ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
      771 Z dlaždic
      772 Z kamene
      773 Teracové
      775 Vlysové, parketové
      776 Povlakové
      777 Syntetické
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  776 - Podlahy povlakovĂ©

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Přípravné práce
Přípravné práce jsou určeny pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah a pro provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Obsahem standardu je zametení podkladu, příprava tmele případně rozmíchání suché směsi s vodou, lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou a dále příprava a nanesení penetrace.

Povlakové podlahy na schodišťových stupních
Povlakovou podlahou na schodišťových stupních se rozumí vytvoření nášlapné vrstvy na schodišťových stupnicích a podstupnicích z podlahoviny pryžové, plastové (PVC) nebo textilní včetně pryžových hran na stupně. Obsahem standardu je zametení ploch schodů, rozměření schodů, nátěr lepidlem, rozvinutí, naměření, nařezání a natření pryžové a plastové podlahoviny lepidlem, svinutí podlahoviny, lepení podlahoviny, přiřezání podlahoviny k hranám a čelům, a při lepení hran navíc naměření a nařezání hran a rohů, natření hran a rohů lepidlem a lepení hran a rohů s přiřezáním.

Podlahové soklíky a lišty
Podlahové soklíky a lišty jsou konstrukce ukončující povlakové krytiny u stěn a v rozích, popřípadě sloužící k napojení na obklady. Obsahem standardu je rozvinutí lišt nebo soklíků, natření lišt lepidlem, natření lepidlem podlahy a stěny, svinutí, lepení lišt nebo soklíků včetně přiřezání hran a rohů, nebo nařezání a přibití nebo přilepení kobercových pásů nebo speciálních obrub a čepcového těsnění pro napojení podlahoviny na zdivo včetně úpravy rohů a koutů.

Povlakové podlahy lepené
Povlakovou podlahou lepenou se rozumí vytvoření nášlapné vrstvy na připravený podklad z podlahoviny pryžové, plastové (PVC), korkové, linolea nebo textilní přilepením. Obsahem standardu je zametení betonové plochy, vyměření místnosti, rozvinutí, naměření a nařezání podlahoviny kromě podlahoviny ze čtverců, natření podkladu lepidlem, natření lepidla na pásy a čtverce pryžové, plastové, korkové nebo linolea, lepení podlahoviny, přiřezání podlahoviny mezi pásy, čtverci a po obvodě, okolo stěn, rohů a výstupků, nebo u povlaků vodivých odmaštění podlahy, provedení nátěru vodivého, lepení kobercové pásky, lepení vodivých pásků, propojení pomocí Cu pásky s uzemňovací soustavou, měření zemního odporu a položení plastových čtverců nebo pásů.

Povlakové podlahy volně položené
Povlakovou podlahou volně položenou se rozumí vytvoření nášlapné vrstvy na připravený podklad z linolea, imitace nebo textilní podlahoviny bez celoplošného přilepení. Obsahem standardu je zametení betonové plochy, vyměření místnosti, rozvinutí, naměření a nařezání podlahoviny, volné položení povlaku, u textilní podlahoviny podlepení spojů technickou páskou a přiřezání kolem stěn, rohů a výstupků.

Podložky pod povlakové podlahy
Podložkou pod povlakové podlahy se rozumí volné položení jakékoliv podložky předepsané projektem na podklad před lepením podlahoviny. Obsahem standardu je zametení betonové plochy, rozvinutí a nařezání podložky a její položení včetně přiřezání.

Svařování povlakových podlah

Svařováním povlakových podlah se rozumí úprava spojů pásů nebo čtverců natavenou šňůrou. Obsahem standardu je příprava svařovacího přístroje, svařování spoje tavící šňůrou a řezání přečnívajícího svaru.

Lepení profilů na prahy
Lepením profilů na prahy se rozumí opatření dveřních prahů plastovými profily. Obsahem standardu je nařezání profilu, očištění prahu, natření lepidla na práh a profil, přilepení a zaříznutí na výšku nebo v případě dvou profilů navíc svaření profilů a uříznutí přečnívajícího svaru.

Pastování a vyleštění povlakových podlah, lakování
Pastováním, vyleštěním a lakováním se rozumí definitivní povrchová úprava podlahy. Obsahem standardu je zametení povlakové podlahy z plastu, pryže nebo korku, nanesení pasty a vyleštění a nebo rozmíchání laku a několikanásobný nátěr s přebroušením.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 10 m vodorovně. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Plocha podlah se určuje v m2 z rozměrů podlah podle projektu. Položené prahové Položené prahové plochy průběžných podlah se připočítávají. Z celkové plochy podlah se odečítají plochy nepoložených částí podlah a plochy s podlahovinou jiného druhu jednotlivě větší než 0,25 m2. Plochy šikmých podlah se měří ve sklonu. Délka soklíků a lišt se určuje v m z rozměrů podlah podle projektu. Z celkové délky soklíků a lišt se odečítají dveřní otvory jmenovitou šířkou, ostatní přerušení délkou podle projektu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení
- ČSN 66 8515 Lepidla. Společná ustanovení
- ČSN 67 2003 Nátěrové hmoty a tiskové barvy. Základní společná ustanovení
- ČSN 80 4401 Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace
- ČSN 91 7816 Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové krytiny bez podkladu. Společná
ustanovení.
- ČSN 91 7817 Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové krytiny s podkladem. Společná
ustanovení.

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních podlah povlakových se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN 62 1466 Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem
- ČSN 64 0151 Plasty. Stanovení stálosti vybarvení plastů a pryží na světle xenonové
výbojky
- ČSN 64 0245 Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle
- ČSN 66 8515 Lepidla. Společná ustanovení
- ČSN 67 2003 Nátěrové hmoty a tiskové barvy. Základní společná ustanovení
- ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů
podlah
- ČSN 80 4401 Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace
- ČSN 91 7816 Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové krytiny bez podkladu. Společná
ustanovení
- ČSN 91 7817 Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové krytiny s podkladem. Společná
ustanovení

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

- neuvedeno

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k provedení podlah povlakových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO POVLAKY Z KORKU
- rozměry
- specifická hmotnost
- lomivá síla
- zvuková odolnost
- tepelný odpor
- odolnost proti opotřebení
- lesk
- pevnost v tahu
- hořlavost

PRO LINOLEA
- rozměry
- součinitel smykového tření
- kročejový útlum
- požární odolnost
- barevná stálost
- odolnost vůči bodovému zatížení

PRO POVLAKY PRYŽOVÉ
- rozměry
- tvrdost
- tepelná stálost
- zatížení tlakem
- tepelná vodivost
- odolnost proti skluzu
- útlum kročejového hluku

PRO POVLAKY TEXTILNÍ
- rozměry
- požární charakteristika
- hmotnost
- kročejový útlum
- tepelný odpor

PRO POVLAKY PLASTOVÉ
- rozměry
- tloušťka
- hmotnost
- odolnost vůči bodovému zatížení
- stálobarevnost
- odolnost vůči oděru
- protiskluznost

 


   Copyright RTS, a.s.