ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  51 - Kolejov�� lo��e

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Kolejové lože z panelů železobetonových, z kameniva, strusky, škváry
nebo z betonu

Kolejovým ložem se rozumí konstrukce pod pražci a kolejemi, případně výplň mezi pražci a kolem jejich hlav nebo rozšíření mezi výhybkami ve zhlaví nástupištních zídek nebo na mostech a v tunelu. Obsahem standardu je přísun panelů, odbourání nerovné živičné vrstvy, příprava kotle, rozehřátí živičné směsi a urovnání povrchu živičnou směsí, položení panelů autojeřábem, vyčištění spár stlačeným vzduchem a vyplnění spáry kamenivem, nebo přísun sypkého materiálu, jeho rozprostření do profilu, zhutnění, případně úprava žlábků pro kolejové izolované obvody a nebo přísun betonové směsi, uložení a hutnění betonu, vytvoření dna odvodňovacího kanálu s úpravou do spádu cementovou maltou, úprava povrchu kolejového lože.

Pročištění kolejového lože
Pročištění kolejového lože slouží k pročištění v úseku koleje delším než 50 m a k pročištění plného profilu kolejového lože prováděné strojní čističkou. Obsahem standardu je pročištění jakéhokoli materiálu pod dosavadní kolejí pomocí strojního čističe štěrkového lože i pražců, zpětné uložení, urovnání a zhutnění pročištěného materiálu, podbití pražců a odstranění odpadového materiálu.

Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav
Jedná se o výplň mezi pražci a kolem jejich hlav nebo mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn. Obsahem standardu je navlhčení podkladu, přísun betonové směsi, uložení betonu a zhutnění, nebo přísun kameniva, uložení a zhutnění vibračním válcem popřípadě prolití zhutněného kameniva cementovou maltou.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Pro dráhy kolejové normální a širokorozchodné do 50 m. Pro metro vodorovně do 50 m, svisle do 3 m. Pro dráhy kolejové městské do 30 m, s velkoplošnými panely do 500 m. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství měrných jednotek pro příplatek k ceně za ztížení prací se určuje v m jako součet délek jednotlivých překážek na každé straně koleje nebo výhybky.
Délka pro výpočet množství měrných jednotek příplatků za ztížení práce se určuje:
- u překážek jejich délkou v m v pásmu vedle koleje nebo kolejového rozvětvení,
- v tunelu délkou osy koleje v m mezi svislými rovinami proloženými oběma portály tunelu,
- při rekonstrukcích koleje v m měřeno v ose koleje, u kolejových rozvětveních v m jejich rozvinuté délky.
Objem kolejového lože pro zřízení, pročištění a příplatky k ceně za ztížení práce se určuje pro koleje a kolejová rozvětvení podle tabulek a pro ostatní konstrukce a práce z rozměrů dle projektu.

Při zřizování bezstykové koleje se objem kolejového lože pro kolej zvyšuje o 0,05 m3 na každý m délky koleje v oblouku jakéhokoliv poloměru. Množství měrných jednotek pro příplatek k ceně za ztížení práce při zřízení a pročištění kolejového lože se stanoví jako součin délky koleje nebo kolejového rozvětvení v m a objemu kolejového lože v m3, který přísluší na m délky koleje nebo na m rozvinuté délky kolejového rozvětvení vedle překážky. Provádí-li se při pročištění kolejového lože současně i odstranění nánosu nad horní plochou pražců, započítává se do objemu pročištění kolejového lože a pro příplatky k ceně za ztížené práce i objem tohoto nánosu. Množství měrných jednotek kolejového lože z betonu se určuje v m3 objemu lože určeného z projektovaných rozměrů včetně spádového betonu odvodňovacího kanálu na dně tunelu. Od celkového objemu se odečítá objem pražců 0,105 m3 na 1,0 m koleje při rozdělení pražců „d“, neodečítá se objem drobných konstrukcí a odtokového žlábku na povrchu kolejového lože. Množství měrných jednotek odtokového žlábku na povrchu kolejového lože z betonu se určí v metrech, měřeno v podélné ose žlábku.

Množství měrných jednotek kolejového lože z kameniva v koleji nebo ve výhybkách se určuje v m3 objemu lože určenému z projektovaných rozměrů. Od celkového objemu se odečítá objem pražců pro:
a) kolej na 1,0 m délky při rozdělení „d“ v množství 0,163 m3,
b) kolejové rozvětvení na 1,0 m rozvinuté délky výhybky
- jednoduché v množství 0,145 m3,
- jednoduché v kombinaci v množství 0,119 m3,
- křižovatkové v množství 0,148 m3
- křižovatkové v kombinaci v množství 0,140 m3,
- středu dvojité kolejové spojky v množství 0,105 m3.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení kolejového lože se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.


4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Délka rozvinutá kolejového rozvětvení je pro účely oceňování dána
- u výhybek jednoduchých, oboustranných a křižovatkových součtem geometrických délek všech větví od bodu odbočení k vnějším krajním stykům,
- u středu dvojitých kolejových spojek součtem geometrických délek všech přímých a odbočných větví středu dvojité kolejové spojky mezi vnějšími krajními styky přímých a odbočných větví výhybek v kombinaci,
- u kolejových křižovatek součtem geometrických délek všech větví od bodu křížení k vnějším krajním stykům křižovatky. Kolejové rozvětvení je zřízení jednotlivých výhybek jakéhokoliv druhu nebo jejich sestavení do jednoduchých kolejových spojek, dvojitých kolejových spojek, matečních kolejí nebo do jiných konstrukčních uspořádání. Kolejovým rozvětvením pro účely oceňování se rozumí i kolejové křižovatky. Kolej bezstyková je kolej ze svařovaných kolejnicových pásů o délce nejméně 120 m.

Podmínky ztížené, za tyto se uvažují pro stavební práce prováděné
a) v blízkosti překážek,
b) na mostech s průběžným kolejovým ložem,
c) v tunelu,
d) při rekonstrukci kolejového svršku.

Pročištění souvislé kolejového lože je pročištění prováděné nepřerušovaně v úseku koleje delším než 50 m a každé pročištění plného profilu kolejového lože prováděné strojní čističkou.
Překážka při práci je konstrukce, která zasahuje do prostoru omezeného svislými rovinami vedenými rovnoběžně s osou koleje ve vzdálenostech 3,0 m od osy koleje v délce větší než 0,5 m (např. nástupiště, rampa, oplocení, drátovod, banketová hrázka, šachty pozemních vedení nebo stožár, sloup apod.). Deska je konstrukce z betonu prostého nebo železového, na níž je kolej uložena bez upevnění nebo s upevněním kotevními háky, roznášející tlaky koleje. Prahy jsou konstrukce z betonu prostého nebo železového zřizované rovnoběžně s osou koleje a roznášející její tlaky. Tunel je podzemní objekt, zpravidla přístupný z obou stran, jehož výrubní průřez přesahuje 16 m2. Svršek železniční je konstrukce jízdní dráhy, kterou tvoří kolej a kolejová rozvětvení včetně kolejového lože, zvláštní konstrukce železničního svršku ( přídržná kolejnice, izolované styky apod.) a také doplňující konstrukce železničního svršku.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení kolejového lože je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO KOLEJOVÉ PANELY
- rozměry
- pevnost v tlaku, v tahu ohybem a příčném tahu
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost

PRO ŠKVÁRU
- spalitelný podíl
- celkový obsah síry
- cizorodé částice


 


   Copyright RTS, a.s.