ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
      60 Om. suché směsi
      61 Omítky vnitřní
      62 Omítky vnější
      63 Podlahové kce
      64 Výplně otvorů
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  64 - Osazov��n�� v��pln�� otvor��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Osazování rámů okenních ocelových na jakoukoliv maltu
Osazováním rámů okenních ocelových na jakoukoliv maltu se rozumí osazování rámů okenních ocelových bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi a osazování oken pevných bez křídel. Obsahem standardu je osazení zárubně na střed kóty, vypodložení , vyvážení, zajištění proti posunutí, kontrola svisle a vodorovně, osazení sloupku pro upevnění zárubní, podklínování sloupků, odstranění sloupků, odstranění dalšího m sloupku, provázání sloupku, zabetonování prahu, osazení špalíků nebo latí pro dřevěný práh, obezdění zárubně dodatečně do šíře 150 mm, hrubé očištění zárubně, TM vodorovně. Obsahem standardu není dodávka rámů. Popis standardu musí vymezit plochu osazovaných rámů.

Osazování rámů na jakoukoliv cementovou maltu osazovacích a okenních dřevěných
Osazováním rámů osazovacích (slepých) a okenních dřevěných se rozumí osazování rámů osazovacích dřevěných nebo ocelových, osazování rámů dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi a osazování rámů okenních dřevěných pro špaletová okna dvojitá bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi. Obsahem standardu je osazení rámu na střed kóty, vypodložení, vyvážení a zajištění proti posunutí, připevnění lavičníky včetně vydlabání pod lavičníky, kontrola svisle a vodorovně, přišroubování rámů k lavičníku vruty, podezdění rámu jednou řadou, zaomítnutí spáry kolem rámu, hrubé očištění rámů, TM vodorovně. Obsahem standardu není dodávka rámů. Popis standardu musí vymezit plochu osazovaných rámů.

Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou
Těsněním spár otvorových prvků PU pěnou se rozumí vypěnění spár mezi rámem osazovaných prvků a konstrukcí. Obsahem standardu je i očištění utěsňovaných spár a ořezání přebytečné pěny po vypěnění.

Pouzdro pro posuvné dveře
Pouzdrem pro posuvné dveře se rozumí se rozumí dodávka a osazení pouzdra pro dveře jednostranné nebo protilehlé, zabudovaného do zdiva nebo SDK. Obsahem standardu je i v případě osazení do cihlové zdi zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou a potažení pouzdra armovací sítí, v případě osazení do sádrokartonové příčky ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20 a zavěšení dveří (překrytí sítě omítkou a obklad pouzdra sádrokartonovými deskami nejsou součástí této položky). Popis standardu musí vymezit druh a rozměry osazovaného pouzdra a druh konstrukce do které se bude pouzdro osazovat.

Osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
Osazováním zárubní dveřních ocelových se rozumí osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu, dále pak osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců a osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit apod.). Platí i pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Obsahem standardu je osazení zárubně na střed kóty, vypodložení , vyvážení, zajištění proti posunutí, kontrola svisle a vodorovně, osazení sloupku pro upevnění zárubní, podklínování sloupků, odstranění sloupků, odstranění dalšího m sloupku, provázání sloupku, zabetonování prahu, osazení špalíků nebo latí, hrubé očištění, TM vodorovně ( platí pro jakýkoliv způsob provádění např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). Popis standardu musí vymezit druh, povrchovou úpravu a rozměr osazovaných zárubní a druh konstrukce do které se bude zárubeň osazovat.

Osazování ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly na jakoukoliv cementovou maltu
Osazováním ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly na jakoukoliv cementovou maltu se rozumí osazování ocelových úhelníkových rámů s dveřními křídly do příček a do stěn z prefa dílců např. pórobetonových (siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných nad 15 cm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Obsahem standardu je osazení zárubně na střed kóty, vypodložení , vyvážení, zajištění proti posunutí, kontrola svisle a vodorovně, osazení sloupku pro upevnění zárubní, podklínování sloupků, odstranění sloupků, odstranění dalšího m sloupku, provázání sloupku, zabetonování prahu, osazení špalíků nebo latí, obezdění zárubně dodatečně do šíře 150 mm, hrubé očištění, TM vodorovně ( platí pro jakýkoliv způsob provádění např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). Popis standardu musí vymezit materiál, povrchovou úpravu a rozměry rámu a druh konstrukce do které se bude rám osazovat.

