ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
      771 Z dlaždic
      772 Z kamene
      773 Teracové
      775 Vlysové, parketové
      776 Povlakové
      777 Syntetické
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  775 - Podlahy vlysovĂ©, parketovĂ© a lamelovĂ©

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Podlahové soklíky, lišty
Podlahovým soklíkem nebo lištou se rozumí úprava (ukončení nebo překrytí spáry) při styku podlahy se stěnou nebo při vytvoření jakýchkoliv spár. Obsahem standardu je výběr lišt, naměření a řezání lišt na pokos, vyvrtání otvorů pro šrouby, přibití hřebíky nebo přišroubování do předem osazených špalíků nebo hmoždinek do stěny, přitom nastavování lišt musí být vždy provedeno na šikmý řez.

Podlahy vlysové lepené do studeného tmele
Podlahou vlysovou lepenou se rozumí vytvoření podlahy z vlysů lepením včetně olištování stěn dřevěnou lištou. Obsahem standardu je roznesení vlysů, vyčištění a zametení podkladu, příprava a provedení penetrace, příprava lepidla, roztřídění a rozložení vlysů v místnosti, založení základu, podlití a rozetření lepidla pod základ, podlévání vlysů, přiřezání vlysů, kladení vlysů rybinovitě nebo palubovitě, zalití spár mezi vlysy a stěnou, odnesení zbytků materiálu, přibití lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou dvojnásobně, uzavření místnosti.

Podlahy vlysové lepené do horkého asfaltu
Podlahou vlysovou lepenou se rozumí vytvoření podlahy z vlysů lepením včetně olištování stěn dřevěnou lištou. Obsahem standardu je roznesení vlysů, vyčištění a zametení podkladu, příprava a provedení penetrace, příprava kotle, nachystání dřeva, rozehřátí asfaltu, nabrání do vědra, roztřídění a rozložení vlysů v místnosti, založení základu, podlití a rozetření asfaltu pod základ, podlévání vlysů, přiřezání vlysů, kladení vlysů rybinovitě nebo palubovitě, zalití spár mezi vlysy a stěnou, odnesení zbytků materiálu, přibití lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou dvojnásobně, uzavření místnosti.

Podlahy vlysové přibíjené a šroubované
Podlahou vlysovou přibíjenou nebo šroubovanou se rozumí vytvoření podlahy z vlysů přibitím na měkký podklad včetně olištování stěn dřevěnou lištou. Obsahem standardu je roznesení vlysů, vyčištění a zametení podkladu, roztřídění a rozložení vlysů v místnosti, založení základu, přiřezání vlysů, kladení vlysů rybinovitě nebo palubovitě a jejich současné přibíjení nebo přišroubování, odnesení zbytků materiálu, přibití nebo přišroubování lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou dvojnásobně, uzavření místnosti.

Podlahy parketové z tabulí lepených
Podlahou parketovou z tabulí lepených se rozumí vytvoření podlahy z předem sestavených dřevěných plošných prvků (tabulí). Obsahem standardu je roznesení parketových tabulí, vyčištění a zametení podkladu, rozměření místnosti, příprava a provedení penetrace, příprava a rozmíchání lepidla, rozložení parketových tabulí po místnosti, založení základu, podlití a rozetření lepidla stěrkou, kladení tabulí, vkládání per, odnesení zbytků materiálu, přibití lišt nebo soklíků po obvodě stěn na pokos, vyčištění a vybroušení místnosti strojní bruskou, napuštění pastou,
uzavření místnosti.

Podlahy lamelové
Podlahou lamelovou se rozumí vytvoření podlahy z vrstvených lamel s nášlapnou vrstvou z dřevěné dýhy nebo laminátovou. Obsahem standardu je zametení vyrovnaného podkladu, příprava, naměření, nařezání a položení podkladního pásu, přiřezání lamel, kladení lamel na zámkový spoj nebo na sraz, příprava lepidla a lepení ve spojích případně nanesení lepidla celoplošně a následné kladení lamel do lepidla.

