ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  57 - Kryty z kameniva nebo ��ivi��n��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Posyp podkladu nebo krytu kamenivem
Posypem se rozumí ukončující vrstva podkladu nebo krytu. Obsahem standardu je přísun materiálu, ruční posyp případně podrťovačem, zhutnění válcem, očištění od naválcovaného kameniva.

Postřik živičný, prolití podkladu nebo krytu, nátěr živičný
Postřikem, prolitím nebo nátěrem se rozumí opatření podkladu nebo krytu asfaltem, nebo emulzí v předepsaném množství. Obsahem standardu je postřik distributorem, ohřívání živice a trysek distributoru,  případně přísun kameniva a ruční posyp, v případě nátěrů se zhutněním válcem.

Makadam živičný penetrační
Jedná se o konstrukci vozovky z hutněného makadamu s postřikem živicí a posypem drtí, zpravidla neslouží k přímému pojíždění vozidel. Obsahem standardu je rozprostření kameniva autogrejdrem, ruční vyrovnání, hutnění válcem, postřik distributorem, přísun kameniva a ruční posyp, zaválcování, ruční vyrovnání.

Makadam živičný vsypný
Jedná se o konstrukci vozovky z hutněného makadamu se vsypem z kameniva obaleného asfaltem, zpravidla neslouží k přímému pojíždění vozidel. Obsahem standardu je rozprostření kameniva dozerem nebo autogrejdrem, ruční vyrovnání, hutnění válcem, rozprostření a zpracování kameniva obaleného asfaltem, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Koberec živičný, koberec asfaltový Mastx, beton asfaltový
Koberec živičný slouží zpravidla k přímému pojíždění vozidel. Obsahem standardu je ruční rozprostření směsi, nahřívání kovového nářadí, nebo rozprostření malou mechanizací do šířky pruhu 2,5 m – jízda vpřed – jízda vzad - řazení a rozjezd – přesun směsi do 25 m, ruční vyrovnání, nebo rozprostření a zpracování směsi finišerem, přísun směsi, plnění zásobníku finišeru, ruční dodělávky, zhutnění válcem motorovým případně ručně vedeným.

Litý asfalt z kameniva
Litým asfaltem se rozumí vrstva pro přímý pohyb dopravních prostředků nebo osob. Obsahem standardu je zametení nečistot před pokládkou,ruční rozprostření směsi, drsnění povrchu, osazení lišt na ukončení pokládky, odstranění lišt, natření styčných ploch horkým asfaltem, přesun do 10 m, nebo uložení směsi finišerem, plnění zásobníku finišeru, napojení pracovních spár, ruční dodělávky.

Zdrsňovací posyp
Zdrsňovací posyp slouží ke konečné úpravě litého asfaltu. Obsahem standardu je přísun směsi, ruční rozprostření, zaválcování a odstranění přebytečného materiálu pomocí zametacího vozu.

Kalový zákryt metodou SLURRY SEAL, zhutnění
Technologie živičných kalových zákrytů se používá k uzavření povrchu vytvořením nové obrusné vrstvy, emulzní kal je tvořen drobným kamenivem, asfaltovou emulzí, vodou a stabilizátorem. Obsahem standardu je pokládka polotuhé živičné kašovité směsi finišerem na předem vyčištěný povrch vozovky, ruční dodělávky, zhutnění krytu válcem.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Pro komunikace pozemní a letiště vodorovně do 20 m, svisle do 3 m.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.


ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství měrných jednotek podsypů, podkladů a krytů se určí v m2 jako průměr spodní a horní plochy jednotlivých konstrukcí. Od celkové plochy konstrukcí vozovek se odečítá plocha objektů, zařízení a konstrukcí, jejichž pronik podsypem, podkladem nebo krytem je jednotlivě větší než 2 m2.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
- ČSN 76 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
- ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty
- ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
- ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
- ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení krytů z kameniva nebo živičných se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty
- ČSN 65 7205 Silniční ředěné asfalty

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Dálnice je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a omezeným přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou patnými pravidly silničního provozu; její křížení a křižovatky se všemi ostatními komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově. Komunikace pro pěší je nemotoristická komunikace určená výhradně pro pěší chodce. Komunikace silniční je pozemní komunikace určená převážně pro provoz silničních motorových vozidel, jejímž charakteristickým znakem je zpevněná vozovka. Niveleta silniční komunikace je výšková složka silniční komunikace určující její výškový průběh. Podélný sklon je odklon nivelety silniční komunikace od vodorovné roviny; udává se zpravidla v %. Kryt vozovky je horní část vozovky určená k přímému pojíždění vozidel. Podle počtu vrstev se rozlišuje jednovrstvý kryt a vícevrstvý kryt. Podklad vozovky je spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytu vozovky na podloží; skládá se buď z jedné nebo více vrstev různě zpracovaných stavebních hmot. Vrstva obrusná je vrchní vrstva krytu vozovky. Vrstva ložní je spodní vrstva živičného krytu vozovky.

Hlušina kamenouhelná je odpadová doprovodná hornina, získaná při ražení důlních děl, dobývání a úpravě uhlí. Podle zdroje se dělí na důlní, úpravárenskou a odvalovou. Zpravidla obsahuje určité množství spalitelných látek. Krajnice je šířkový prvek koruny silniční komunikace mezi dopravním pásem a hranou koruny; skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části. Podklad typu OM je silniční podklad z obalovaného drceného kameniva – typu obalovaného makadamu. Podsyp je nejspodnější ochranná vrstva vozovky, jejímž účelem je kromě roznášení tlaků hlavně zabránění kapilárnímu vzlínání vody z podloží, plošné odvodnění pláně, ochrana výše položených vrstev vozovky před eventuální vztlakovou infiltrací rozbředlé podložní horniny a provzdušnění; provádí se z propustných nesoudržných materiálů. Popílek je nerostný zbytek po spalování tuhých paliv pozůstávající převážně z malých částeček křemičitanového skla získaný zachycováním z plynných spalin v různých odlučovacích zařízeních připojených zpravidla k velkým topeništím na spalování práškového uhlí. Je to nejjemnější část ve směsi označované obecným pojmem popel.

Sypanina je materiál získaný z výkopů nebo ze zemníků na téže nebo jiné stavbě, hlušina z dolů, odpadový materiál z průmyslu (škvára, struska) nebo recyklát apod., který se používá ke zřizování násypů, podsypů, podkladních vrstev apod. Vibrocem je konstrukční vrstva vozovky založená na principu oddělené betonáže, tj. vyplnění předem připravené vrstvy drceného kameniva hrubého cementovou maltou s přísadou plastifikátoru pomocí povrchového vibračního zařízení. Vozovka je zpevněná část silniční komunikace učená pro pojíždění vozidla. Vrstva výkonná tepelně izolační je ochranná vrstva vozovky z materiálu s velmi nízkou tepelnou vodivostí. Výsivky jsou odpadem z výroby drceného kameniva bez zaručení ukazatelů jakosti a velikosti kameniva.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení krytů z kameniva nebo živičných je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO OBALOVANÉ SMĚSI
- křivka zrnitosti
- stabilita
- mezerovitost
- obsah asfaltu
- přetvoření

PRO ASFALTY, ASFALTOVÉ EMULZE
- teplota tuhnutí
- teplota varu
- bod vzplanutí
- hořlavost
- teplota vznícení
- meze výbušnosti
- hustota
- rozpustnost ve vodě, v tucích

 


   Copyright RTS, a.s.