravku, rádlování a utěsnění smyčky do trubky, osazení a zajištění smyčkové kotvy v armatuře, předkotvení obou konců spojovacích kabelů, navlečení objímek se závitem a těsnícím pryžovým kruhem pod objímku, obalení závitu proti poškození, osazení spojkového válce, do kterého se zašroubuje kotva nastavujícího kabelu, uložení nastavení do kotevního krytu, zhotovení a osazení injektážní trubky, napínání drátů pomocí napínací pistole nebo hydraulického napínacího zařízení, pročištění trubek stlačeným vzduchem, protlačení eventuální ucpávky, utěsnění kotev cementovou maltou nebo osazení kalíšků, příprava injektážní směsi včetně kontroly konzistence, vlastní injektáž vysokotlakou soupravou, čištění injektážního zařízení během a po skončení injektáže.

Montáž patek podpěrných pro osazení nosníků chladícího systému
Montáží patek podpěrných se rozumí osazení patek u komínových věží do maltového lože, podbetonování a zalití. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce, odepnutí háků. Popis standardu musí vymezit hmotnost dílce.

Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových
Osazováním sloupků plotových železobetonových se rozumí osazení sloupků prefabrikovaných plných nebo s drážkami pro výplňové desky nebo se zabetonováním. Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení os sloupků, osazení sloupků do stanovené polohy, provázání a zajištění proti posunutí, zasypání a zadusání nebo vylití betonem, překontrolování svislé polohy olovnicí. Popis standardu musí vymezit objem osazovaných sloupků

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
Osazováním sloupků a vzpěr plotových ocelových se rozumí osazení sloupků ocelových trubkových nebo profilových. Obsahem standardu je i vyčištění a navlhčení otvorů, osové rozměření sloupků, osazení, vyvážení a podklínování sloupků, zalití cementovou maltou, uhlazení a očištění povrchu. Popis standardu musí vymezit tvar, materiál a rozměry sloupků a vzpěr

Osazení kůlových konstrukcí svislých pro plochy a úpravy území
Osazením kůlových konstrukcí svislých pro plochy a úpravy území se rozumí osazení řady kůlů do rýh šířky do 0,6m při osové vzdálenosti menší než 400mm se zadusáním do betonu nebo do zeminy, jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do betonu nebo do zeminy, v rovině nebo ve svahu. Obsahem standardu je i vytýčení a rozměření trasy, řezání kůlů, sražení hran řezných ploch, dvojnásobný impregnační nátěr řezných ploch, dodání betonových směsí, zhotovení šablon oblouků a dočasných podpěrných konstrukcí sestav šikmých kůlů. Popis standardu musí vymezit způsob osazení a výšku kůlů nad terénem.

Osazování dřevěných sloupků a vzpěr plotových
Osazováním sloupků a vzpěr dřevěných plotových se rozumí osazení sloupků dřevěných impregnovaných olejem nebo neimpregnovaných o ? přes 100 do 150 mm se zasypáním zeminou a udusáním. Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení os sloupků, impregnace, osazení sloupků do stanovené polohy, provázání a zajištění proti posunutí, zasypání a zadusání, překontrolování svislé polohy olovnicí.

Výztuž a probetonování plotových sloupků z betonových bloků, provázání plotového zdiva se sloupkem
Výztuží a probetonováním sloupků z betonových bloků se rozumí vložení výztuže do tvárnic a zalití betonem a provázání sloupků se zdivem výztuží. Obsahem standardu je i rozměření výztuže, ukotvení výztuže do základu, probetonování sloupku, hutnění, provázání sloupku a vedlejší plotové zdi vložením ocelové výztuže ve tvaru spony do vodorovných spár. Popis standardu musí vymezit množství a druh výztuže a rozteč vyztužených sloupků

Sloup plotový z betonových tvárnic štípaných a osazení sloupových hlavic z betonových tvarovek
Sloupem plotovým z bet.tvarovek štípaných se rozumí sloup vyzdívaný z betonových štípaných tvarovek např. KM-beta bez výztuže a výplně včetně dodání tvarovek. Obsahem standardu je i očištění podkladu, navlhčení podkladu vodou, rozměření a založení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, pomocné lešení, nalepení plotové stříšky. Popis standardu musí vymezit počet štípaných stran, rozměry, tvar a barvu tvárnice (sloupku.

Osazení ocelového sloupku řadového pro drátěnku, montáž drátěnky a kotev
Osazením ocelového sloupku pro drátěnku, montáž drátěnky a kotev se rozumí zhotovení opěrné konstrukce vinic. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení os sloupků, osazení sloupků do stanovené polohy, provázání a zajištění proti posunutí, zasypání a zadusání nebo vylití betonem, překontrolování svislé polohy olovnicí, osazení kotev, rozvinutí, kotvení a napnutí drátu.

Držák plotového pole
Držákem plotového pole se rozumí ocelová armatura. Obsahem standardu je dodávka a vložení armatury do vodorovných spár při zdění sloupku

Montáž dřevěného nebo nastrojeného sloupu chmelnicové konstrukce
Montáží dřevěného nebo ocelového sloupu chmelnicové konstrukce se rozumí osazení sloupu v délce do nebo přes 8,2m. Obsahem standardu je i skobování, dodání skob a použití traktoru. Zhotovení hlavy dřevěného sloupku se řeší příplatkem.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0m
d) betony vodorovně i svisle 0,0m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m
Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3,5m.

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců: technologická manipulace v pracovní zóně jeřábu.

801-5 Zvláštní stavební práce:
Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0,0m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20m, svisle 4m.
Nádrže a jímky
c) bednění vodorovně 20m, svisle 6m,
d) výztuž vodorovně 20m, svisle 4m,
e) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0,0m,
f) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10m, svisle 0,0m.
Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
g) betony vodorovně a svisle 0,0m,
h) výztuž vodorovně 20m, svisle 0,0m,
i) bednění vodorovně a svisle 0,0m,
j) omítky vodorovně 10m, svisle 0,0m,
k) osazování kotevních prvků vodorovně 15m, svisle 0,0m.
Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0,0m
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
d) výztuž vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10m, svisle 0,0m

821-1 Mosty silniční:
a) dřevěné konstrukce vodorovně 20m, svisle 4m
b) práce betonářské vodorovně 2m , svisle 0,0m
c) práce zednické osazovací vodorovně 10m, svisle4 m
d) práce železářské s betonářskou výztuží vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce obedňovací vodorovně 20m, svisle 4m
f) práce s předpínací výztuží vodorovně 10m, svisle 0,0m
g) osazení prefabrikovaných dílců – lamel, segmentů: Technologická manipulace je dána parametry montážního zařízení. Počátkem technologické manipulace je připevnění břemena k montážnímu zařízení včetně případně nutné manipulace spojené s předložením segmentu před montážní zařízení
h) osazení prefabrikovaných dílců – ostatních v pracovní zóně jeřábu
i) podpěrná konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
Jestliže je v popisu ceny uvedena platnost podle výšky, jsou v cenách započteny náklady na svislou technologickou manipulaci na celou tuto výšku