Podlahy palubové
Podlahou palubovou se rozumí vytvoření podlahy z palubek připevněných na připravený podklad. Obsahem standardu je očištění podkladu, přiřezání palubkových prken, vyvrtání otvorů pro šrouby, kladení palubky na pero a drážku a přibití nebo přišroubování jednotlivých prken.

Ostatní práce
Ostatní práce jsou práce doplňující vytvoření konečného povrchu podlahy vlysové, parketové, lamelové nebo palubkové a to broušením, tmelením, lakováním nebo pastováním. Obsahem standardu je příprava brusky, vyčistění a vybroušení místnosti strojní bruskou, rozmíchání laku, nátěr základní a několikanásobné lakování nebo napuštění pastou a
vyleštění.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 10 m vodorovně. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Plocha podlah se určuje v m2 z rozměrů podlah podle projektu. Položené prahové plochy průběžných podlah se připočítávají. Z celkové plochy podlah se odečítají plochy nepoložených částí podlah a plochy s podlahovinou jiného druhu jednotlivě větší než 0,25 m2. Plochy šikmých podlah se měří ve sklonu. Délka soklíků a lišt se určuje v m z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové délky soklíků a lišt se odečítají dveřní otvory jmenovitou šířkou, ostatní přerušení délkou podle projektu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení
- ČSN 49 2120 Dřevěné podlahoviny. Základní ustanovení
- ČSN 49 2130 Dřevěné podlahoviny. Parketové vlysy s perem a drážkou
- ČSN 49 2132 Mozaikové parkety podlepené tkaninou
- ČSN EN 1910 Parkety a jiné dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové s stropní obklady -
Stanovení rozměrové stálosti
- ČSN EN 13 329 Laminátové podlahové krytiny. Specifikace, požadavky a zkušební
metody

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních podlah vlysových, parketových a lamelových se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN 49 2120 Dřevěné podlahoviny. Základní ustanovení
- ČSN 49 2130 Dřevěné podlahoviny. Parketové vlysy s perem a drážkou
- ČSN 49 2132 Mozaikové parkety podlepené tkaninou
- ČSN EN 1910 Parkety a jiné dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové s stropní obklady -
Stanovení rozměrové stálosti
- ČSN EN 13 329 Laminátové podlahové krytiny. Specifikace, požadavky a zkušební
metody

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Vlysy úzké jsou vlysy o šířce od 30 do 55 mm.
Vlysy široké jsou vlysy o šířce od 60 do 80 mm.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení podlah vlysových a parketových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO VLYSY, MOZAIKOVÉ PARKETY, VÍCEVRSTVĚ LEPENÉ PODLAHOVÉ DÍLCE
- rozměry vlysů
- vlhkost
- objemová a tvarová stálost

PRO LAMINÁTOVÉ PODLAHOVINY
- tloušťka dílce
- délka, šířka povrchové vrstvy
- rozměry dílce
- světlostálost
- odolnost proti vtlačení válce
- přídržnost povrchu
- odolnost proti oděru, nárazu, skvrnám
- odolnost proti vlivu nohou a koleček nábytku

PRO SOKLÍKY A LIŠTY
- rozměry
- povrchová úprava

PRO PODKLADNÍ PÁSY
- tepelná odolnost
- tloušťka
- objemová hmotnost
- nasákavost
- hořlavost
- kročejový útlum

PRO ASFALTOVÉ LAKY, SUSPENZE
- skupenství při dané teplotě
- zápach (vůně)
- hodnota pH
- teplota tuhnutí
- teplota varu
- hustota
- teplota vznícení
- třída nebezpečnosti
- skupina výbušnosti
- bod vzplanutí

PRO LEPIDLA

- hustota
- doba pro pokládku

 


   Copyright RTS, a.s.