ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  54 - Ostatn�� ��pravy ��elezni��n��ho svr��ku

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Příčný posun koleje nebo kolejového rozvětvení na pražcích
Příčným posunem se rozumí posun osy koleje nebo kolejového rozvětvení větší než 50 mm. Obsahem standardu je odstranění štěrku v rozsahu nutném k provedení posunu, uvolnění koleje, nebo zřízení a odstranění lyžin, rozebrání a zřízení styku kolejových jařem, směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení včetně podbití.

Posunutí pražců

Posunutí pražců se provádí v ose koleje za účelem změny rozdělení pražců. Obsahem standardu je částečná demontáž pražců pro jejich posunutí a opětnou montáž, odstranění výplně mezi pražci a kolem jejich hlav, dvojí podbití pražců, zřízení výplně mezi pražci a kolem jejich hlav.

Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení
Jedná se o vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm nebo při zapojování na nově zřízenou kolej. Obsahem standardu je uvolnění koleje nebo kolejového rozvětvení, směrové a výškové vyrovnání pomocí utahováku, podbitím pražců, jsou-li koleje uloženy na pražcích na štěrku nebo podbitím kolejnic je-li kolej uložena přímo na zhutněné vrstvě (bez pražců), avšak bez doplnění kolejového lože.

Zvedání dosavadní koleje nebo kolejového rozvětvení

Zvedání se provádí při změně nivelety větší než 50 mm, maximálně do výšky 200 mm. Obsahem standardu je použití motorového univerzálního vozíku, uvolnění koleje, zvednutí koleje, směrová a výšková úprava, upevnění koleje pomocí utahováku, položení koleje s podbitím pražců, avšak bez přemístění nebo doplnění kolejového lože z jakéhokoliv materiálu.

Vložení, naložení, složení, vyjmutí a přemístění kolejových polí nebo rozvětvení
Vložení, složení, naložení nebo vyjmutí kolejového pole nebo kolejového rozvětvení se použije pro přípojná kolejová pole v počtu 5 ks na jednu výhybku nebo pro výhybky kolejových polí bez omezení, přemístění pracovním vlakem platí pro přemístění předmontovaných kolejových polí a rozvětvení na místo vkládání. Obsahem standardu pro vložení, složení, naložení nebo vyjmutí kolejového pole nebo kolejového rozvětvení je příprava pro manipulaci železničního kolejového jeřábu a použití nákladního kolejového vozu, pro přemístění pracovním vlakem je obsahem standardu použití trakčního kolejového vozidla a přistavení a pronájem železničních vozů nebo podvozků.

Výměna kolejnic, drobného kolejiva
Jedná se o výměnu kolejnic délky do 25 m a to ojedinělou výměnu (celkově do 100 m) nebo souvislou výměnu (v délce celkově přes 100 m) a o výměnu drobného kolejiva. Obsahem standardu je použití motorového univerzálního vozíku, demontáž, vyjmutí staré a položení nové kolejnice pomocí železničního jeřábu, doplnění podložek, spojkových a svěrkových šroubů, matic a kroužků a montáž pomocí utahováku a nebo demontáž můstkových desek nebo podkladnic a jejich výměnu za rozponové podkladnice nebo žebrové podkladnice, demontáž klínových podkladnic a výměnu za nové a demontáž izolovaného styku za styk normální včetně použití drobného upevňovacího materiálu.

Výměna pražců
Výměna pražců představuje prosté vyměnění pražce původního za nový. Obsahem standardu je uvolnění stávajícího pražce od kolejnice (uvolnění šroubů, podložek), odstranění pražce, úprava kolejového lože, přísun a umístění nového pražce na původní místo, výměna drobného kolejiva a připojení ke kolejnici včetně podbit, naolejování šroubů.

Svařování kolejnic
Svařování kolejnic ojedinělé nebo průběžné elektricky nebo plynem. Obsahem standardu je uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry, podbití stykových pražců s úpravou kolejového lože do profilu, případnou demontáž a montáž podkladních stykových pražců při svařování odtavením, rozložení a vyrovnání koleje pro svařování na roštu, přísun a přípravu zařízení pro svařování elektricky nebo plynem, provedení svaru, dotažení kolejových upevňovadel po svaření kolejnic, obroušení svaru.

Řezání, vrtání, broušení kolejnic a řezání pražců
Jedná se o krácení nebo dělení kolejnic pomocí pily, o vyvrtání otvorů v kolejnici případně o odstranění okysličeného povrchu kolejnic. Obsahem standardu je přísun a příprava motorové pily na koleje s vrtačkou, nebo pily nebo vrtačky, nebo vozu na broušení kolejí městských drah, provedení řezu, vyvrtání otvoru nebo broušení, při vyřezání středu pražce je součástí standardu i přemístění vyřezaných částí na vzdálenost 50 m s uložením do hranic a impregnace pražců v místě odříznutí.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Pro dráhy kolejové normální a širokorozchodné do 50 m.
Pro dráhy kolejové úzkorozchodné pro kolejnice a pražce do 3 m, ostatní do 10 m.
Pro metro vodorovně do 50 m, svisle do 3 m.
Prodráhy kolejové městské do 30 m.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství příčného posunu v přímé trati i v oblouku se určuje v m osy koleje nebo osy jednotlivých větví kolejového rozvětvení. Délka koleje nebo kolejového rozvětvení pro příplatky k ceně za ztížené práce se určuje:
- u překážek jejich délkou v m v pásmu vedle koleje nebo kolejového rozvětvení,
- v tunelu délkou osy koleje v m mezi svislými rovinami proloženými oběma portály tunelu,
- při rekonstrukcích koleje v m měřeno v ose koleje, u kolejových rozvětveních
v m jejich rozvinuté délky.

