ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
      771 Z dlaždic
      772 Z kamene
      773 Teracové
      775 Vlysové, parketové
      776 Povlakové
      777 Syntetické
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  777 - Podlahy syntetickĂ©

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Podlahy lité
Podlahou litou se rozumí povrchová úprava podlahovinou tvořenou daným obsahem syntetické pryskyřice (zpravidla přes 40 hmotnostních dílů)a kameniva o velikosti zrna zpravidla do 0,5 mm. Obsahem standardu je zametení podkladu, příprava penetračního nátěru a penetrace, příprava a namíchání podlahoviny, nanesení nosné vrstvy v jedné popřípadě dvou vrstvách, úprava povrchu, čištění případně opatření podlahy předepsaným nátěrem.

Podlahy z plastbetonu
Podlahou z plastbetonu se rozumí úprava podlahovinou tvořenou daným obsahem syntetické pryskyřice (zpravidla 10 až 16 hmotnostních dílů) a kameniva o velikosti zrna maximálně do 1/3 nejmenší tloušťky podlahoviny. Obsahem standardu je zametení podkladu, příprava a provedení penetrace, namíchání směsi z pryskyřice a písku v míchačce a nanesení směsi, rozhrnutí, hrubé urovnání, udusání a stáhnutí latí, uhlazení, dosypání a další stáhnutí, zhutnění a uhlazení povrchu ocelovým pravítkem, očištění a umytí latě.

Podlahy z plastmalty
Podlahou z plastmalty se rozumí úprava podlahovinou tvořenou daným obsahem syntetické pryskyřice (zpravidla přes 16 do 40 hmotnostních dílů) a kameniva o velikosti zrna maximálně do 1 mm. Obsahem standardu je zametení podkladu, příprava a provedení penetrace, namíchání směsi z pryskyřice a písku v míchačce a nanesení směsi, rozhrnutí, hrubé urovnání, udusání a stáhnutí latí, uhlazení, dosypání a další stáhnutí, zhutnění a uhlazení povrchu ocelovým pravítkem, očištění a umytí latě.

Podlahy laminované
Podlahou laminovanou se rozumí úprava tvořená podlahovinou vyztuženou skelnou tkaninou.
Obsahem standardu je zametení podkladu, příprava a provedení penetrace, příprava a nanesení první vrstvy hmoty, položení rohože, válečkování rohože, broušení první vrstvy, zametení, nanesení druhé vrstvy a její broušení, zametení, nalití třetí vrstvy a páskování.

Podlahy ze stěrky
Podlahou ze stěrky se rozumí vytvoření nových podlah ze speciálních směsí nebo vyrovnání a podklad v rámci vrstvených systémů nových podlah. Obsahem standardu je zametení podkladu, příprava a provedení penetračního nebo adhézního nátěru, dále namíchání a nanesení vyrovnávací a podkladní vrstvy v případě vícevrstvého systému před nanesením konečné vrstvy a namíchání a nanesení samonivelační nebo nesamonivelační podlahové hmoty pro konečnou vrstvu, rozprostření zubovým hladítkem, odvzdušnění pomocí hřebového válečku, popřípadě příprava a provedení barevného nátěru.

Nátěry podlah
Nátěrem podlahy se rozumí vytvoření ochranné vrstvy odpovídající požadavkům na povrchovou úpravu různých podkladů pomocí vhodné nátěrové hmoty. Obsahem standardu je zametení podkladu, příprava a provedení penetračního nátěru, namíchání a nanesení nátěrové hmoty štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné nebo více vrstvách s broušením a zametením pro vícevrstvý nátěr dřevěných podlah.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 10 m vodorovně a 1,6 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Plocha podlah se určuje z rozměrů podle projektu. Z celkové plochy se odečítají nepoložené plochy jednotlivě větší než 0,25 m2. Prahové plochy průběžných podlah se připočítávají k ploše větší místnosti. Do celkové plochy se nezapočítává plocha obrub.
Délka obrub šířky do 200 mm se určuje v m v ose obruby.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních podlah syntetických se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN 67 3003 Názvosloví nátěrových hmot. Základní pojmy
- ČSN EN 13318 Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
- ČSN 72 2451 Zkouška přídržnosti malty k podkladu
- ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely
- ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů
podlah
- ČSN 72 2450 Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu
- ČSN 67 3012 Nátěrové hmoty. Stavební hustoty
- ČSN EN ISO 3673 – 1 Plasty – Epoxidové pryskyřice – Část 1: Označování
- ČSN EN ISO 3673 – 2 Plasty – Epoxidové pryskyřice – Část 2: Příprava zkušebních
těles a stanovení vlastností
- ČSN EN ISO 4597 – 1 Plasty – Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice –
Část 1: Označování
- ČSN 72 1200 Křemenné písky. Základní technické požadavky

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Podlaha z plastbetonu je podlahovina z obsahem syntetické pryskyřice zpravidla 10 až 16 hmotnostních dílů a kameniva velikosti zrna maximálně do 1/3 nejmenší tloušťky podlahoviny.
Podlaha z plastmalty je podlahovina z obsahem syntetické pryskyřice zpravidla přes 16 do 40 hmotnostních dílů a kameniva velikosti zrna zpravidla do 1 mm. Podlaha litá je podlahovina s obsahem syntetické pryskyřice přes 40 hmotnostních dílů a kameniva velikosti zrna zpravidla do 0,5 mm. Podlaha ze stěrky je podlaha z atestované silikátové směsi na bázi anorganického nebo organického pojiva s přísadami a plnivem nebo ze směsi na bázi polyuretanu nebo polyvinylacetátu.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení podlah syntetických je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO STĚRKY
- pevnost v tahu za ohybu
- pevnost v tlaku
- obrusnost
- rázová houževnatost
- tažnost
- přídržnost

PRO NÁTĚROVÉ HMOTY
- přilnavost k podkladu
- odolnost vůči vodě
- odolnost vůči saponátům
- odolnost vůči olejům, naftě
- tvrdost

PRO EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
- otěruvzdornost
- těsnost
- odolnost proti vzniku trhlin
- pevnost v tlaku, ohybu i tahu
- pružnost
- rázová houževnatost
- tvrdost

PRO TECHNICKÉ PÍSKY
- zrnitost
- vlhkost

PRO NÁTĚROVÉ HMOTY
- přilnavost
- odolnost vůči vodě
- odolnost vůči saponátům
- vzhled
- hustota
- lesk
- otěruvzdornost
- pevnost v tlaku
- pevnost v ohybu

 


   Copyright RTS, a.s.