ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
      771 Z dlaždic
      772 Z kamene
      773 Teracové
      775 Vlysové, parketové
      776 Povlakové
      777 Syntetické
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  771 - Podlahy z dlaĹľdic

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Podkladní konstrukce, příprava podkladu před kladením dlažby
Podkladní konstrukcí se rozumí plocha určená k montáži dlaždic. Její nerovnost nesmí překročit +- 5 mm. Obsahem standardu je kontrola a přeměření podkladní konstrukce a její očištění před vlastním provedením prací, zejména pak odstranění zbytků prachu, mastných skvrn a přebytečné vody, u dlažeb pokládaných do maltové lože i navlhčení podkladní konstrukce; u dlažeb pokládaných do tmele i provedení penetračního nátěru podkladní konstrukce, případně u vysoce nasákavých povrchů podkladní konstrukce penetrační nátěr dvojnásobný.

Lože pro dlažby
Ložem pro dlažby se rozumí vrstva pojiva, do nějž jsou dlaždice ukládány. Obsahem standardu je příprava malty nebo tmelu pro lože, jeho nanesení na podkladní konstrukci a úprava povrchu lože podle předepsaného technologického postupu.

Kladení dlažby
Kladením dlažby se rozumí vlastní montáž dlaždic do připraveného lože podle stanoveného vzoru. Obsahem standardu je rozebrání obalů, roztřídění dlažby a rozložení podle potřeby a vlastní ukládání dlaždic včetně vkládání distancí pro zajištění pravidelnosti spár, nezbytné řezání dlažby do potřebných rozměrů a vytvoření otvorů v dlažbě pro napojení připojovacích armatur, zásuvek apod.

Spárování
Spárováním se rozumí výplň spár mezi jednotlivými dlaždicemi včetně spár mezi podlahovou konstrukcí a stěnou v šířce odpovídající typu, velikosti a tloušťce dlaždic, spárovací hmoty musí svými vlastnostmi navazovat na typ použitého materiálu pro lože. Obsahem standardu je příprava tmelu nebo malty, vytmelení spáry, zahlazení povrchu tmelu nebo malty, očištění dlaždic.

Doplňkové práce při provádění dlažeb
Doplňkovými pracemi se rozumí úkony sloužící k úplnému provedení dlažeb. Obsahem standardu je pro montáž lišt a hran stupňů rozměření a vyznačení řezu, uříznutí a osazení lišty nebo hrany a dále zvýšení pracnosti a potřeby řezání při kladení diagonálním.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 10 m vodorovně a 1,6 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ


Podlahy

Plocha podlah se určuje v m2 z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové plochy se odečítají ty plochy, na kterých není položena dlažba pouze v případě, že jsou jednotlivé větší než 0,25 m2. Plocha šikmých podlah přes 5? se určuje v m2 v rovině sklonu.

Plocha podlah v omezeném prostoru se určuje v m2 z rozměrů podle projektu:
- u podlah prováděných ve vynucené poloze plochou podlahy ohraničené prostorem užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
- u podlah pod stroji plochou největšího čtyřstranného pravoúhelníka opsaného půdorysu stroje
- u podlah pod potrubím součinem délky potrubí nad podlahou a šířky půdorysného průmětu potrubí zvětšeného na každou stranu o 150 mm; plocha překrytí se počítá jen jednou.

Soklíky
Délka soklíků rovných a soklíků s požlábkem se určuje v m jejich délky podle projektu. Délka soklíků schodišťových šikmých se určuje v m vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně v rovině sklonu podle projektu. Výška se měří kolmo na sklon soklíku od vrchní hrany soklíku k přední hraně stupně. Délka soklíků schodišťových stupňovitých se určuje v m z půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu.

Schodiště
Plocha obkladů schodišťových stupňů se určuje v m2 z rozměrů stupně podle projektu součtem ploch obkladu stupnice a podstupnice. Plocha obkladů schodnic se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů schodnice podle projektu. Plochy proniků čel se neodečítají. Plocha obkladů čel schodišťových stupňů se určuje v m2 součinem půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu a násobku 1,5 výšky stupně.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení, čl. 25 - 48

