ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
      771 Z dlaždic
      772 Z kamene
      773 Teracové
      775 Vlysové, parketové
      776 Povlakové
      777 Syntetické
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  772 - DlaĹľby z kamene

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.


Obklad stupňů deskami z kamenů
Obkladem stupňů deskami z kamenů se rozumí vytvoření nášlapné plochy na schodišťových stupnicích a podstupnicích deskami z kamenů. Obsahem standardu je zametení podkladu, naměření a řezání kamenné dlažby, vlhčení betonového podkladu, zřízení lože z malty na stupnici, manipulace s materiálem, osazení dlažby, spárování, očištění dlažby a odstranění odpadu nebo naměření a řezání kamenné dlažby pro podstupnice, přichycení úchytkami, spárování, očištění a odstranění odpadu.

Obklad soklů deskami z kamene
Obkladem soklů z kamene se rozumí vytvoření obkladu stěny schodiště do výšky 200 mm od úrovně dlažby ve tvaru šikmém nebo kaskádovém. Obsahem standardu je zametení podkladu, naměření a řezání dlažby pro obklad soklu, vlhčení podkladu, zřízení lože z malty, manipulace s materiálem, obložení soklu, spárování, očištění obkladu a odstranění odpadu.

Dlažba z kamene
Dlažbou z kamene se rozumí vytvoření podlahy z kamenných desek. Obsahem standardu je zametení podkladu, rozměření plochy, vlhčení podkladu, osazení vodících lišt do váhorysu (zhotovení vodících terčů), rozprostření malty, manipulace s materiálem, naměření a řezání dlažby, kladení dlažby, urovnání a přiklepnutí dlažby, spárování, očištění dlažby a odstranění odpadu.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí vešker manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostotu montáže, obvykle v prostoru do 15 m vodorovně a 1,5 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešení se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Plocha dlažby se určuje v m2 pokládaných ploch podle projektu; z celkové plochy dlažby se odečítají plochy neosazené prvky z kamene jednotlivě větší než 0,25 m2. Množství obkladů stupňů se určuje v m součtem délek stupňů podle projektu. Množství obkladu soklů se určuje v m součtem délek soklů podle projektu; z celkové délky soklů se odečítají přerušení projektovanou délkou. Výška šikmého soklu se kolmo na sklon soklu od vrchní hrany obkladu k přední hraně stupně. Výška kaskádového soklu se měří kolmo na sklon od spojnice předních rohů obkladu soklu ke spojnici předních hran stupňů.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3489 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
- ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene
- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
- ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
- ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 72 2430 – 1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních dlažeb z kamene se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
- ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
- ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
- ČSN 72 2430 – 1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Dlažba kamenná je podlahová konstrukce z kamenných desek nebo benátských dlaždic, která je vodorovná nebo má sklon do 15o. Dlažba diagonální je kamenná dlažba z pravoúhlých prvků, jejichž spáry svírají s osami dlážděné plochy jiný úhel než 90o. Obruba (bordura) je orámování plochy dlažby minimálně jednou řadou desek barevné, vzhledové nebo skladebné odlišnosti od převažující dlážděné plochy. Dlažba vzorovaná je kamenná dlažba kladená do projektem předepsaných vzorů ze 3 a více druhů desek odlišených lokalitou, barvou nebo strukturou horniny, popř. tvořená celky složenými z určitého počtu šablonových prvků. Vzorovanou dlažbou je i dlažba s obrubou. Za vzorovanou dlažbu se nepovažuje dlažba kladená z rozdílných druhů desek v pásech.

Délka stupně je největší rozměr stupně včetně hlav. Přední hrana stupně je průsečnice rovin splávku stupně a podstupnice. Obklad soklu je obklad stěny do výšky 200 mm od úrovně dlažby. Sokl šikmý (sárky) je sokl stěny schodiště s výřezy pro schodišťové stupně, kde vrchní hrana obkladu soklu je rovnoběžná se spojnicí předních hran stupňů schodišťového ramene. Sokl kaskádový je stupňovitý sokl stěny schodiště, kde spojnice předních rohů obkladu je rovnoběžná se spojnicí předních hran stupňů. Zaprýsknutí je ruční opracování obvodových hran líce nebo jiných hran kamene prýskačem. Zlomky jsou nepravidelné odřezky vzniklé při řezání desek na stanovený formát, zlomky desek a desky, které neodpovídají vlastnostmi technickým normám. Krajiny jsou kamenné desky s jednou řeznou plochou, vzniklé jako odřezky při řezání bloků.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení dlažeb z kamene je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO KAMENNÉ DESKY

- rozměry
- obrusnost
- nasákavost
- protiskluznost
- pevnost v tahu za ohybu

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

 


   Copyright RTS, a.s.