Osazování ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří
Osazováním ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří se rozumí osazování ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaných otvorů, s obetonováním. Obsahem standardu je i manipulační doprava a kotvení zárubně do zdiva jakýmkoliv způsobem provedení např. uklínováním, přivařením k obnažené výztuži, se zalitím resp. zabetonováním, včetně bednění. Popis standardu musí vymezit typ, povrchovou úpravu, požární odolnost a rozměry zárubní.

Osazování zárubní nebo rámů dveřních dřevěných
Osazováním zárubní nebo rámů dveřních dřevěných se rozumí osazování zárubní nebo rámů dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu. Obsahem standardu je i kotvení zárubní a rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením pracen k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.) a osazování zárubní a rámů do stěn z dílců, např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně anebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; obdobně platí u konstrukcí zděných přes 15 cm tloušťky, kde osazování lze provádět i po jejich vyzdění. Popis standardu musí vymezit druh dřeva, povrchovou úpravu a rozměr osazovaných zárubní a druh konstrukce do které se bude zárubeň osazovat.

Osazení okapnic keramických
Osazením okapnic keramických se rozumí osazení okapnic keramických různých rozměrů na jakoukoliv cementovou maltu. Obsahem standardu je očištění podkladu pod okapnice, navlhčení podkladu vodou, osazení výškových latí, rozprostření cementové malty, vyrovnání latí, vytáhnutí latí a jejich očištění, navlhčení podkladu, poprášení cementem, osazení okapnic do patřičné úrovně, urovnání a přiklepnutí, zalití spár, řezání okapnic, začištění omítky okolo okapnic, očištění okapnic a TM nošením. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry okapnic.

Osazování parapetních desek železobetonových a teracových
Osazováním parapetních desek železobetonových a teracových se rozumí osazování parapetních desek železobetonových leštěných a teracových na jakoukoliv cementovou maltu.
Obsahem standardu je očištění podkladu pod desku, navlhčení podkladu vodou, osazení výškových latí, rozprostření cementové malty, vyrovnání latí, vytáhnutí latí a jejich očištění, navlhčení podkladu, poprášení cementem, osazení desky do patřičné úrovně, začištění omítky okolo desky, očištění desky a TM nošením. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry parapetních desek.

Osazování parapetních desek dřevěných
Osazováním parapetních desek dřevěných se rozumí osazování parapetních desek dřevěných na jakoukoliv cementovou maltu. Obsahem standardu je vysekání rýhy pro drát, očištění podkladu pod desku, navlhčení podkladu vodou, osazení výškových latí, rozprostření cementové malty, vyrovnání latí, vytáhnutí latí a jejich očištění, navlhčení podkladu, poprášení cementem, osazení desky do patřičné úrovně, připevnění parapetní desky drátem, začištění omítky okolo desky, očištění desky a TM nošením. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry parapetních desek.

Osazování parapetních desek z plastických hmot
Osazováním parapetních desek z plastických hmot se rozumí osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na jakoukoliv cementovou maltu. Obsahem standardu je vysekání rýhy pro drát, očištění podkladu pod desku, navlhčení podkladu vodou, osazení výškových latí, rozprostření cementové malty, vyrovnání latí, vytáhnutí latí a jejich očištění, navlhčení podkladu, poprášení cementem, osazení desky do patřičné úrovně, připevnění parapetní desky drátem, začištění omítky okolo desky, očištění desky a TM nošením. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry parapetních desek.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0m
d) betony vodorovně i svisle 0,0m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m

Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3,5m. Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
neuvedeno