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních podlah z dlaždic se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN 72 2450 Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu
- ČSN 72 3210 Betonové dlaždice
- ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice
- ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné čl. 70 - 72, 74
- ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protikluzných vlastností povrchů
podlah
- ČSN EN 101 Keramické obkladové prvky. Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse
- ČSN EN 1308 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení skluzu
- ČSN EN 1324 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení
přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou
- ČSN EN 1346 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení doby
zavadnutí
- ČSN EN 1347 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení
smáčivosti
- ČSN EN 1348 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení
přídržnosti cementových maltovin tahovou zkouškou
- ČSN EN 12002 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení příčné
deformace cementových malt a lepidel a spárovacích malt
- ĆSN EN 12003 Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení
přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic
- ČSN EN 12004 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace
- ČSN EN 12808-1 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1:
Stanovení chemické odolnosti maltovin na bázi reaktivních pryskyřic
- ĆSN EN 12808-2 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 2:
Stanovení odolnosti proti oděru
- ČSN EN 12808-3 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1:
Stanovení pevnosti v ohybu a tlaku
- ČSN EN 12808-4 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1:
Stanovení smrštění
- ČSN EN 12808-5 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1:
Stanovení nasákavosti ve vodě
- ČSN EN 12888 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a
specifikace
- ČSN EN 87 Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a označování
- ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a
označování
- ČSN EN ISO 10545-1 Keramické obkladové prvky – Část 1: Odběr vzorků a zásady pro
přejímku
- ČSN EN ISO 10545-2 Keramické obkladové prvky – Část 2: Stanovení geometrických
parametrů a jakosti povrchu
- ČSN EN ISO 10545-3 Keramické obkladové prvky – Část 3: Stanovení nasákavosti,
zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
- ČSN EN ISO 10545-4 Keramické obkladové prvky – Část 4: Stanovení pevnosti
v ohybu a lomové síly
- ČSN EN ISO 10545-5 Keramické obkladové prvky – Část 5: Stanovení rázové pevnosti
měřením koeficientu odrazu
- ČSN EN ISO 10545-6 Keramické obkladové prvky – Část 6: Stanovení odolnost proti
opotřebení – Neglazované obkladové prvky
- ČSN EN ISO 10545-7 Keramické obkladové prvky – Část 7: Stanovení odolnosti proti
povrchovému opotřebení – Glazované keramické prvky
- ČSN EN ISO 10545-8 Keramické obkladové prvky – Část 8: Stanovení délkové teplotní
roztažnosti
- ČSN EN ISO 10545-9 Keramické obkladové prvky – Část 9: Stanovení odolnosti proti
náhlým změnám teploty
- ČSN EN ISO 10545-10 Keramické obkladové prvky – Část 10: Stanovení změn
rozměrů vlivem vlhkosti
- ČSN EN ISO 10545-11 Keramické obkladové prvky – Část 11: Stanovení odolnosti
glazury proti vzniku trhlin – Glazované obkladové prvky
- ČSN EN ISO 10545-12 Keramické obkladové prvky – Část 12: Stanovení odolnosti
glazury proti vlivu mrazu
- ČSN EN ISO 10545-13 Keramické obkladové prvky – Část 13: Stanovení odolnosti
glazury proti vzniku trhlin – Glazované obkladové prvky
- ČSN EN ISO 10545-14 Keramické obkladové prvky – Část 14: Stanovení odolnosti
proti tvorbě skvrn
- ČSN EN ISO 10545-15 Keramické obkladové prvky – Část 15: Stanovení
vyluhovatelnosti olova a kadmia – Glazované obkladové prvky
- ČSN EN ISO 10545-16 Keramické obkladové prvky – Část 16: Stanovení malých
odchylek v barvě
- ČSN 72 5122 Stanovení odolnosti keramického střepu a glazury proti chemickým
činidlům
- ĆSN EN 121 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nízkou
nasákavostí (E =< 3%). Skupina A I
- ĆSN EN 159 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s
nasákavostí (E > 10%). Skupina B III
- ĆSN EN 176 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nízkou
nasákavostí (E =< 3%). Skupina B I
- ĆSN EN 177 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s 
nasákavostí (3% < E =< 6%). Skupina B IIa
- ĆSN EN 178 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s 
nasákavostí (6% < E =< 10%). Skupina B IIb
- ĆSN EN 186-1 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí
(3% < E =< 6%). Skupina A IIa – Část 1
- ĆSN EN 186-2 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí
(3% < E =< 6%). Skupina A IIa – Část 2
- ĆSN EN 187-1 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí
(6% < E =< 10%). Skupina A IIb – Část 1
- ĆSN EN 186-2 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí
(6% < E =< 10%). Skupina A IIb – Část 2
- ĆSN EN 188 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí
(E > 10%). Skupina A III
- ĆSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Dlaždice keramické jsou dlaždice pálené z keramických jílů. Obkládačky hutné jsou obkladové prvky s hutným střepem, s nízkou nasákavostí, mrazuvzdorné a s odolností proti povětrnosti, chemikáliím a otěru. Obklady do tmele jsou obklady lepené atestovaným tmelem na předem zhotovený podklad s největší odchylkou od roviny ? 2 mm (např. hladká omítka, montované dílce z jakéhokoliv materiálu).

Podlahy a obklady v omezeném prostoru jsou konstrukce:
- provedené ve vynucené poloze, tj. prostoru užším než 900 mm nebo nižším než 1500 mm
- prováděné pod nebo za potrubím, je - li mezera mezi lícem potrubí a konstrukcí menší než 500 mm

Stěny jsou konstrukce o sklonu přes 45 stupňů od vodorovné konstrukce.
Stropy nebo podlahy jsou konstrukce o sklonu do 45? od vodorovné konstrukce.
Tvarovky hluboké jsou tvarovky částečně zapuštěné do stěny.
Tvarovky mělké jsou tvarovky osazené na líc zdiva.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení podlah z dlaždic je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO DLAŽDICE
- materiál
- rozměry
- nasákavost pro exteriér méně než 0,5 %
- mrazuvzdornost
- rovinnost lícních ploch
- pevnost v ohybu
- lomové zatížení
- odolnost proti změnám teploty
- odolnost proti chemikáliím používaným v domácnosti podle
- odolnost proti kyselinám a louhům
- odolnost proti tvorbě skvrn
- obsah olova a kadmia
- odolnost proti vzniku vlasových trhlin
- odolnost proti hloubkovému a povrchovému opotřebení
PEI 1 až PEI 5 …PEI 5 je nejvyšší odolnost proti otěru
- koeficient teplotní délkové roztažnosti
- protiskluznost pro bosou nohu A,B,C… A je základní, C je nejvyšší
pro chůzi v obuvi R9 až R13…R9 je nejnižší, R13 nejvyšší
- tvarová pravidelnost

PRO MALTOVINY A LEPIDLA
- doba zpracovatelnosti
- doba zpracování po nanesení na podklad
- spotřeba
- min. aplikační teplota
- smáčivost
- přídržnost

PRO SPÁROVACÍ MALTY A LEPIDLA
- chemická odolnost
- odolnost proti oděru
- míra smrštění
- nasákavost


 


   Copyright RTS, a.s.