Mosty železniční:
a) práce pod mostním provizoriem svisle 10m, vodorovně okruh 20m od vnějšího líce opěry
b) osazení prefabrikovaných dílců vodorovně po celém mostě do 20m od vnějšího líce závětrné zídky
c) ostatní práce (zřízení podlahy z plechu, zřízení mostnic, a pojistných úhelníků) vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líze závětrné zídky
d) ostatní viz mosty silniční

823-1 Plochy a úprava území:
u konstrukcí chmelnic a vinic ze vzdálenosti vodorovně do 3m a svisle na výšku konstrukce
u sadovnických a krajinářských úprav:
- voda vodorovně do 50m, svisle do 3m,
- ostatní materiál vodorovně do 30m, svisle do 1,5m

827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace:
a) při kladení a těsnění potrubí vodovodního i kanalizačního vodorovně na povrchu do 5m od osy potrubí, na dně do 4m, svisle až na dno výkopu
b) při bednění v pracovním prostoru 20 x 20 x 4m
c) při ukládání výztuže, při zdění a omítání vodorovně do 10 m, svisle do 3,5m
d) při betonování vodorovně do 3 m, svisle do 3m

831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické:
Povrchové úpravy:
a) výsadby a síje – vodorovné přemístění sazenic, řízků a semen na vzdálenost do 200m; vodorovné přemístění kůlů pro upevnění sazenic na vzdálenost do 50m
b) ochrana sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 50m
c) hnojení sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 200m
Zdivo nadzákladové a nadzákladové betonové
a) betony vodorovně na vzdálenost do 3m
b) bednění vodorovně v pracovním prostoru 20 x 20m, na výšku 4m
Rovnaniny, patky, záhozy, schody a dlažby: vodorovně na vzdálenost 3m
Piloty a kůly: vodorovně na vzdálenost do 20m.
Úpravy povrchů a zábradlí ocelové : vodorovně na vzdálenost do 10m.

832-1 Hráze a úpravy na tocích: v pracovním prostoru délky 10m a výšky 3,5m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství měrných jednotek úpravy líce při zdění režného zdiva se určuje jako u omítek.

Množství jednotek vnitřních omítek
Množství jednotek vnitřních omítek a úprav povrchu stěn, pilířů, sloupů, stropů, samostatných trámů, průvlaků, kleneb, šedových stropů apod., se určuje v m2 rozvinuté plochy, přičemž:
a) plochy částí nepravidelných nebo zborcených lze určit přibližně podle matematických vzorců. Boční plochy prvků vystupujících před líc nebo ustupujících za líc stěny do 50 mm se do rozvinuté plochy nezapočítávají,
b) u vnitřních stěn se určuje délka stěn mezi lící konstrukcí omezujících plochu po stranách. Výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci stropního podhledu desky i u stropu s viditelnými trámy nebo náběhy, u oblých stropů k patce klenby a v místě zaklenutí až k nejvyššímu bodu proniku klenby se stěnou,
c) plocha schodišťových stěn se určuje součinem půdorysné délky obvodu schodišťové šachty a výšky měřené od podlahy nejnižšího podlaží až k podhledu nad nejvyšším ramenem (u šikmého podhledu k polovině tohoto zešikmení), přičemž se neodečítají plochy proniku schodišťových konstrukcí,
d) plocha čel stupňů se určuje součinem viditelné délky ramene a výšky stupně měřené kolmo na rovinu ramene zvětšené popř. o tloušťku podstupňové desky. Tato plocha se zahrnuje do plochy povrchu schodišťových konstrukcí, podobně též rozvinutá plocha schodnic a podhledů schodišťových ramen a podest.
Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )průduchů
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm

Množství jednotek vnějších omítek
Množství jednotek vnějších omítek a úprav průčelí včetně říms, arkýřů, lodžií, balkónů, markýz apod. se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně upraveného terénu (chodníku) po horní hranu upravované římsy, přičemž boční plochy a půdorysný podhled arkýřů, lodžií, balkónů, markýz a říms se přičítají k ploše průčelí.
Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných průduchů, prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem,
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů.
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2,
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

Množství jednotek konstrukcí osazovaných
Množství jednotek konstrukcí osazovaných se určuje v kusech osazovaných dílců (výrobků).

Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva
Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva, klenbových pásů, pilířů, komínů a ventilací volně stojících, zdiva nosného, výplňového, obkladového půdního, štítového, nadstřešního, parapetního, římsového, režného a jiného zdiva se určuje v m3 objemu konstrukce.
Do objemu zdiva se započítává:
a) objem zdiva vyloženého (přečnívajícího) z líce zdiva,
b) objem klenbových nadezdívek, do svislého zdiva,
c) objem obezdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých a obezdívka ocelových nosníků a ocelových překladů. Tento objem se započítává plně bez odpočtu objemu ocelových koster nosníků.
Od objemu zdiva se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik) prostupů a jiných dutin jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovený z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm,
c) objem překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových
d) objem komínových a ventilačních průduchů o průřezové ploše přes 0,05 m2

Množství jednotek betonových konstrukcí
Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu.
Obecně platí:
a) objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťka apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované - např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,
d) pokud je dveřní otvor v příčce popř. ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka popř. stěna, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější hranou zárubně a zdi (překladem) větší než 150 mm. Je-li tato vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru.
Do objemu betonu se započítává:
a) objem dilatačních příčných vložek; je-li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem
b) objem zakotvení, vázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
c) objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného,
d) objem částí zesilujících konstrukcí, s kterou funkčně souvisejí a současně mají určenu samostatnou cenu, např.
- žebra a zesilující pilíře zdí přečnívající z líce, do objemu zdi,
- patky a zesilující hlavice sloupů (mimo hřibové), do objemu sloupů.
- konzoly sloupů pro jeřábové dráhy, do objemu sloupů,
- náběhy průvlaků (při odklonu do 600 od vodorovné roviny) do objemu průvlaků,
- náběhy desek (při odklonu do 600 od vodorovné roviny), do objemu desek,
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin.
Od objemu betonu se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivé větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2
b) objem otvorů okenních, dveřních a podobných, který se určí z rozměrů předepsaných ve výkresech,
c) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem. Pro zálivku jsou určeny ceny souboru 278 31 části A 04 sborníku 801-5,
d) objem projektované podkladní vrstvy z betonu prostého obvykle tl. do 80 mm ukládané na dno výkopu k ochraně výztuže základů před znečištěním zeminou. Pro tuto vrstvu lze použít ceny určené pro mazaninu. Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných vodorovných i svislých válcovaných profilů I, E, U, UE nebo L vodorovných i svislých. Objem betonu a předsádkového betonu konstrukcí vodních staveb se stanoví v m3 betonu; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. Množství měrných jednotek pro příplatek k cenám za předsádku z malty s drtí pro umělý kámen ukládanou na nebo do bednění se určuje v m2 plochy líce předsádky. Z objemu betonu monolitických konstrukcí se objem vrstvy předsádky neodečítá. Množství měrných jednotek římsy zdí a valů se určí v m3 jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy.

