ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  56 - Podkladn�� vrstvy pozemn��ch komunikac��, leti����, ploch a pro koleje

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Podkladní vrstva ze zeminy nebo štěrkopísku stabilizované cementem nebo vápnem
Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z materiálů stabilizovaných pojivem. Obsahem standardu je promísení místního materiálu půdní frézou, nebo promísení nakupovaného materiálu v míchacím centru a přísun na místo uložení, nebo použití zásobníku sypkých hmot s dávkovacím zařízením sypkých hmot, rozprostření cementu nebo vápna ručně, malou mechanizací, dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, rozprostření a zpracování finišerem, kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva těženého nebo štěrkopísku, škváry, strusky, hlušiny nebo sypaniny
Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva těženého, štěrkopísku, škváry, strusky, hlušiny, nebo ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopu v trase. Obsahem standardu je rozprostření s vyrovnáním ručně, nebo malou mechanizací, dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, nebo rozprostření a zpracování finišerem, případně kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm
Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva drceného vel. 63 – 125 mm. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, nebo zpracování finišerem, ruční vyrovnání, případné kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podkladní vrstva z kameniva hrubého drceného vel. 32 – 63 mm nebo štěrkodrti
Podkladní vrstvou vozovky se rozumí spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytů vozovky na podloží zhotovená z kameniva drceného vel. 32 – 63 mm. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření malou mechanizací s ručním vyrovnáním, nebo rozprostření dozerem nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, případné kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podklad z minerálního betonu, z pálených jílů nebo popílku
Podkladní vrstva pro roznášen tlaků vozidel zhotovená z minerálního betonu nebo pálených jílů, nebo tepelně izolační vrstva z popílku. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, případně zpracování finišerem, nebo kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Podklad z kameniva obaleného asfaltem
Podkladní vrstva pro roznášen tlaků vozidel zhotovená z kameniva obaleného asfaltem. Obsahem standardu je přísun směsi, ruční rozprostření směsi, nahřívání kovového nářadí, nebo rozprostření malou mechanizací do šířky pruhu 2,5 m – jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd - přesun směsi do 25 m, ruční vyrovnání, nebo rozprostření a zpracování směsi finišerem, plnění zásobníku finišeru, ruční dodělávky, rozprostření autogrejdrem – jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, zhutnění válcem.

Podklad z prostého betonu
Podkladní vrstva pro roznášení tlaků vozidel zhotovená z prostého betonu. Obsahem standardu je ruční rozprostření směsi, stržení latí a vyrovnání povrchu, osazení výškových latí, zhutnění strojně, nebo rozprostření a zpracování směsi finišerem, hutnění vibrační deskou, ruční dodělávky, ošetření povrchu podkladu vodou.

Podklad z kameniva zpevněného cementem
Podkladní vrstva pro roznášení tlaků vozidel zhotovená z kameniva zpevněného cementem. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, případně zpracování finišerem, zhutnění válcem, ruční vyrovnání, ošetření povrchu podkladu vodou, na dálnici a letištních plochách postřik ochrannou emulzí a posyp drobným kamenivem.

Podklad nebo kryt z vibrocemu
Vrstva vozovky založená na principu oddělené betonáže. Obsahem standardu je odstranění bláta nebo prachu s povrchu podkladu nebo krytu, rozprostření vrstvy kameniva, zhutnění kameniva, přísun a rozprostření cementové malty a vyplnění kameniva maltou pomocí povrchového vibračního zařízení.

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem, struskou nebo
prohozenou zeminou

Krajnice odděluje dopravní pás a hranu koruny. Obsahem standardu je ruční rozprostření s vyrovnáním nebo rozprostření malou mechanizací nebo autogrejdrem – jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, zhutnění válcem ručně vedeným, popřípadě prohození zeminy.

