ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
      771 Z dlaždic
      772 Z kamene
      773 Teracové
      775 Vlysové, parketové
      776 Povlakové
      777 Syntetické
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  773 - Podlahy teracovĂ©

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Obklad schodiště teracem
Obkladem schodiště se rozumí provedení nášlapné vrstvy provedené na stupních a schodnicích z litého teraca. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, vyvážení a rozměření schodů, nanesení, urovnání a zhutnění směsi na podstupnici a stupnici, 2 x broušení s vytmelením, úprava hran a rohů.

Soklíky z teraca
Obkladem soklíků z litého terasa se rozumí provedení soklíků u schodiště nebo podlahy. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, přeměření výšky soklíku, osazení latí, vlhčení a pačokování podkladu, nanesení směsi, uhlazení a stáhnutí plochy, úprava hran a rohů, 2 x broušení s vytmelením.

Podlaha teracová jednoduchá
Podlahou teracovou se rozumí provedení jednoduché povrchové úpravy podlahy litým teracem. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, vlhčení a pačokování betonu cementovým mlékem, osazení latí do vodováhy, nanesení, rozprostření a urovnání směsi (při 3 cm vrstvě nanesení a zhutnění druhé vrstvy), rozhození drti a zhutnění směsi, 2 x válcování a stírání cementového mléka, konečná úprava a stažení plochy, 2 x broušení a vytmelení plochy.

Podlaha teracová kazetová
Podlahou teracovou se rozumí provedení kazetové (šachovnicové) povrchové úpravy podlahy litým teracem dělené vložkami z kovu, PVC, skla a mozaiky. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, vlhčení a pačokování betonu cementovým mlékem, osazení latí do vodováhy, rozdělení podkladu vložkami, nanesení, rozprostření a urovnání směsi, rozhození drti a zhutnění směsi, odstranění a umytí latí, 2 x válcování a stírání cementového mléka, konečná úprava se stažením plochy, 2 x broušení s vytmelením.

Obklad parapetních a jiných desek teracem
Obkladem desek se rozumí provedení povrchové úpravy parapetních nebo jiných desek litým teracem. Obsahem standardu je namíchání teracové směsi v míchačce, zhotovení formy, její vyvážení a upevnění, vlhčení a pačokování betonu, přemístění, nanesení, urovnání a zhutnění směsi, uhlazení a stáhnutí plochy, odstranění a umytí formy, konečná úprava ploch a hran, 2 x broušení a tmelení desek.

Ostatní práce související s litým teracem
Ostatními pracemi se rozumí provedení výplně dilatačních spár a osazení protiskluzové pásky.
Obsahem standardu je rozměření plochy a osazení vložek nebo mozaiky do teraca nebo naměření a uřezání protiskluzového pásku a jeho osazení.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 10 m vodorovně a 1,6 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Podlahy

Plocha podlah se určuje z rozměrů podle projektu. Z celkové plochy se odečítají nepoložené plochy jednotlivě větší než 0,25 m2. Prahové plochy průběžných podlah se připočítávají k ploše větší místnosti. Do celkové plochy se nezapočítává plocha obrub. Délka obrub šířky do 200 mm se určuje v m v ose obruby.

Soklíky

Délka soklíků rovných a soklíků rovných s požlábkem se určuje v m jejich délky podle projektu.
Délka soklíků schodišťových šikmých se určuje v m vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně v rovině sklonu podle projektu. Výška se měří kolmo na sklon soklíku od vrchní hrany soklíku k přední hraně stupně. Délka soklíků schodišťových stupňovitých se určuje v m z půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu.

Schodiště

Plocha obkladů schodišťových stupňů se určuje v m2 z rozměrů stupně podle projektu součtem ploch stupnice a podstupnice. Plocha obkladů schodnic se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů schodnice podle projektu. Plochy proniků čel stupňů se neodečítají. Plocha obkladů čel schodišťového ramene se určuje v m2 součinem půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu a násobku 1,5 výšky stupně.

Parapety
Plocha obkladů parapetů se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů parapetů podle projektu.

Žlaby
Plocha žlabů se určuje v m2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů žlabu podle projektu.

Dilatace
Množství dilatace se určuje v m z jejich délek podle projektu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č.239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních podlah teracových se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN P ENV 197-1 Cement. Složení, jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody.
Část 1: Cementy pro obecné použití
- ČSN 72 1519 Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
- ČSN 72 5162 Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Obruba je pás z teraca v šířce do 500 mm provedený v odlišné barvě nebo zrnitosti než podlaha. Podlaha prostá je na celé ploše ve stejné barevnosti a zrnění směsi, popř. včetně obrub, avšak bez vzorování, zdobení nebo kazetového členění plochy. Teraco přírodní je směs s obsahem černobílé drtě a jejich odstínů. Teraco barevné je směs s obsahem pigmentu nebo barevné drtě.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení podlah teracových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO CEMENTY
- objemová stálost
- pevnost v tlaku
- bělost (u bílého cementu)

PRO DRŤ TERACOVOU
- frakce
- měrná hmotnost

PRO KERAMICKOU MOZAIKU
- nasákavost
- chemická odolnost
- rozměry
- pevnost v ohybu
- rovinnost lícních ploch
- odolnost proti povrchovému opotřebení

 


   Copyright RTS, a.s.