Množství jednotek bednění
Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění (izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu. Při proniku dvou bedněných konstrukcí se určuje příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce. Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny na výkresové dokumentaci, o pohledové příp. průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.
Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2.

Množství jednotek výztuže

Množství jednotek se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.

Svary
Svary délky do 5 cm se pro určení počtu jednotek považují za svary délky 5 cm; svary délky přes 5 cm se měří ve skutečné délce. Výška svaru (a) a tloušťka svaru (z) se měří podle normy ČSN 73 1201 – Změna d).

Množství měrných jednotek plošných konstrukcí
Množství měrných jednotek plošných konstrukcí (stěny, příčky, střechy) se určuje v m2 pohledové plochy:
a) součtem tvarově jednoduchých částí, do kterých se celá plocha rozloží
b) u konstrukcí zakřivených, nepravidelných přibližně podle matematických vzorců.

Množství měrných jednotek osazení kůlových konstrukcí se určuje u řadových konstrukcí v ose řady, mezi vnějšími hranami krajních kůlů.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 05 0000 (050000) Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
ČSN 05 0002 (050002) Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
ČSN EN 29692 (050025) Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování - Příprava svarových ploch pro svařování oceli
ČSN 05 0610 (050610) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 0630 (050630) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
ČSN 73 0001-1 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
ČSN 73 0001-2 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
ČSN ISO 3898 (730030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
ČSN ISO 1803 (730201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-4 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0212-6 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
ČSN 73 0212-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
ČSN ISO 7077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
ČSN ISO 7737 (730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN EN 1934 (730545) Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
ČSN 73 0821 (730821) Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0822 (730822) Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 73 0823 (730823) Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN EN 1364-1 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1364-2 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
ČSN EN 1365-1 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1365-2 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
ČSN EN 1365-3 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
ČSN EN 1365-4 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
ČSN 73 0855 (730855) Stanovení požární odolnosti obvodových stěn
ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN P ENV 1996-1-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
ČSN 73 1102 (731102) Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1103 (731103) Navrhování stěnových keramických dílců
ČSN 73 1105 (731105) Navrhování a provádění hurdiskových stropů
ČSN 73 1200 (731200) Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1202 (731202) Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1520 (731203) Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1206 (731206) Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1208 (731208) Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN P ENV 1992-3 (731210) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy
ČSN 73 1211 (731211) Navrhování betonových konstrukcí panelových budov
ČSN P ENV 1992-4 (731212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 3251 (733251) Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN 73 6503 (736503) Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem
ČSN 73 6506 (736506) Zatížení vodohospodářských staveb ledem
ČSN 73 6516 (736516) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady
ČSN 73 6524 (736524) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb
ČSN 73 6530 (736530) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie
ČSN 73 6532 (736532) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie
ČSN 73 6814 (736814) Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení
ČSN 73 6815 (736815) Vodohospodářská řešení vodních nádrží
ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105) Dřevěná lešení
ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení
ČSN 73 8108 (738108) Podpěrná lešení
ČSN EN 74 (738109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
ČSN 73 8111 (738111) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 (738112) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 (738113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