Množství měrných jednotek pro úpravu dilatačních spár v koleji se určuje v m délky posunované kolejnice. Množství měrných jednotek směrového a výškového vyrovnání koleje se určuje v m osy koleje nebo osy jednotlivých větví kolejového rozvětvení. Množství měrných jednotek zvedání koleje se určuje v m osy koleje nebo osy jednotlivých větví kolejového rozvětvení. Množství měrných jednotek pro vložení, naložení, složení, vyjmutí a přemístění kolejových polí nebo rozvětvení se stanoví v t jednotlivých kolejových polí nebo výhybek jako součet hmotnosti uvedené u jednotlivých položek týkajících se kolejí a kolejových rozvětvení (stavební díly 52 a 53) a jejich množství hmotností příslušných dodávek oceňovaných ve specifikaci.

Měrnou jednotkou ks pro svařování koleje se rozumí jeden svar kolejnice. Množství jednotek u výměny kolejnic se určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak i u souvislé výměny. Měrnou jednotkou ks pro výměnu pražce příčného se rozumí jeden příčný pražec.

Množství jednotek u výhybkových pražců se určí jako součin kubatury vyměňovaných výhybkových pražců a převodního součinitele, který je u pražců:
- bukových …………… 10,89
- dubových …………… 14,61.

Pro řezání kolejnic je měrnou jednotkou jeden řez kolejnice. Pro vrtání kolejnic je měrnou jednotkou jeden vrt v kolejnici. Pro obroušení povrchu kolejnic je měrnou jednotkou každý i započatý 1 km.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN EN 13145 Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příční a výhybkové pražce
- ČSN 44 5004 Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní
ustanovení
- ĆSN EN 13481-3 Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů
upevnění – Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce
- ČSN EN 13481-4 Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů
upevnění – Část 3: Systémy upevnění pro ocelové pražce
- ČSN EN 13230-1 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 1: Všeobecné požadavky
- ČSN EN 13230-2 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 2: Předpjaté monoblokové pražce
- ČSN EN 13230-3 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 3: Dvojité železobetonové pražce
- ČSN EN 13230-4 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a křižovatky
- ČSN EN 13230-5 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 5: Zvláštní prvky
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
- ČSN 44 5780 Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení ostatních úprav železničního svršku se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN 13145 Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příční a výhybkové pražce
- ČSN 42 5676 Kolejnice pro důlní a polní dráhy

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.


4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ
Kolejové rozvětvení je zřízení jednotlivých výhybek jakéhokoliv druhu nebo jejich sestavení do jednoduchých kolejových spojek, dvojitých kolejových spojek, matečních kolejí nebo do jiných konstrukčních uspořádání. Kolejovým rozvětvením pro účely oceňování se rozumí i kolejové křižovatky. Podbíjení nesouvislé jednotlivých pražců je podbíjení ojedinělých pražců v úseku dlouhém nejvýše 50 m. Podbíjení souvislé je podbíjení pražců v úseku koleje delším než 50 m. Překážka při práci je konstrukce, která zasahuje do prostoru omezeného svislými rovinami vedenými rovnoběžně s osou koleje ve vzdálenostech 3,0 m od osy koleje v délce větší než 0,5 m (např. nástupiště, rampa, oplocení, drátovod, banketová hrázka, šachty pozemních vedení nebo stožár, sloup apod.).

Rekonstrukcí objektů se pro účely používání příplatků k cenám rozumí:
- obnova traťových a staničních kolejí a závodových vleček,
- přestavba dosavadního kolejiště stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství,
- prodloužení dosavadních staničních kolejí, kolejí závodových vleček,
lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i
podniků mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení
koleje nejvýše o 600 m,
- rozšíření kolejiště dosavadních stanic, závodových vleček,
lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i
podniků mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení
koleje nejvýše o dvě koleje s max. vzdáleností 10 m osy budované
koleje od osy dosavadní koleje,
- přeložka a směrové vyrovnání tratí nebo jejich částí v osové vzdálenosti
budované koleje od dosavadní koleje nejvýše 10 m,
- postupné zvedání dosavadní koleje se směrovou a výškovou úpravou po jejím poklesu v poddolovaném území.

Úzkorozchodné dráhy jsou dráhy rozchodu menšího než 1 435 mm a dráhy rozchodu 1 435 mm, jejichž kolejnice jsou uchyceny na pražcích systémem upevnění Rudert. Pražce jsou konstrukční prvky, roznášející tlak koleje, uložené kolmo k ose koleje, ze dřeva měkkého, tvrdého nebo oceli nebo z předpjatého betonu. Tunel je podzemní objekt, zpravidla přístupný z obou stran, jehož výrubní průřez přesahuje 16 m2. Drobné kolejivo jsou součásti železničního svršku, sloužící ke spojení kolejnic do kolejnicových pásů a k jejich připevnění k podkladním konstrukcím. Svršek železniční je konstrukce jízdní dráhy, kterou tvoří kolej a kolejová rozvětvení včetně kolejového lože, zvláštní konstrukce železničního svršku ( přídržná kolejnice, izolované styky apod.) a také doplňující konstrukce železničního svršku.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení kolejového lože je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KOLEJNICE
- délka
- materiál
- přímost

PRO PRAŽCE DŘEVĚNÉ
- rozměr
- typ (příčný, výhybkový)
- provedení – materiál

PRO PRAŽCE OCELOVÉ
- typ
- systém upevnění kolejnice
- nápravová síla

PRO PRAŽCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU
- typ
- systém upevnění kolejnice
- nápravová síla
- rychlost 


   Copyright RTS, a.s.