ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
      60 Om. suché směsi
      61 Omítky vnitřní
      62 Omítky vnější
      63 Podlahové kce
      64 Výplně otvorů
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  63 - Podlahy a podlahov�� konstrukce

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Mazaniny a potěry
Obsahem standardu pro mazaniny a potěry je všeobecně:
osazení a vyjmutí výškových vodících latí,
osazení a vyjmutí prken nebo jiných vložek pro projektované dilatační spáry,
vyrovnání a udusání podkladního násypu,
provedení dlažeb ve sklonu do 15°od vodorovné roviny, provedení mazanin a potěrů ve sklonu od vodorovné roviny podle čl. 3712a,
vlhčení mazanin a potěrů proti popraskání,
zajištění hotových dlažeb a mazanin proti poškození před zatvrdnutím např. dočasnou zábranou vstupu ze zkřížených prken do dveřních otvorů.
Povolená výšková nerovnost povrchů u potěrů a mazanin hlazených ocelovým hladítkem anebo u potěrů prováděných samonivelačním litím (soubor cen 632 45) je ± 1 mm/ 2 m, u potěrů a mazanin hlazených dřevěným hladítkem a u dlažeb je ± 2 mm/2 m.

Podpodlažní vrstva z bednících desek VELOX
Podpodlažní vrstvou z bednících desek VELOX se rozumí osazení bednících desek se zalitím povrchu maltou cementovou ukládaných do písku nebo cementové malty. Obsahem standardu je i vyrovnání povrchu v toleranci ±2mm/2m a zhotovení pískového nebo cementového lože. Popis standardu musí vymezit druh podkladu a tloušťku desek

Mazanina z betonu
Mazaninou se rozumí plošná konstrukce krycí, podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů) nebo plovoucí pod potěry, pod vlýsky do asfaltu, pod podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Obsahem standardu je i osazení a odstranění výškových latí, vyklopení betonové směsy z dopravního prostředku, ukládání betonové směsi čerpadlem, rozhrnutí betonová směsi do plochy a její strojní nebo ruční hutnění, vyrovnání povrchu mazaniny stržením latí nebo hlazení dřevěným hladítkem a vytvoření dilatačních spár v mazanině (bez jejich zaplnění). Popis standardu musí vymezit druh betonu (např. beton prostý, perlitový, škvárový, pilinový apod.), třídu betonu, druh a množství přísad a posypů (např. korund, ocelová vlákna, litinová drť apod.), tloušťku mazaniny.

Bednění a odbednění rýh a otvorů v podlahách
Bedněním a odbedněním rýh a otvorů v podlahách se rozumí zřízení a odstranění bednění rýh a otvorů v podlahách. Obsahem standardu je i dodávka a výběr prken a pomocného materiálu, orýsování, potřebné řezy, osazení, potřebné rozepření a zajištění postranic proti vychýlení, odbednění a uložení bednícího materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž mazanin a potěrů
Výztuží mazanin se rozumí vyztužení mazanin z betonů z kameniva a z lehkých betonů vložením betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Obsahem standardu je i rovnání, ohýbání, stříhání a svázání prutů příslušného profilu a délky, stříhání a ohýbání sítí, ohýbání třmínků a spon, čtení plánů, rozměření a vyznačení polohy výztuže a sítě, uložení výztuže a sítě a její zajištění, zajištění krycí vrstvy podložkami. Popis standardu musí vymezit druh a průměr prutů a druh, povrchovou úpravu, průměr drátu a velkost ok sítě.

Násyp
Násypem se rozumí vrstva sypké hmoty z kameniva, škváry, škváry a mletého vápna, strusky, štěrkopísků, písku slévárenského, písku prosátého, recyklovaného materiálu, popílku, keramzitu, perlitu apod. s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod. Obsahem standardu je i osazení výškových latí do roviny nebo spádu, rozprostření násypového materiálu, stažení latí do vodítek, vyjmutí latí a zásyp rýh po latích.
Popis standardu musí vymezit druh materiálu násypu a jeho tloušťku.

Podklad z obalovaného kameniva
Podkladem z obalovaného kameniva se rozumí rozprostření obalovaného kameniva pro podklady i pro kryty v halách, skladištích, průjezdech apod., ale i pod izolaci jako podkladní potěry, ručně nebo strojně. Obsahem standardu je i rozprostření a zhutnění směsi. Popis standardu musí vymezit tloušťku podkladu.