__________________________________________________________________

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN 02 8318 (028318) Kovové hadice na komínové vložky. Typ H
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 05 1131 (051131) Svařování. Zkouška tahem tyčí pro výztuž se svarovými spoji
ČSN 05 1132 (051132) Svařování. Zkouška lámavosti tyčí pro výztuž ve svarovém spoji
ČSN 05 1133 (051133) Svařování. Zkouška pevnosti ve smyku bodových svarů tyčí pro výztuž
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN EN 10163-1 (420016) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-3 (420018) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 3: Tyče tvarové
ČSN 42 0138 (420138) Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0139 (420139) Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0355 (420355) Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
ČSN EN ISO 15630-1 (420365) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž
ČSN EN ISO 15630-2 (420366) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky
ČSN EN ISO 15630-3 (420367) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN EN 10162 (421053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 5641 (425641) Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN EN 14205 (721135) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa
ČSN EN 14147 (721136) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy
ČSN EN 13373 (721137) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
ČSN EN 14066 (721138) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 13919 (721139) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti
ČSN EN 14231 (721140) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla
ČSN EN 1925 (721141) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti
ČSN EN 1926 (721142) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1936 (721143) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
ČSN EN 12370 (721144) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí
ČSN EN 12372 (721145) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 12407 (721146) Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
ČSN EN 12371 (721147) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 13161 (721148) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu
ČSN EN 13755 (721149) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 13364 (721150) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
ČSN 72 1152 (721152) Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1153 (721153) Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1158 (721158) Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN 72 1159 (721159) Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti
ČSN 72 1160 (721160) Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa
ČSN 72 1162 (721162) Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii
ČSN 72 1165 (721165) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1166 (721166) Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln v přírodním stavebním kameni
ČSN 72 1167 (721167) Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4:
Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN EN 13179-1 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
ČSN EN 13179-2 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
ČSN 72 1200 (721200) Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 72 1206 (721206) Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1208 (721208) Zkušební písky SP a N II
ČSN EN 12440 (721401) Přírodní kámen – Pojmenování
ČSN EN 12670 (721402) Přírodní kámen – Terminologie
ČSN EN 1467 (721410) Přírodní kámen - Neopracované bloky – Požadavky
ČSN EN 1468 (721411) Přírodní kámen - Hrubé desky – Požadavky
ČSN 72 1475 (721475) Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky
ČSN EN 13043 (721501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242 (721504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13055-1 (721505) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
ČSN EN 13383-2 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
ČSN 72 1519 (721519) Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 1800 (721800) Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
ČSN 72 1810 (721810) Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1820 (721820) Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 2105 (722105) Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
ČSN 72 2113 (722113) Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 1015-1 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
ČSN EN 1015-10 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015-17 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-18 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-2 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-21 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-4 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-6 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-2 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-4 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-5 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-6 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu¨
ČSN EN 13892-7 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-8 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14016-1 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 14016-2 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13454-2 (722485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 12860 (722490) Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2610 (722610) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
ČSN 72 2611-1 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované modulové - INA M
ČSN 72 2611-2 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované – CD
ČSN 72 2611-3 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované Týn - CD Týn
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2621 (722621) Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky
ČSN 72 2623 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Společná ustanovení
ČSN 72 2623-1 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly plné – CPR
ČSN 72 2623-2 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly děrované – CDR
ČSN 72 2623-3 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Příčkovky – PkR
ČSN 72 2624 (722624) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Komínovky. Materiálový list
ČSN 72 2625-1 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky dutinové (Pk-CD). Materiálový list
ČSN 72 2625-2 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové (Pk-DR). Materiálový list
ČSN 72 2627-1 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627-2 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2628 (722628) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené
ČSN 72 2629 (722629) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené pro režné zdivo
ČSN 72 2631-1 (722631) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Tvarovky pro keramické dílce CD-AK/A
ČSN 72 2632 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
ČSN 72 2632-1 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)
ČSN 72 2632-2 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly děrované (VCD)
ČSN 72 2632-3 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové kvádry (VKD)
ČSN 72 2633-1 (722633) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Půdovky
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-2 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 771-3 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-4 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
ČSN EN 771-5 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
ČSN EN 772-1 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-10 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-11 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-13 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-14 (722635) Zkušební metody pro udicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene
ČSN EN 772-15 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi
ČSN EN 772-16 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-18 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
ČSN EN 772-19 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-2 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)
ČSN EN 772-20 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene
ČSN EN 772-3 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
ČSN EN 772-4 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
ČSN EN 772-5 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
ČSN EN 772-6 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
ČSN EN 772-7 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
ČSN EN 772-9 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
ČSN EN 1745 (722636) Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot
ČSN 72 2640 (722640) Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
ČSN 72 2642 (722642) Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky
ČSN 72 2699 (722699) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
ČSN EN 845-1 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
ČSN EN 845-3 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny
ČSN EN 846-10 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek
ČSN EN 846-11 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-13 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi
ČSN EN 846-2 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-3 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-4 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků
ČSN EN 846-5 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-6 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)
ČSN EN 846-7 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-8 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic
ČSN EN 846-9 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12839 (723170) Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty
ČSN 72 3181 (723181) Lehké betonové tvárnice
ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice
ČSN EN 12859 (723610) Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 8335 (723620) Cementem pojené desky z dřevěných částic. Desky z portlandského nebo ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi
ČSN 72 3630-1 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 72 3630-2 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 2: Nevyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3630-3 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3705 (723705) Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 72 4310 (724310) Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním
ČSN 72 6009 (726009) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava
ČSN 72 6101 (726101) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a značení
ČSN 72 6106 (726106) Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení
ČSN EN 13169 (727208) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslové vyráběné
výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
ČSN 73 0532 (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
ČSN EN ISO 354 (730535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0542 (730542) Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
ČSN 73 0543-1 (730543) Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
ČSN EN ISO 13788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 1289 (731289) Terminologie v oboru pórobetonu
ČSN 73 1290 (731290) Fyzikální vlastnosti pórobetonu
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1350-1 (731350) Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení
ČSN 73 1350-2 (731350) Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles
ČSN 73 1350-3 (731350) Zkoušení pórobetonu. Základní zkušební úkony
ČSN 73 1350-4 (731350) Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek
ČSN 73 1351-1 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1351-2 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Gravimetrické stanovení
ČSN 73 1351-3 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Nepřímé stanovení
ČSN EN 678 (731351) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1352-1 (731352) Stanovení mechanických vlastnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1352-2 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tlaku
ČSN 73 1352-3 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tahu za ohybu
ČSN 73 1352-4 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v dostředném tlaku
ČSN 73 1352-5 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pracovní diagram - modul pružnosti
ČSN EN 1351 (731352) Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 679 (731352) Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1353-1 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1353-2 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Metody ustáleného tepelného stavu
ČSN 73 1354-1 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1354-2 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Okamžitá vlhkost
ČSN 73 1354-3 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Praktická vlhkost
ČSN 73 1354-4 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Sorpční vlhkost
ČSN EN 1353 (731354) Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1355-1 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1: Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 1355-2 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2: Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania
ČSN 73 1355-3 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3: Odolnost proti chemicky znečistenej atmosfére
ČSN 73 1356-1 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1356-2 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2: Metoda optická
ČSN 73 1356-3 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3: Metoda kontaktní
ČSN EN 680 (731356) Stanovení smrštění v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1357-1 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1357-2 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Vzlínavost a nasákavost
ČSN 73 1358-1 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1358-2 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 2: Metoda vizuální
ČSN 73 1358-3 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3: Metoda chemická
ČSN EN 989 (731359) Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou
ČSN EN 990 (731360) Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 991 (731361) Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 992 (731362) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 12269-1 (731363) Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška
ČSN EN 1737 (731364) Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1352 (731365) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1738 (731365) Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 1355 (731366) Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1739 (731366) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce
ČSN EN 1741 (731368) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce
ČSN EN 1742 (731369) Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1375 (731375) Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 (731376) Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 2011 (732011) Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií
ČSN EN 1008 (732028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN EN 1740 (732029) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)
ČSN 73 2030 (732030) Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
ČSN EN 1356 (732032) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení
ČSN 73 2034 (732034) Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
ČSN 73 2035 (732035) Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2036 (732036) Skúška spolupôsobenia a súdržnosti betonárskej výstuže s pórobetónom
ČSN 73 2038 (732038) Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 2044 (732044) Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2045 (732045) Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2054 (732054) Zaťažovacie skúšky pórobetónových spájaných dielcov
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Část 13: Měření teploty
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN EN 13863-1 (736181) Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
ČSN EN 13863-2 (736181) Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami
ČSN EN 13377 (738122) Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
ČSN EN 12811-3 (738123) Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Pro běžné stavební práce
Bednění tunelové pro budovy (např. IS-NOE TUNEL) je rozebíratelná plošná bednící konstrukce stěn a stropů tvaru hraněných tunelů (bez čel a dna) jeřábem osazených na desku (základovou, stropní) tak, že svislé mezery mezi nimi a stropní deska v jednom záběru zabetonované vytvoří průběžné stěny a strop místnosti v celém podlaží. Postup se opakuje po uvolnění tunelů, vytažení a přemístění na horní desku. Pro okrajové (štítové) stěny se systémem kombinuje s velkoplošným stěnovým bedněním (např. Massiv-300). Z hlediska ocenění platí že všechny druhy bednění (např. z prken, desek, překližek, ocelové i kombinované, velkoplošné i systémové např. tunelové) použité dodavatelem stavebních prací, mají jednotné ocenění odpovídající popisu konstrukcí a zvoleným reprezentantům bednění. Dosažení normované obratovosti, zejména u systémového bednění je zakalkulováno v cenách bednění. Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV ve sborníku 801-1 uvedené, prováděné na objektech – Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí, jakož i práce charakterově obdobné. Mezi ně se zahrnují:
- překlady nebo stropní nosníky z ocelových válcovaných profilů I, E, U, UE, L, osazované na maltu na zdech (317 94; 413 94),
- stropy vložkové (411 16) osazované na maltu do ocelových válcovaných nosníků, popř. do prefa nosníků,
- schodišťová ramena ze samostatně osazovaných stupňů, popř. na schodnice (433 12; 434 12; 434 19),
- stavební práce ze žáruvzdorných staviv prováděných podle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí:
- zdivo režné lícované z cihel šamotových (31. 29),
- zdivo komínů režné z cihel šamotových (314 29),
- třísložkový komín (314 29),
- pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových (314 29),
- pouzdro komínů z kruhových šamotových vložek (314 74),
- zdivo režné lícované pilířů z cihel šamotových (331 29),
- kouřové kanály ze šamotových cihel v kotelnách pro budovy a haly občanské výstavby (mimo tovární haly a teplárny; 389 29).

