ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  58 ��� Kryty pozemn��ch komunikac��, leti���� a ploch z betonu a ostatn��ch hmot

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Kryt cementobetonový
Krytem cementobetonovým se rozumí část vozovky určená k přímému pojíždění vozidel provedená ze vhodné betonové směsi. Obsahem standardu je rozprostření a zpracování směsi finišerem, hutnění vibrační deskou, nebo uložení dávkovačem a pokladačem, ruční ukončení pokládky, osazení vložky, odstranění vložky, kropení hadicí s připojením a odpojením hadice nebo kropení autokropičkou, provedení ochranného nátěru pomocí rozstřikovače.

Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší
Krytem z betonu prostého se rozumí část povrchu zpevněné plochy z betonu určená výhradně pro chodce. Obsahem standardu je příprava podkladu cementovým mlékem a ruční rozprostření betonové směsi.

Silniční panely
Kryt ze silničních panelů se používá převážně pro budování dočasných komunikací nebo zpevněných ploch. Obsahem standardu je rozprostření lože z kameniva, vyrovnání nerovností, připnutí háků do závěsných ok autojeřábu, otočení výložníku, uložení panelu a případně svařování spojů panelů v rozích a výplň montážních otvorů u panelů z předpjatého betonu.

Kryt ploch pro tělovýchovu
Krytem se rozumí povrchová úprava ze zhutněných sypkých hmot ( hlinitopísčitých, antukových, škvárových nebo struskových). Obsahem standardu je ruční rozprostření, vlhčení a hutnění materiálu ručním válem a případný posyp, nebo přísun materiálů, jejich promísení v míchačce, ruční rozprostření, vlhčení a hutnění ručním válem.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Pro komunikace pozemní a letiště vodorovně do 20 m, svisle do 3 m. Pro zvláštní zakládání objektů svisle do 3 m. Pro plochy a úpravy území pro vodu vodorovně do 50 m, svisle do 3 m, ostatní materiál vodorovně do 3 m. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství měrných jednotek krytů se určí v m2 jako průměr spodní a horní plochy jednotlivých konstrukcí. Počet měrných jednotek silničních panelů se určuje v m2 půdorysné plochy panelového krytu včetně spár. Od celkové plochy konstrukcí vozovek se odečítá plocha objektů, zařízení a konstrukcí, jejichž pronik podsypem, podkladem nebo krytem je jednotlivě větší než 2 m2.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 76 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
- ČSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců
- ČSN 73 6172 Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky
- ĆSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení krytů z betonu a ostatních hmot se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN 73 6172 Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky
- ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Dálnice je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a omezeným přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou platnými pravidly silničního provozu; její křížení a křižovatky se všemi ostatními komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově. Komunikace pro pěší je nemotoristická komunikace určená výhradně pro pěší chodce. Komunikace silniční je pozemní komunikace určená převážně pro provoz silničních motorových vozidel, jejímž charakteristickým znakem je zpevněná vozovka. Niveleta silniční komunikace je výšková složka silniční komunikace určující její výškový průběh.
Podélný sklon je odklon nivelety silniční komunikace od vodorovné roviny; udává se zpravidla v %. Kryt vozovky je horní část vozovky určená k přímému pojíždění vozidel. Podle počtu vrstev se rozlišuje jednovrstvý kryt a vícevrstvý kryt. Vozovka je zpevněná část silniční komunikace učená pro pojíždění vozidla. Vrstva obrusná je vrchní vrstva krytu vozovky. TEVYCED jsou tenké vyztužené cementobetonové desky letištních ploch tl. 110 až 180 mm.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení krytů z betonu a ostatních hmot je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO ŠKVÁRU
- spalitelný podíl
- celkový obsah síry
- cizorodé částice

PRO BETON
- prostředí
- pevnost v tlaku, v tahu
- mrazuvzdornost
- obrusnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

PRO SILNIČNÍ PANELY
- rozměr
- únosnost
- odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- opakovatelnost použití
- tlak kola

PRO ANTUKU
- zrnitost


 


   Copyright RTS, a.s.