ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  53 - Kolejov�� rozv��tven��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Kolejová rozvětvení
Kolejové rozvětvení je zřízení jednotlivých výhybek a kolejových křižovatek.
Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, podložek, spojek, svěrek, výhybkového návěstního tělesa s petrolejovou lampou, tabulky s číslem výhybky), manipulaci pomocí autojeřábu, rozložení pražců, úplnou montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, osazení kotevních šroubů, směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce podbíječkou včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu, páskování pražců, případnou montáž výměnového závaží a vyregulování hákového závěru výhybky.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro dráhy kolejové normální a širokorozchodné do 50 m. Pro dráhy kolejové úzkorozchodné pro kolejnice a pražce do 3 m, ostatní do 10 m. Pro metro vodorovně do 50 m, svisle do 3 m. Pro dráhy kolejové městské do 30 m. Pro montáže kolejových polí na montážní základně do 600 m. Pro zřízení mostnic vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líce závěrné zídky. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek kolejového rozvětvení se určuje v m rozvinuté délky. Rozvinuté délky jednotlivých výhybek, středu dvojitých kolejových spojek a kolejových křižovatek se určují:
- u výhybek jednoduchých, oboustranných a křižovatkových součtem geometrických délek všech větví od bodu odbočení k vnějším krajním stykům,
- u středu dvojitých kolejových spojek součtem geometrických délek všech přímých a odbočných větví středu dvojité kolejové spojky mezi vnějšími krajními styky přímých a odbočných větví výhybek v kombinaci,
- u kolejových křižovatek součtem geometrických délek všech větví od bodu křížení k vnějším krajním stykům křižovatky.

Délka kolejového rozvětvení pro příplatky k ceně za ztížené práce se určuje:
- u překážek jejich délkou v m v pásmu vedle koleje nebo kolejového rozvětvení,
- v tunelu délkou osy koleje v m mezi svislými rovinami proloženými oběma portály tunelu,
- při rekonstrukcích koleje v m měřeno v ose koleje, u kolejových rozvětveních v m jejich rozvinuté délky.
Délka kolejového rozvětvení u drah kolejových – úzkorozchodných je omezena vnějšími krajními styky a určuje se v m osy jednotlivých větví rozvětvení.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN EN 13145 Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příční a výhybkové pražce
- ČSN 44 5004 Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní
ustanovení
- ĆSN EN 13481-3 Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů
upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce
- ČSN EN 13481-4 Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů
upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce
- ČSN EN 13230-1 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 1: Všeobecné požadavky
- ČSN EN 13230-2 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 2: Předpjaté monoblokové pražce
- ČSN EN 13230-3 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 3: Dvojité železobetonové pražce
- ČSN EN 13230-4 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a křižovatky
- ČSN EN 13230-5 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 5: Zvláštní prvky
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
- ČSN 44 5780 Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení kolejového rozvětvení se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN 13145 Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příční a výhybkové pražce
- ČSN 42 5676 Kolejnice pro důlní a polní dráhy


3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Kolejové rozvětvení je zřízení jednotlivých výhybek jakéhokoliv druhu nebo jejich sestavení do jednoduchých kolejových spojek, dvojitých kolejových spojek, matečních kolejí nebo do jiných konstrukčních uspořádání. Kolejovým rozvětvením pro účely oceňování se rozumí i kolejové křižovatky. Podbíjení nesouvislé jednotlivých pražců je podbíjení ojedinělých pražců v úseku dlouhém nejvýše 50 m. Podbíjení souvislé je podbíjení pražců v úseku koleje delším než 50 m. Překážka při práci je konstrukce, která zasahuje do prostoru omezeného svislými rovinami vedenými rovnoběžně s osou koleje ve vzdálenostech 3,0 m od osy koleje v délce větší než 0,5 m (např. nástupiště, rampa, oplocení, drátovod, banketová hrázka, šachty pozemních vedení nebo stožár, sloup apod.).

Rekonstrukcí objektů se pro účely používání příplatků k cenám rozumí:
- obnova traťových a staničních kolejí a závodových vleček,
- přestavba dosavadního kolejiště stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství,
- prodloužení dosavadních staničních kolejí, kolejí závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje nejvýše o 600 m,
- rozšíření kolejiště dosavadních stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje nejvýše o dvě koleje s max. vzdáleností 10 m osy budované koleje od osy dosavadní koleje,
- přeložka a směrové vyrovnání tratí nebo jejich částí v osové vzdálenosti budované koleje od dosavadní koleje nejvýše 10 m,
- postupné zvedání dosavadní koleje se směrovou a výškovou úpravou po jejím poklesu v poddolovaném území.

Úzkorozchodné dráhy jsou dráhy rozchodu menšího než 1 435 mm a dráhy rozchodu 1 435 mm, jejichž kolejnice jsou uchyceny na pražcích systémem upevnění Rudert. Pražce jsou konstrukční prvky, roznášející tlak koleje, uložené kolmo k ose koleje, ze dřevaměkkého, tvrdého nebo oceli nebo z předpjatého betonu. Tunel je podzemní objekt, zpravidla přístupný z obou stran, jehož výrubní průřez přesahuje 16 m2. Svršek železniční je konstrukce jízdní dráhy, kterou tvoří kolej a kolejová rozvětvení včetně kolejového lože, zvláštní konstrukce železničního svršku ( přídržná kolejnice, izolované styky apod.) a také doplňující konstrukce železničního svršku.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení kolejového rozvětvení je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KOLEJNICE
- délka
- materiál
- přímost

PRO PRAŽCE DŘEVĚNÉ
- rozměr
- typ ( příčný, výhybkový)
- provedení – materiál

PRO PRAŽCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU
- typ
- systém upevnění kolejnice
- nápravová síla
- rychlost

PRO PRAŽCE OCELOVÉ
- typ
- systém upevnění kolejnice
- nápravová síla


 


   Copyright RTS, a.s.