Běžnými stavebními pracemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (obor 593; sborník 801-2), ani zvláštní stavební práce definované ve sborníku 801-5. Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový). Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění. Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů.

Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť).
Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce monolitická uložená na zdivu nebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1 800 mm.
Kanál pro rozvody inženýrských sítí přilehlý je suchý kanál, kde jedna stěna je tvořena stávající konstrukcí objektu (např. základovým pásem s možností využít jeho rozšířené části jako ozubu pro uložení krycích desek). Kanál pro rozvody inženýrských sítí volný je suchý kanál, který má obě svislé stěny a může jednou stěnou přiléhat k objektu. Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukční systém B - bez bednění je samonosná svařovaná kostra výztuže (např. průvlaku) potažená hustým drátěným pletivem nahrazujícím bednění, včetně zakotvení okrajů přivařením k sousední výztuži, bez podpěrné konstrukce a bez lešení. Mazanina (monolitická z betonové směsi) je plošná konstrukce podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů), o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Mazanina o větší tloušťce se oceňuje položkou základové desky z prostého betonu a v nadzemních podlažích položkou prostého betonu klenby. Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod. Pilíř (sloup) hranatý je konstrukce o délce do 2,5 násobku šířky a o výšce přesahující 5 šířek.

Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Průvlak (trám) monolitický je tyčová konstrukce s osovou vzdáleností od druhého průvlaku (trámu) větší než 1800 mm. Jako průvlak se ocení i stěnový nosník, tj. visutá stěna uložená na okrajích jako průvlak. Předsádka (beton předsádkový) je lícová vrstva (m2) o tl. 50 mm z cementové malty s minerální drtí, prováděná současně s betonáží konstrukce (s posouváním oddělujících plechů). Opracuje se keramicky (pol.čís. 313 43). Příčka hrázděná je svislá plošná konstrukce vyzdívaná do trvale viditelné nosné konstrukce typicky členěné z paždíků a sloupků se šikmými vzpěrami umístěnými alespoň v každém pátém poli z celé stěny (1 vzpěra na 1 až 5 polí). Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm. Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm. Sloup (kruhový) je konstrukce o výšce větší než 5 průměrů. Stěna monolitická je nosná plošná konstrukce tl. do 150 mm (z betonu). Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce (např. 4, 6, 8 úhelníky) s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky. Strop trámový (žebrový) monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm.
Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce:
- tl. přes 150 mm (nadzákladová uložená na jiné konstrukci při výšce přes 2,5 násobek tloušťky).
- tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5 násobek tloušťky v základové spáře pod vodorovnou izolací a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný terén).
Zdivo komínů a ventilací je zdivo samostatných těles. Mohou být do něho zavázány příčky a stěny tl. do 150 mm a může být kotveno k sousední konstrukci. Za toto zdivo se nepovažuje zdivo komínové a ventilační, související vazbou s okolním zdivem.

Pro stavební práce z prefabrikovaných dílců
Architektura drobná je architektonické dotvoření teréních úprav v občanské a průmyslové výstavbě (např. venkovní schody, lavičky apod.)
Beton lehký a lehčený. Za lehký nebo lehčený beton se považuje beton měrné hmotnosti do
2 000 kg/m3. U vícevrstvých dílců se měrná hmotnost určí jako průměr hmotnosti všech vrstev dílce. Toto ustanovení platí také pro dílce z tvarovek keramických
Dílec kompletizovaný. Za dílec kompletizovaný se považuje dílec upravený před montáží:
a) vnější nebo vnitřní konečnou povrchovou úpravou
b) truhlářskými konstrukcemi (okna, dveře)
c) kovovými stavebními doplňkovými konstrukcemi, pokud tvoří výplň okenního nebo dveřního otvoru a jsou kompetizované, nebo klempířskými prvky (např. oplechování parapetů)
Za kompletizovaný dílec se považuje také dílec upravený jen jednou z uvedených prací. Osazení zárubně se nepovažuje za kompletizující prvek.
Dobetonováním prefabrikovaných konstrukcí se rozumí
a) dobetonování prostupů v dílcích, které se ocení položkou 389 38 – 1001 Dobetonování části A 01 sborníku 801-2
b) dobetonování spár šířky do 300 mm,
c) dobetonování styků jednotlivě objemu do 0,5 m3,
d) dobetonování prostupů v dílcích,
e) zálivka přesahující rozměry v čl. 1.3.62.2 uvedené v projektu.
Doplňující ( příložková) výztuž je krátká výztuž z tyčové betonářské oceli a je dodávána k montáži dílců obvykle k nastavení vyčnívající výztuže z dílců (389 36 – 1001, část A 01 sborníku 801-2).
Konstrukce kovové stavební doplňkové pro montáž prefabrikovaných dílců jsou výrobky zámečnického charakteru zhotovené :
a) z profilové oceli, plechu, šroubů a matic řezáním, stříháním, tvarováním a svářením
b) z betonářské oceli svařováním
Konstrukce zhotovené z betonářské oceli stříháním (řezáním) a ohýbáním se považují za výztuž.
Parametry pro montáž prefa dílců:
Největší délka uložení l(x) je vzdálenost v metrech, do které je možno uložit dílec dané hmotnosti. Tato délka je omezena největším vyložením jeřábu.
Největší délka uložení l(x) v metrech (m) je dána vztahem
l(x) = 1 : (Qp x k) kde
k = konstanta – její stanovení viz přílohu č.1
p = konstanta – její stanovení viz přílohu č.1
Q = hmotnost daného dílce v tunách (t), pro který se l(x) zjišťuje, s přípočtem na závěsné zařízení stropů Spirol 0,7t u ostatních dílců pak 0,4 t s výjimkou části A 06 ceníku 801-2, kde se přípočet na závěsné zařízení nepočítá.
Největší hmotnost dílce Q(max) – viz přílohu č.1 – určuje nejvyšší přípustnou hmotnost dílce v tunách. Je limitující podmínkou pro platnost všech cen ceníku 801-2
Největší vyložení jeřábu l(max) – viz přílohu č.1 – je největší vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene
Orientační největší délka uložení (l) je údaj uvedený v popisech cen montáže pro největší konkrétní hmotnost dílce
Práce stavební z prefabrikovaných dílců jsou:
a) provádění nosných konstrukcí se zvedanými stropy
b) montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen z jednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací,
c) práce spojené s montáží prefabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci v místech dobetonování v souvislosti s montáží,
d) spojování dílců dodávaných v částech (korálcích)
Profilování čela panelu (obou svislých a vodorovných styčných ploch) je tvarování dílců, např. podélným žlábkováním nebo hlubším žlábkem i nepravidelného průřezu apod. určeného pro zabezpečení těsnosti a statické únosnosti styků
Skutečná délka uložení je nejkratší vzdálenost mezi těžištěm dílce uloženého v konstrukci a osou:
- jeřábové dráhy u kolejových jeřábů. Měří se v kolmém průmětu do vodorovné roviny proložené osou jeřábové dráhy. To platí i pro dílce osazované pod úrovní této roviny,
- čepu otoče bezkolejového jeřábu v jeho montážní poloze. Měří se jako vzdálenost kolmého průmětu do vodorovné roviny proložené osou čepu otoče jeřábu
Zóna jeřábu pracovní je plocha omezená dosahem háku jeřábu, uvažovaného v POV, v jeho pracovní poloze.