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na
výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 01 3428 Výkresy pozemních staveb. Kreslení schodišť a šikmých ramp
ČSN 01 3429 Výkresy pozemních staveb. Kreslení stropů a zavěšených podhledů
ČSN 01 3430 Výkresy pozemních staveb. Kreslení podlah
ČSN 01 3432 Výkresy pozemních staveb. Kreslení oken, dveří a vrat
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN P ENV 13670 – 1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým
teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým
teplotním změnám

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních podlah a podlahových konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do
betonu
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro
výztuž do betonu
ČSN EN 309 (490011) Dřevotřískové desky. Definice a klasifikace
ČSN EN ISO 62 (640112) Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
ČSN ISO 6383-1 (640601) Plasty. Fólie a desky. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 1: Metoda trouser
ČSN EN ISO 527-1 (640604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy
ČSN EN ISO 527-3 (640604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky
ČSN EN ISO 527-4 (640604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny
ČSN EN ISO 527-5 (640604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny
ČSN EN ISO 604 (640606) Plasty - Stanovení tlakových vlastností
ČSN EN ISO 178 (640607) Plasty - Stanovení ohybových vlastností
ČSN 72 1519 (721519) Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN ISO 8335 (723620) Cementem pojené desky z dřevěných částic. Desky z portlandského
nebo ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi
ČSN 72 5010 (725010) Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti, objemové
hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických směsí a výrobků
ČSN 72 5017 (725017) Stanovení pevnosti v ohybu keramických hmot a výrobků
ČSN 72 5100 (725100) Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a technické dodací předpisy
ČSN EN 87 (725101) Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a označování
ČSN 72 5108 (725108) Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení o zkouškách a zkušebních vzorcích
ČSN EN 14411 (725109) Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování
ČSN EN ISO 10545-1 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
ČSN EN ISO 10545-10 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti
ČSN EN ISO 10545-11 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti
glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-12 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu
ČSN EN ISO 10545-13 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické
odolnosti
ČSN EN ISO 10545-14 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
ČSN EN ISO 10545-15 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia - Glazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-16 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých
odchylek v barvě
ČSN EN ISO 10545-2 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu
ČSN EN ISO 10545-3 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
ČSN EN ISO 10545-4 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly
ČSN EN ISO 10545-5 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu
ČSN EN ISO 10545-6 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení - Neglazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-7 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky
ČSN EN ISO 10545-8 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti
ČSN EN ISO 10545-9 (725110) Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty
ČSN 72 5122 (725122) Stanovení odolnosti keramického střepu a glazury proti chemickým
činidlům
ČSN EN 101 (725126) Keramické obkladové prvky. Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse
ČSN 72 5149 (725149) Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice
ČSN 72 5162 (725162) Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry
ČSN EN 121 (725181) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nízkou nasákavostí (E =< 3%). Skupina A I
ČSN EN 159 (725182) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s
nasákavostí (E > 10%). Skupina B III
ČSN EN 176 (725183) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nízkou nasákavostí (E =< 3%). Skupina B I
ČSN EN 177 (725184) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s
nasákavostí (3% < E =< 6%). Skupina B Iia
ČSN EN 178 (725185) Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s
nasákavostí (6% < E =< 10%). Skupina B Iib
ČSN EN 186-1 (725186) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (3% < E =< 6%). Skupina A IIa - Část 1
ČSN EN 186-2 (725187) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (3% < E =< 6%). Skupina A IIa - Část 2
ČSN EN 187-1 (725188) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (6% < E =< 10%). Skupina A IIb - Část 1
ČSN EN 187-2 (725189) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (6% < E =< 10%). Skupina A IIb - Část 2
ČSN EN 188 (725190) Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí (E > 10%). Skupina A III
ČSN 72 5191 (725191) Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti
ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 (730804) Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
ČSN EN 1634-1 (730852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 1634-3 (730852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro
navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro
navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
ČSN 73 3251 (733251) Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN P ENV 1627 (746001) Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace
ČSN P ENV 1628 (746002) Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
ČSN P ENV 1629 (746003) Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
ČSN P ENV 1630 (746004) Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí
ČSN EN 949 (746005) Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem
ČSN EN 1522 (746006) Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace
ČSN EN 1523 (746007) Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody
ČSN EN 12207 (746011) Okna a dveře - Průvzdušnost – Klasifikace
ČSN EN 12208 (746012) Okna a dveře - Vodotěsnost – Klasifikace
ČSN EN 12210 (746013) Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace
ČSN EN 13527 (746014) Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody
ČSN EN 1932 (746016) Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem –
Zkušební metoda
ČSN EN 1026 (746017) Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda
ČSN EN 1027 (746019 Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda
ČSN 74 6101 (746101) Dřevěná okna. Základní ustanovení
ČSN 74 6210 (746210) Kovová okna. Základní ustanovení
ČSN 74 6401 (746401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení
ČSN 74 6488-1 (746488) Drevené dvere. Spôsob merania rozmerov polodrážky dverového krídla
ČSN 74 6488-2 (746488) Drevené dvere. Spôsob merania osadenia závesov na dverovom krídle
ČSN 74 6501 (746501) Ocelové zárubně. Společná ustanovení
ČSN 74 6550 (746550) Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení
ČSN 74 6610 (746610) Kovová vrata. Základní ustanovení
ČSN EN 477 (746702) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení odolnosti proti proražení hlavních profilů pomocí padajícího závaží
ČSN EN 478 (746703) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C - Zkušební metoda
ČSN EN 479 (746704) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení smrštění po tepelném namáhání
ČSN EN 513 (746705) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení odolnosti při vystavení umělým povětrnostním vlivům
ČSN EN 514 (746706) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů
ČSN EN 12608 (746707) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13115 (746804) Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly
ČSN EN 13049 (746805) Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda,

