ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  59 ��� Kryty pozemn��ch komunikac��, leti���� a ploch dl����d��n�� (p��edla��by)

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Dlažba z kostek
Dlažba z kostek je plocha zpevněná z kostek kamenných nebo struskových kladených do lože. Obsahem standardu je rozprostření lože, vybrání kostky, případně useknutí kostky, vyhrábnutí jamky a osazení kostky, poklepání a zasypání spáry, vyplnění spár, vodorovný přesun do 10 m, hutnění kromě lože z cementové malty, kropení autokropičkou, zametení přebytečného materiálu na krajnici.

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene je plocha zpevněná z kamene lomařsky upraveného rigolového kladeného do lože. Obsahem standardu je rozprostření lože, vybrání kamene, osazení kamene a to v jakémkoliv sklonu nivelety, v případě lože z prohozené zeminy i její prohození.

Dlažba z mozaiky
Dlažba z mozaiky je plocha komunikací pro pěší zpevněná z kamenné mozaiky kladené do lože. Obsahem standardu je rozprostření lože, vyhrábnutí jamky a osazení mozaiky, poklepání a výplň spár, případně useknutí mozaiky, hutnění mozaiky při kladení do lože z kameniva, zhotovení šablon nebo rámů při dlažbě vícebarevné, smetení přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m, případně kropení.

Zámková dlažba

Zámková dlažba je plocha komunikací pro pěší i vozovek zpevněná prefabrikovanými tvarovanými betonovými dlaždicemi kladenými do lože. Obsahem standardu je rozprostření lože, výběr dlaždice, případné uříznutí dlaždice, osazení, poklepání a výplň spár, hutnění v případě lože z kameniva, smetení přebytečného materiálu.

Dlažba z dlaždic
Dlažba z dlaždic je plocha zpevněná z dlaždic o velikosti dlaždice do 0,25 m2 kladených do lože. Obsahem standardu je rozprostření lože, vyrovnání nerovností lože, vybrání a uložení dlaždic, poklepání, vyplnění spár, sekání dlaždic, přesun do 10 m.

Rigol zemní
Rigol zemní je otevřené odvodňovací zařízení nezpevněné, šířky 60 až 100 cm, opatřené pouze dřevěným prahem. Obsahem standardu je výkop, zhutnění a úprava rigolu do předepsaného tvaru v hornině 2 až 4, impregnační nátěr výřezů jehličnatých, zaražení kůlů, uložení a upevnění prahů.

Zálivka živičná spár
Jedná se o vyplnění spár dlažby nebo mezi panely asfaltovou zálivkou. Obsahem standardu je vyčištění spár stlačeným vzduchem, vyplnění asfaltovou zálivkou a přesun do 10 m.

Vyplnění spár

Jedná se o vyplnění spár dlažby nebo mezi panely kamenivem nebo cementovou maltou. Obsahem standardu je vyplnění spáry maltou cementovou se zatřením, nebo vyplnění spáry kamenivem a smetení přebytečného materiálu.

Šlapáky do lože
Jedná se o vytvoření stupů na terénu položením jednotlivých kusů do lože. Obsahem standardu je přísun šlapáků, výběr jednotlivých kusů, položení do lože, poklepání, případné naložení odpadu a odvoz do 20 km se složením.

Odvodňovací žlaby - polymerbeton
Jedná se o odvodňovací žlaby na dešťovou vodu vestavěné do komunikačních ploch, popřípadě pro zpevněné plochy s možností úniku nebezpečných kapalin. Obsahem standardu je srovnání terénu, příprava a provedení bednění pro vytvoření betonového lože pro osazení žlabu a vpusti, osazení jednotlivých dílů žlabu do spádu, sestavení a osazení vpusti a napojení na kanalizační systém, odbednění, osazení krycího roštu.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Pro komunikace pozemní a letiště vodorovně do 20 m, svisle do 3. Pro plochy a úpravy území pro vodu vodorovně do 50 m, svisle do 3 m, ostatní materiál vodorovně do 30 m, svisle do 3 m. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství měrných jednotek krytů se určí v m2 jako průměr spodní a horní plochy jednotlivých konstrukcí. Množství měrných jednotek dlažby nebo přídlažby z lomového kamene se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy. Množství měrných jednotek rigolu dlážděného do lože z betonu se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu. Množství měrných jednotek rigolu dlážděného z lomového kamene o šířce 1,0 až 1,2 m se určuje v m délky v podélné ose rigolu. Množství měrných jednotek rigolu krajnicového s kamennou obrubou se určuje součinem délky rigolu v jeho podélné ose a šířky rigolu včetně kamenné obruby. Množství měrných jednotek rigolu zemního s dřevěným prahem o šířce 0,6 až 1,0 m se určuje v m délky rigolu v jeho podélné ose.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 76 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb
- ČSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců
- ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení krytů dlážděných se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a
zkušební metody
- ČSN 72 3210 Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Komunikace pro pěší je nemotoristická komunikace určená výhradně pro pěší chodce. Niveleta silniční komunikace je výšková složka silniční komunikace určující její výškový průběh. Podélný sklon je odklon nivelety silniční komunikace od vodorovné roviny; udává se zpravidla v %. Kryt vozovky je horní část vozovky určená k přímému pojíždění vozidel. Podle počtu vrstev se rozlišuje jednovrstvý kryt a vícevrstvý kryt. Vrstva obrusná je vrchní vrstva krytu vozovky. Komunikace silniční je pozemní komunikace určená převážně pro provoz silničních motorových vozidel, jejímž charakteristickým znakem je zpevněná vozovka. Kryt vozovky je horní část vozovky určená k přímému pojíždění vozidel. Podle počtu vrstev se rozlišuje jednovrstvý kryt a vícevrstvý kryt. Chodník je přidružený pás určený pro pěší, oddělený vertikálně nebo horizontálně od přilehlého jízdního pásu. Rigol je otevřené odvodňovací zařízení hluboké nejvýše 30 cm, zpravidla zaoblené a zpevněné betonovými tvárnicemi, kamennou dlažbou, vybetonováním apod.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení krytů dlážděných je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO BETONOVÉ DLAŽDICE
- rozměr
- pevnost v tahu za ohybu
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- obrusnost
- konzistence
- odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- únosnost

PRO SILNIČNÍ PANELY
- rozměr
- únosnost
- odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- opakovatelnost použití
- tlak kola

PRO KÁMEN DLAŽEBNÍ

- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- nasákavost hmotnostní, objemová
- mrazuvzdornost

PRO STRUSKU
- sypná hmotnost v sušině
- vlhkost
- obsah sklovité báze
- obsah oxidů

PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY A ROŠTY
- třída zatížení
- rozměr
- vtokový průřez
- typ roštu – krytu
- pevnost
- chemická odolnost
- mrazuvzdornost


 


   Copyright RTS, a.s.