Pro zvláštní stavební práce
Bednění posuvné je kompletní zařízení pro tažení daného neměnného půdorysu betonové konstrukce (vodorovného průřezu), které zahrnuje vlastní bednění (bubny), omítkářské lávky, stoličky, podlahy a zvedací systém. Beton pohledový je betonová konstrukce mající po odbednění předepsaný tvar povrchu docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním betonové směsi a zvláštní úpravou bednění. Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Medium je látka tekutá či plynná pohybem přenášející (přivádějící nebo odvádějící) nebo zprostředkující energii tepelnou, mechanickou (tlakem) apod. v uzavřené vodicí soustavě z trubek, kanálů apod., aniž se sama (chemicky) změní.
Práce stavební zvláštní jsou
a) objektech oborů 801 až 814, 815 3, 815 92 až 99, 817, práce na konstrukcích
- určených pro přímý styk s plynným nebo kapalným mediem za účelem ochlazování a provzdušňování (části A 01, B 01 a C 01),
- určených pro vedení a skladování kapalin (část A 02),
- do posuvného bednění (část A 03),
b) objektech oborů 815 2, 815 4, 815 91 všechny konstrukce a práce (část A 04).
Zvláštními stavebními prácemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (JKPOV 593) oceňované položkami ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců. Clony zimní dřevěné jsou ochranným zařízením pro zimní provoz chladicích věží. Sestávají z dřevěných deskových dílců, které se osazují do ocelových upevňovacích prvků, zajišťujících jejich potřebnou stabilitu a polohu. Jsou umísťovány pod návodní křídla a zakrývají část nasávacího otvoru. Za zimního provozu zmenšují možnost promrzání okrajových partií chladicího systému. Difuzor je komínová konstrukce, válcovitého tvaru nebo částečně tvaru obráceného kužele. Provádí se z ocelových plechů, monolitického železobetonu, železobetonových prefabrikovaných dílců nebo z plastických hmot. Je umístěn na střeše ventilátorové věže a v jeho středu je osazen ventilátor.

Eliminátory jsou plošné konstrukce svisle doplňující půdorysnou plochu chladicí věže v části nad rozvodem vody. Funkční část tvoří speciální tvarovky (stříšky) azbestocementové, dřevěné nebo z plastických hmot, jež svým tvarem a umístěním zachycují stoupající vodní páry a napomáhají jejich srážení a skapávání na chladicí systém. Tím slouží k omezování ztrát chladicí vody. Tvarovky jsou osazeny na dřevěnou, ocelovou nebo železobetonovou nosnou konstrukci. Horizontály, vodorovné příčníky jsou upravené dřevěné hranoly upevněné na dřevěné nebo ocelové konstrukci tahového komína. Osazují se ve vodorovné poloze a slouží k připevnění pláště tahového komína dřevěného nebo z azbestocementových desek. Hrdlo sací (nosník difuzoru) je železobetonová konstrukce kruhového půdorysu členitého průřezu (šikmá, s náběhy), umístěná v úrovni stropu a tvořící nosník pro difuzor. Tvar nosníku je funkčně přizpůsoben požadavku sání ventilátoru (oblé, šikmé hrany). Komín tahový je velkoprostorová konstrukce tvaru válce, komolého kužele, komolého jehlanu, rotačního hyperboloidu apod. Tvoří horní partii komínových chladicích věží a umožňuje vedení vzduchu k získání patřičného přetlaku a tahu. Komora rozvodná je konstrukce (železobetonová nebo dřevěná) nejvíce se vyskytující u chladicích věží komínových, sloužící k průtoku a rozvedení vody z přívodního potrubí do hlavních žlabů rozvodů vody. Je umístěna v úrovni rozvodu vody.

Křídlo návodní je dřevěná nebo železobetonová konstrukce umístěná nad otvorem pro vstup vzduchu do chladicí věže (nasávací otvor). Je vhodně tvarováno pro zlepšení funkce - navádění nasávaného vzduchu. Nosník stěnový je železobetonová konstrukce komínových chladicích věží typu Itterson, nesoucí železobetonový tahový komín tvaru rotačního hyperboloidu. Nosník je umístěn nad šikmými stojkami a jeho tvar je přizpůsoben požadavku chlazení a návaznostem na ostatní konstrukce. Nosníky ventilátorů jsou železobetonové zkřížené trámy. Nad místem křížení je do základu osazen ventilátor. Ochozy (např.v koruně komína) jsou konzolové konstrukce ze dřeva, oceli nebo železobetonu se zábradlím. U komínových věží jsou nejvyšším přístupovým místem a slouží k pohybu obsluhy a údržby na vrcholu tahového komína. Plášť obvodový svislý nebo šikmý (stříška) je vnější obvodová stěna (ze železobetonu, dřeva nebo azbestocementových desek) horní části objektu chladicí věže od návodního křídla ke stropu nebo k tahovému komínu. Je svislá nebo šikmá a omezuje vnitřní prostor chladicí věže. Rovnanina z lomového kamene je konstrukce z neopracovaného lomového tříděného kamene, rovnaného do předepsaného profilu s mezerami vyplněnými úlomky kamene, popř. štěrkem nebo štěrkopískem. Rozvod vody jsou konstrukce sloužící k rozvedení vody rovnoměrně po půdorysu chladicího systému. Je projektován jako
a) žlabový (železobeton, dřevo),
b) trubní (ocelové trouby, azbestocementové tlakové trubky).
Je umístěn nad tlakovým systémem.

Stěny azbestocementové upevněné na konstrukci jsou stěny obvodové svislého pláště nebo tahového komína upevněné šrouby nebo vruty na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci. Stěny (příčky) azbestocementové v železobetonové konstrukci jsou stěny obvodové svislého pláště upevněné do drážek železobetonové konstrukce. Stěny odstřikovací jsou doplňujícím zařízením chladicího systému ze dřeva, z azbestocementových desek apod. Odstřikovací stěny jsou umístěny po vnitřním obvodě věže na horní části chladicího systému. Umožňují svedení maximálního množství rozstřikované vody na chladicí systém. Stěny větrové jsou svislé stěny dřevěné, z azbestocementových desek nebo železobetonu, umístěné mezi horní částí nádrže a spodní částí chladicího systému a rozdělují půdorys chladicí věže. Slouží k omezení účinků větru na ztráty chladicí vody. Stojky šikmé jsou šikmé pilíře ze železobetonu podpírající konstrukci tahového komína, vetknuté do stěny nádrže a spojené se stěnovým nosníkem tahového komína. Systém chladicí je zařízení sloužící ke zvětšení plochy ochlazované vody a umožňující styk s proudícím chladným, parami nenasyceným vzduchem a tím k ochlazení vody.
Podle použitého materiálu je členěn na:
a) dřevěný
b) azbestocementový,
c) z plastických hmot apod.