Zřízení zemních krajnic
Krajnice odděluje dopravní pás a hranu koruny. Obsahem standardu je ruční rozprostření s urovnáním a hutnění ručním pěchem, pneumatickým pěchem, nebo vibračním zhutňovačem a deskou, popřípadě bez zhutnění.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Pro dráhy kolejové normální a širokorozchodné do 50 m.
Pro komunikace pozemní a letiště vodorovně do 20 m, svisle do 3 m.
Pro plochy a úpravy území – pro vodu vodorovně do 50 m, svisle do 3 m,
- ostatní materiál vodorovně do 30 m, svisle do 3 m.
Pro zvláštní zakládání objektů svisle do 3 m.
Pro rekultivace a úze ovlivněná báňskou a hutnickou činností vodorovně do 3 m, svisle do 3 m. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství sypaniny potřebné ke zřízení podsypů nebo podkladů, získávané ze zemníku nebo přímo z trasy se určí v m3 rostlého stavu horniny ve výkopišti. Není – li měření v rostlém stavu horniny možné, stanoví se podle vzorce:
M (s) = A . B : C, přičemž

M(s) = objem sypaniny potřebné pro zřízení podkladu stabilizovaného nebo
zpevněného pojivy,
A = objem hotového podkladu stabilizovaného nebo zpevněného pojivy dle
projektu
B = objemová hmotnost sušiny sypaniny v podkladu stabilizovaném nebo
zpevněném pojivy ( bez objemové hmotnosti pojiva),
C = objemová hmotnost sušiny sypaniny v rostlém stavu ve výkopišti.

Množství hmot (štěrkopísku, kameniva, strusky apod.) uvedené ve specifikaci pro zřízení podkladů stabilizovaných nebo zpevněných pojivy se určí podle míry zhutnění předepsané projektem. Jestliže se sypanina potřebná ke zřízení podkladů stabilizovaných nebo zpevněných pojivy zlepšuje nakupovaným materiálem, zjišťuje se množství sypaniny a nakupovaného materiálu samostatně. Množství měrných jednotek podsypů, podkladů a krytů se určí v m2 jako průměr spodní a horní plochy jednotlivých konstrukcí. Od celkové plochy konstrukcí vozovek se odečítá plocha objektů, zařízení a konstrukcí, jejichž pronik podsypem, podkladem nebo krytem je jednotlivě větší než 2 m2.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
- ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
- ČSN 76 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady
- ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení podkladních vrstev se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
- ČSN 72 2072-6 Popílek pro stavební účely – Část 6:
- ČSN 72 2071 Popílek pro stavební účely – Společná ustanovení, požadavky, metody
zkoušení
- ČSN 72 2072-7 Popílek pro stavební účely – Část 7: Popílek pro stavbu pozemních
komunikací
- ČSN 72 2201 Vápna. Všeobecná ustanovení
- ČSN EN 197-1,2 Cement – Část 1,2
- ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty
- ČSN 65 7205 Silniční ředěné asfalty
- ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Překážka při práci je konstrukce, která zasahuje do prostoru omezeného svislými rovinami vedenými rovnoběžně s osou koleje ve vzdálenostech 3,0 m od osy koleje v délce větší než 0,5 m (např. nástupiště, rampa, oplocení, drátovod, banketová hrázka, šachty pozemních vedení nebo stožár, sloup apod.).

Rekonstrukcí objektů se pro účely používání příplatků k cenám rozumí:
- obnova traťových a staničních kolejí a závodových vleček,
- přestavba dosavadního kolejiště stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství,
- prodloužení dosavadních staničních kolejí, kolejí závodových vleček,
lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i
podniků mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení
koleje nejvýše o 600 m,
- rozšíření kolejiště dosavadních stanic, závodových vleček,
lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje nejvýše o dvě koleje s max. vzdáleností 10 m osy budované koleje od osy dosavadní koleje,
- přeložka a směrové vyrovnání tratí nebo jejich částí v osové vzdálenosti
budované koleje od dosavadní koleje nejvýše 10 m,
- postupné zvedání dosavadní koleje se směrovou a výškovou úpravou po
jejím poklesu v poddolovaném území.