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV uvedené ve sborníku 801-1, prováděné na objektech – Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí, jakož i práce charakterově obdobné.

Mezi ně se zahrnují:
- překlady nebo stropní nosníky z ocelových válcovaných profilů I, E, U, UE, L, osazované na maltu na zdech (317 94; 413 94),
- stropy vložkové (411 16) osazované na maltu do ocelových válcovaných nosníků, popř. do prefa nosníků,
- schodišťová ramena ze samostatně osazovaných stupňů, popř. na schodnice (433 12; 434 12; 434 19),
- stavební práce ze žáruvzdorných staviv prováděných podle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- zdivo režné lícované z cihel šamotových (31. 29),
- zdivo komínů režné z cihel šamotových (314 29),
- třísložkový komín (314 29),
- pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových (314 29),
- pouzdro komínů z kruhových šamotových vložek (314 74),
- zdivo režné lícované pilířů z cihel šamotových (331 29),
- kouřové kanály ze šamotových cihel v kotelnách pro budovy a haly občanské výstavby (mimo tovární haly a teplárny; 389 29).

Běžnými stavebními pracemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (obor 593; sborník 801-2, ani zvláštní stavební práce definované ve sborníku 801-5.

Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový). Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění (čl. 3421). Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů.

Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce monolitická uložená na zdivu nebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1 800 mm. Kanál pro rozvody inženýrských sítí přilehlý je suchý kanál, kde jedna stěna je tvořena stávající konstrukcí objektu (např. základovým pásem s možností využít jeho rozšířené části jako ozubu pro uložení krycích desek). Kanál pro rozvody inženýrských sítí volný je suchý kanál, který má obě svislé stěny a může jednou stěnou přiléhat k objektu. Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Mazanina (monolitická z betonové směsi) je plošná konstrukce podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů), o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Mazanina o větší tloušťce se oceňuje položkou základové desky z prostého betonu a v nadzemních podlažích položkou prostého betonu klenby.

Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod. Pilíř (sloup) hranatý je konstrukce o délce do 2,5 násobku šířky a o výšce přesahující 5 šířek. Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Příčka hrázděná je svislá plošná konstrukce vyzdívaná do trvale viditelné nosné konstrukce typicky členěné z paždíků a sloupků se šikmými vzpěrami umístěnými alespoň v každém pátém poli z celé stěny (1 vzpěra na 1 až 5 polí). Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm. Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm. Sloup (kruhový) je konstrukce o výšce větší než 5 průměrů. Stěna monolitická je nosná plošná konstrukce tl. do 150 mm (z betonu). Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce (např. 4, 6, 8 úhelníky) s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky. Strop trámový (žebrový) monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm.

Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce:
- tl. přes 150 mm (nadzákladová uložená na jiné konstrukci při výšce přes 2,5 násobek tloušťky).
- tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5 násobek tloušťky v základové spáře pod vodorovnou izolací a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný terén).
Zdivo komínů a ventilací je zdivo samostatných těles. Mohou být do něho zavázány příčky a stěny tl. do 150 mm a může být kotveno k sousední konstrukci. Za toto zdivo se nepovažuje

__________________________________________________________________

ZKRATKY

dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
Mj. – měrná jednotka
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
MS – malta sádrová
TP – technické podmínky
ŽB – železobeton
SMS – suchá maltová směs

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení podlah a podlahových konstrukcí prací je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO DESKY VELOX:

- označení výrobku
- účel použití
- rozměry (délka, šířka, tloušťka)

PRO RÁMY OSAZOVACÍ:

- materiálové provedení
- tvar
- rozměry
- způsob uchycení
- povrchová úprava
- hmotnost

PRO RÁMY OKENNÍ DŘEVĚNÉ :

- materiálové provedení
- tvar
- rozměry
- způsob uchycení
- povrchová úprava
- hmotnost

PRO PĚNU PU:

- složení
- objemová hmotnost
- objemová hmotnost ve spáře
- doba aktivní lepivosti
- přilnavost
- doba tuhnutí pro ořezání
- pevnost v tahu
- tažnost
- pevnost ve smyku
- napětí při stlačení
- pevnost v ohybu
- nasákavost
- tepelná vodivost
- skladovatelnost
- teplota pro zpracování
- požární vlastnosti

PRO POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE:

- typ
- název(kódové číslo)
- určení (použití)
- materiál
- maximální rozměr křídla dveří
- čistý průchod
- vnější konstrukční rozměr pouzdra
- vysunutí
- rozměr kapsy
- stavební otvor pro zděnou technologii
- stavební otvor pro technologii SDK

PRO ZÁRUBNĚ OCELOVÉ:

- název
- typové označení
- počet křídel dveří
- orientace otvírání dveří
- materiál
- rozměry (ústí, výška, šířka)
- kování
- tvar
- povrchová úprava
- určení (např. klasické zdivo, SDK, nadměrně široké zdivo, světlíky apod.)
- způsob otvírání
- těsnění

PRO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ:

- druh materiálu (dřeva)
- jakost řeziva
- rozměry
- konstrukce
- kování
- orientace otvírání (pravé, levé)
- způsob otvírání (např. otvíravé, kyvné)
- povrchová úprava
- vlhkost řeziva
- určení
- počet křídel dveří

PRO OKAPNICE KERAMICKÉ:

- typ
- název
- rozměry
- barva
- dekor
- povrchová úprava
- jakostní třída
- odolnost proti působení kyselin, louhů a dalších chemických látek
- odolnost proti mrazu
- nasákavost
- pevnost v ohybu
- tvrdost povrchu
- protiskluznost
- koeficient délkové roztažnosti
- odolnost podle Böhma

PRO PARAPET ŽB A TERACOVÝ:

- materiál
- tvar (profil)
- rozměry
- použití (venkovní, vnitřní)
- povrchová úprava
- barva
- dekor
- objemová hmotnost
- nasákavost
- pevnost v tahu za ohybu
- tvrdost dle Mohse
- obrusnost
- protiskluznost
- pevnost v tlaku
- obrusnost
- součinitel tepelné roztažnosti
- součinitel tepelné vodivosti
- odolnost proti nárazu

PRO PARAPETY DŘEVĚNÉ:

- druh dřeva
- tvar
- rozměry
- povrchová úprava
- barva

PRO PARAPETY Z PLASTICKÝCH HMOT:

- dodavatel (výrobce)
- název a rozměry
- tvar
- konstrukce (č. profilu)
- povrchová úprava
- barva
- tepelná rozpínavost
- absorpce vody
- protipožární odolnost
- bod měknutí


 


   Copyright RTS, a.s.