Podle způsobu průchodu vody se rozlišuje systém:
a) kapkový - voda je dělena na chladicích latích v kapky,
b) blánový - voda je dělena na chladicích stěnách v blánu,
c) smíšený - kombinace výše uvedených dvou systémů.

Chladicí systém je situován nad nádrží a pod rozvodem vody chladicí věže. Vložky závitové roztečné a distanční (distanční rozteče) jsou spojovací a upevňovací prvky z plastických hmot chladicího systému z azbestocementových desek. Zajišťují rozteč jednotlivých desek a vzájemně propojeny tvoří nekonečný šroub. Zařízení rozstřikovací vytváří intenzivní sprchu teplé vody na chladicí systém. Navazuje na konstrukci rozvodu vody a tvoří je rozstřikovací trysky a pod nimi vhodně upevněné misky (talíře). Misky a trysky jsou keramické nebo z plastických hmot. Zdivo na suchu je zdivo jednostranně lícované z upraveného lomového kamene ložného, pečlivě vázaného v celé tloušťce konstrukce, s potřebnou hrubou úpravou kamene, s uklínováním kamene a s vyklínováním spár kamennými úlomky. Zdivo výplňové je zdivo nenosné, které tvoří jen výplň mezi prvky nosné konstrukce objektu. Žlaby rozváděcí jsou žlabové konstrukce rozvodu vody ze dřeva nebo železobetonu umístěné nad chladicím systémem. Slouží k rozvedení teplé vody rovnoměrně po půdorysu chladicího systému.

Pro mosty
Box výsuvný (betonářský vozík) je vysuté pracoviště předsunuté před čelo krakorcovitě betonované nosné konstrukce a zakotvené posunovatelně do její dokončené části, které je vybaveno pracovní podlahou pro umístění posuvného bednění, stavění výztuže, betonování a přepínání dalšího úseku letmé (čelné) betonáže. Dílec prefabrikovaný pro mosty je výrobek podskupiny 593 83 oborového číselníku. Kabel předpínací výztuže je svazek patentovaných drátů nebo ocelových pramenů (lan) a užívá se pro vnesení předpětí do konstrukce z předpjatého betonu. Koberec gumokovový je gumová těsnící a výplňová vložka s kovovou výplní pro mostní dilatační spáry. Konstrukce podpěrná dočasná je pomocná konstrukce sloužící k podepření budovaných mostních konstrukcí po dobu jejich provádění. Konstrukce vylehčená je nosná mostní konstrukce vylehčená v příčném řezu dutinami za účelem snížení vlastní hmotnosti konstrukce. Montáž letmá jednostranná je letmá montáž segmentů (lamel) prováděná od pilíře nebo opěry mostu na jednu stranu. Montáž letmá oboustranná je letmá montáž segmentů (lamel) prováděná od pilíře nebo opěry mostu na obě strany souměrně s postupně prodlužovanými konci konstrukce. Most zaváděcí je pomocný most sloužící k přemístění prefabrikovaných dílů k místu osazování. Odskružení je uvolnění dočasné podpěrné konstrukce od nosné konstrukce mostní a přenesení zatížení do trvalých podpor. Pilíř je plná vylehčená nebo dutá podpěra, zpravidla mezilehlá, jejíž délka je větší než dvojnásobek její tloušťky. Pro krajní podpěru lze tohoto názvu použít jen tehdy, není-li opěrou.

Přemístění lomené je vodorovné přemístění, při kterém je nutno z důvodu překážky na dopravní dráze překládat náklad z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek. Rektifikace mostní nosné konstrukce při montáži je geometrické urovnání části nebo celé mostní konstrukce (vahadla, příp. jeho části nebo segmentu na skruži) pomocí rektifikačního zařízení. Rovnanina z lomového kamene je konstrukce z neopracovaného lomového tříděného kamene, rovnaného do předepsaného profilu s mezerami vyplněnými úlomky kamene, popř. štěrkem nebo štěrkopískem. Skruž mostní výsuvná je samonosné výsuvné bednění vodorovné konstrukce mostu na ocelovém rámu pro betonáž monolitických mostů, které umožňuje výškovou a směrovou rektifikaci a podélný posun vcelku do dalšího pole.  Sloup je samostatná podpěra s průřezem kruhovým, čtvercovým, nebo ve tvaru pravidelného mnohoúhelníku, popř. každý svislý řadový prvek členěné podpěry. Vyložení jeřábu je vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene. Zařízení odskružovací je zařízení umožňující odskružení, příp. rektifikaci mostní nosné konstrukce. Zdivo na suchu je zdivo jednostranně lícované z upraveného lomového kamene ložného, pečlivě vázaného v celé tloušťce konstrukce, s potřebnou hrubou úpravou kamene, s uklínováním kamene a s vyklínováním spár kamennými úlomky. Zóna pracovní jeřábu je prostor omezený dosahem ramene jeřábu v jeho pracovní poloze

Pro hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály
Bednění ztracené je pomocná konstrukce, u níž není hospodárné provést odbednění tak, aby bednící materiál mohl být opětovně použit. Beton pohledový je betonová konstrukce, která má po odstranění bednění tvar povrchu předepsaný projektem, docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním směsi a zvlášť úpravou bednění. Beton prostý je konstrukce z prostého betonu, do níž není vložena výztuž z betonářské oceli. Beton předsádkový je lícovaný beton s přísadou minerální drti s viditelným povrchem bez úpravy nátěrem, omítkou nebo obkladem. Jeho povrch se různým způsobem zkrášluje (např. kamenickým opracováním, štokováním apod.). Provádí se současně s betonáží konstrukce do posuvného bednění.

Beton železový je konstrukce ze železového betonu, do níž je v jakémkoli množství vložena výztuž z betonářské oceli. Pohoz je opevnění vytvořené vrstvou kamene uloženého ve stanovené tloušťce a zrnitostní skladbě, rozprostřeného s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce. Práce stavební na suchu jsou stavební práce prováděné z terénu nebo z lešení zřízeného nad terénem nebo nad vodou. Práce stavební nad vodou jsou stavební práce prováděné z prámu nebo z lodi, případně z lešení zřízeného na těchto plavidlech. Rovnanina je opevnění vodního toku z neopracovaných kamenů, kladených s vazbou ve směru podélném i příčném, s dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem. Kámen se klade do profilů vyznačených lavičkami. Zához je opevnění vytvořené uložením kamene (nebo vhodně tvarovaných betonových prefabrikátů) stanovené tloušťky a zrnitostní skladby, s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce, se zaklíněním jednotlivých prvků v celé tloušťce vrstvy samostatnou pracovní operací (např. tyčemi, speciálním mechanizmem, vybíráním a lícováním tvarově shodných prvků prefabrikátů apod.).