Tunel je podzemní objekt, zpravidla přístupný z obou stran, jehož výrubní průřez přesahuje 16 m2. Svršek železniční je konstrukce jízdní dráhy, kterou tvoří kolej a kolejová rozvětvení včetně kolejového lože, zvláštní konstrukce železničního svršku ( přídržná kolejnice, izolované styky apod.) a také doplňující konstrukce železničního svršku. Hlušina kamenouhelná je odpadová doprovodná hornina, získaná při ražení důlních děl, dobývání a úpravě uhlí. Podle zdroje se dělí na důlní, úpravárenskou a odvalovou. Zpravidla obsahuje určité množství spalitelných látek. Dálnice je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a omezeným přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou platnými pravidly silničního provozu; její křížení a křižovatky se všemi ostatními komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově. Komunikace pro pěší je nemotoristická komunikace určená výhradně pro pěší chodce. Komunikace silniční je pozemní komunikace určená převážně pro provoz silničních motorových vozidel, jejímž charakteristickým znakem je zpevněná vozovka. Krajnice je šířkový prvek koruny silniční komunikace mezi dopravním pásem a hranou koruny; skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části. Kryt vozovky je horní část vozovky určená k přímému pojíždění vozidel. Podle počtu vrstev se rozlišuje jednovrstvý kryt a vícevrstvý kryt.

Podklad vozovky je spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel z krytu vozovky na podloží; skládá se buď z jedné nebo více vrstev různě zpracovaných stavebních hmot. Podklad typu OM je silniční podklad z obalovaného drceného kameniva – typu obalovaného makadamu. Podsyp je nejspodnější ochranná vrstva vozovky, jejímž účelem je kromě roznášení tlaků hlavně zabránění kapilárnímu vzlínání vody z podloží, plošné odvodnění pláně, ochrana výše položených vrstev vozovky před eventuální vztlakovou infiltrací rozbředlé podložní horniny a provzdušnění; provádí se z propustných nesoudržných materiálů. Popílek je nerostný zbytek po spalování tuhých paliv pozůstávající převážně z malých částeček křemičitanového skla získaný zachycováním z plynných spalin v různých odlučovacích zařízeních připojených zpravidla k velkým topeništím na spalování práškového uhlí. Je to nejjemnější část ve směsi označované obecným pojmem popel. Sypanina je materiál získaný z výkopů nebo ze zemníků na téže nebo jiné stavbě, hlušina z dolů, odpadový materiál z průmyslu (škvára, struska) nebo recyklát apod., který se používá ke zřizování násypů, podsypů, podkladních vrstev apod. Vibrocem je konstrukční vrstva vozovky založená na principu oddělené betonáže, tj. vyplnění předem připravené vrstvy drceného kameniva hrubého cementovou maltou s přísadou plastifikátoru pomocí povrchového vibračního zařízení. Vozovka je zpevněná část silniční komunikace učená pro pojíždění vozidla. Vrstva výkonná tepelně izolační je ochranná vrstva vozovky z materiálu s velmi nízkou tepelnou vodivostí.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení podkladních vrstev je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO CEMENT
- počátek a konec tuhnutí
- objemová stálost
- obsah SO3
- obsah chloridů
- obsah alkálií jako A.E.
- měrný povrch
- vodní součinitel
- ztráta žíháním
- nerozpustný zbytek

PRO VÁPNO

- jemnost
- sypná hmotnost
- reaktivita
- objemová stálost

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO ŠKVÁRU
- spalitelný podíl
- celkový obsah síry
- cizorodé částice

PRO POPÍLEK
- zrnitost
- objemová stálost
- měrná hmotnost

PRO OBALOVANÉ SMĚSI
- křivka zrnitosti
- stabilita
- mezerovitost
- obsah asfaltu
- přetvoření

PRO STRUSKU
- sypná hmotnost v sušině
- vlhkost
- obsah sklovité báze
- obsah oxidů

 


   Copyright RTS, a.s.