Pro plochy a úpravu území
Délka je hlavní podélná vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru řádků rostlin. Drátěnka je nosná konstrukce pro pěstování chmele a vinné révy, skládající se z jednotlivých prvků konstrukce. Diagonála je vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy na zpevnění rohů chmelnicové konstrukce. Kotva, kotevní těleso, kotevní drát, kotevní táhlo, kotevní váleček a vidlice je soubor zařízení umožňující ukotvení a pevné spojení sloupů chmelnicové konstrukce se zemí. Kotevní třmen je prvek, umožňující uchycení kotevního drátu ke kotevnímu kmenu. Plůtky jsou konstrukce složené z kolíků zaražených do svahů, které jsou propleteny živými pruty rychle rostoucích dřevin. Provázka (fašina) je svazek živých prutů. Převaz je drátěné spojení záhonového drátu a příčky stropní sítě chmelnicové konstrukce. Příčka je hlavní příčná vodorovná drátěná vazba, spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru kolmém k řádkům rostlin.

__________________________________________________________________

ZKRATKY

dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
DST – pomocná podpěrná konstrukce pro montáž mostů ze segmentů typu
Dopravní stavby – tvaru T
TM – technologická manipulace
Mj. – měrná jednotka
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
MJD – montovaná jeřábová dráha
MS – malta sádrová
MTP – montovaná trubková podpěra
MVS-40 – mostní výsuvná skruž
TP – technické podmínky
ŽB – železobeton
SMS – suchá maltová směs
SZ – tvárnice suchého zdění
VABH – vodostavební asfaltový beton hutný
VABM – vodostavební asfaltový beton mezerovitý
VN – výkonové normy
V/t/ – vodotěsnost/mrazuvzdornost
DIA – rychlostní diamantové vrtání
PaS – ceníky prací a sužeb
PS – podzemní stěna

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení sloupů a pilířů je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO LOMOVÝ KÁMEN
- druh, název, označení
- surovina
- struktura
- barva
- pevnost v tlaku
- rozměry (délka, šířka, tloušťka)
- pevnost v tahu za ohybu
- nasákavost
- součinitel odolnosti proti mrazu
- použití
- povolené úchylky
- tvarová úprava

PRO CIHLY

- druh
- název
- označení
- provedení
- barva
- barva lícních ploch
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- podíl děrování
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO BETONOVÉ BLOKY A TVÁRNICE
- název
- typ (identifikační číslo
- rozměry
- složení (materiál)
- tř. betonu
- povrchová úprava
- označení
- provedení
- barva
- použití
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- způsob zdění
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO CIHLY VÁPENOPÍSKOVÉ

- druh
- název
- označení
- provedení
- barva lícních ploch
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- barva
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO CIHLY BETONOVÉ

- druh
- tř. betonu
- název
- označení
- provedení
- barva
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO POROBETONOVÉ, ŠKVÁROCEMENTOVÉ, SIPOREXOVÉ, TVÁRNICE A PŘEKLADY A TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ APOD.

- druh
- název
- označení
- rozměry
- hmotnost
- minimální uložení (překlad)
- materiál
- pevnostní třída
- zaručená pevnost v tlaku
- průměrná pevnost v tlaku
- objemová hmotnost
- součinitel tepelné vodivosti při praktické vlhkosti a při vysušeném stavu
- součinitel prostupu tepla
- požární odolnost
- index vzduchové neprůzvučnosti
- použití
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- způsob zdění
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO ŠAMOTOVÉ CIHLY

- druh
- název (označení)
- rozměry
- hmotnost
- materiál
- pevnostní třída
- pevnost v tlaku
- objemová hmotnost
- odolnost proti otěru
- povrchová úprava
- použití
- obsah AL2O3
- obsah FeO3

PRO BETON

- třída betonu
- druh (prostý beton, polystyrenbeton, keramzit apod.)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ

- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí
- ČSN

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ

- velikost ok
- průměr drátu
- rozteč soustavy ok
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava
- ČSN

PRO KAMENIVO

- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky
- další vlastnosti dle ČSN
PRO KB BLOK
- název (typ)
- rozměry
- pevnost v tlaku
- součinitel mrazuvzdornosti
- nasákavost
- obsah přírodních radionuklidů
- barevnost
- struktura
- druh povrchu
- hmotnost

PRO PREFABRIKOVANÉ PANELY, DESKY, PŘEKLADY, SLOUPY, PILÍŘE APOD.
- název (označení)
- rozměry (délka, šířka, výška, průměr)
- tvar
- objem
- hmotnost
- rozměrové úchylky
- úložná délka
- značka (třída) betonu
- druh a množství armovacího železa
- užitné zatížení
- Md – návrhový moment od extrémního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- MS – návrhový moment od provozního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- qd dov – dovolené extrémní zatížení bez vlastní hmotnosti
- qs dov – dovolené provozní zatížení bez vlastní hmotnosti
- ln – vzdálenost líců podpěr

PRO OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY
- název
- označení
- označení průřezu
- jmenovité rozměry)
- plocha průřezu
- hmotnost 1m tyče
- délka
- materiálové číslo
- povrchová úprava
- ČSN 42 5550, 42 5570, 42 5553, 42 5571, 42 5580

PRO TRUBKY OCELOVÉ

- název
- označení
- vnější průměr
- tl. stěny
- délka
- hmotnost
- materiálové označení (číslo)
- povrchová úprava

PRO BEDNĚNÍ, RÁMY OCEL, HLINÍK, DŘEVO, DESKY Z PŘEKLIŽKY:

- statická únosnost
- modul trámků
- modul desek
- nosnost stojky
- tloušťka a počet vrstev u překližky
- rozměry prvku
- pro překližky pevnost v ohybu

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ:

- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ DO BETONU:

- průměr drátu

PRO MALTY:

- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

__________________________________________________________________


PŘÍLOHA


TABULKA PARAMETRŮ PRO URČENÍ PLATNOSTI CEN MONTÁŽE PREFA DÍLCŮ

Část ceníku

Vymezení platnosti

Parametry

k

p

Q/max/t

l/max/m

A 02

Montované objekty s jedním nadzemním podlažím

0,045 02

0,543 07

28

20

A 03

Do 24 m výšky objektu

0,012 87

0,781 70

8

32

A 03

Od 24 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50

A 04

Do 18 m výšky objektu

0,025 23

0,687 04

20

20,5

A 06

Dílce tvaru L a ostatní do hmotnosti 1 t

0,045 02

0,543 07

20

20

A 06

Ostatní dílce

0,025 23

0,687 04

20

20

A 08

Do 18 m výšky objektu

0,011 88

0,766 73

8

32

A 08

Od 18 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50


 


   Copyright RTS, a.s.