Dlažba vnitřní nebo vnější vodorovná nebo ve spádu do 15° z cihel pálených plných bez spárování, se zalitím spár na celou výšku
Dlažbou z cihel se rozumí dlažba vnitřní nebo vnější vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny z cihel plných, pálených, kladená do MVC nebo do písku naplocho nebo nastojato. Obsahem standardu je i rozprostření lože, vyrovnání nerovností lože, vybrání a uložení cihel, poklepání, vyplnění spár cementovou maltou, sekání cihel a provedení rigolu v dlažbě. Popis standardu musí vymezit druh,a rozměry a způsob kladení cihel a materiál, do kterého se bude dlažba ukládat.

Krycí vrstva z pryžových desek
Krycí vrstvou z pryžových desek se rozumí provedení vodoinstalačních asfaltových povlaků z pružných pryžových desek tl. 15 mm pro stavební účely. Obsahem standardu je očištění lože – nahřívání pryžových desek a lože – uložení pryžových desek, dotlačení k loži a práce pomocníka.

Dlažba vnitřní nebo vnější vodorovná nebo ve spádu do 15° z cihel šamotových bez spárování, se zalitím spár na celou výšku
Dlažbou z cihel se rozumí dlažba vnitřní nebo vnější vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny z cihel šamotových, kladená do MVC nebo do písku naplocho nebo nastojato. Obsahem standardu je i rozprostření lože, vyrovnání nerovností lože, vybrání a uložení cihel, poklepání, vyplnění spár cementovou maltou, sekání cihel a provedení rigolu v dlažbě. Popis standardu musí vymezit způsob kladení cihel a materiál, do kterého se bude dlažba ukládat.

Potěr (cementový)
Potěrem (z cementové malty) se rozumí zhotovení monolitické plošné podlahové konstrukce nášlapné (pochůzné), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Obsahem standardu je i osazení výškových latí včetně jejich opětného vyjmutí a očištění, rozprostření a udusaní malty, stažení latí do vodítek a vyrovnání, uhlazení dřevěným nebo ocelovým hladítkem, popřípadě poprášení cementem a uhlazení ocelovým hladítkem do černa (u samonivelačních potěrů odvzdušnění) a prořezání dilatačních spár. Pro vodotěsný potěr nátěr ALKIZ. Popis standardu musí vymezit tloušťku, druh (SMS, pískocementový, anhydritový, popílkocementový, perlitocementový, barytový apod.) , složení, druh přísad (vsyp) a povrchovou úpravu potěru.

Vložka z rabicového pletiva do cementového potěru nebo do mazaniny
Vložkou z rabicového pletiva se rozumí vyztužení mazaniny pomocí vloženého pletiva. Obsahem standardu je dodávka sítě, rozvázání svazku sítí, přesun, čtení plánu, rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami. Popis standardu musí vymezit druh povrchové úpravy sítě a její rozměry.

Dilatační spára z profilu DILEX-EP v potěru
Dilatační spárou z profilu DILEX-EP se rozumí osazení dilatačního profilu do plovoucích nebo spojovacích potěrů. Boční strany z tvrdého PVC spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty (prodejce Schlüter Systems). Obsahem standardu je dodávka, osazení a zajištění dilatačního profilu.

Potěr asfaltový
Potěrem asfaltovým se rozumí potěr asfaltový z drobného kameniva (pískového) na mazaninách nebo betonových podkladech monolitických i prefabrikátovaných, podkladní nebo vyrovnávací (ne krycí) pod izolaci. Obsahem standardu je ruční rozprostření směsi a nahřívání kovového nářadí. Popis standardu musí vymezit tloušťku asfaltového potěru po uhlazení a jeho složení.

Litý asfalt
Litým asfaltem se rozumí litý asfalt z kameniva těženého nebo drceného pro vytvoření krytu (nášlapné nebo pojízdné vrstvy) anebo vrstvy podkladní nebo vyrovnávací v halách, skladištích, průjezdech, na chodníčku kolem budovy, před ní apod., popřípadě ochrana povrchu balkonů, plochých střech, teras apod. Obsahem standardu je i rozprostření směsi, drsnění povrchu, osazení a odstranění lišt na ukončení pokládky a natření styčných ploch horkým asfaltem. Popis standardu musí vymezit tloušťku asfaltového litého asfaltu a jeho složení.

Dlažba z dlaždic betonových, granitoidních a pálených (stájových)
Dlažbou z dlaždic betonových, granitoidních a pálených se rozumí dlažba vnitřní nebo vnější při objektu, vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny. Obsahem standardu je i sekání dlaždic, rozprostření lože a zalití spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování. Popis standardu musí vymezit druh, tloušťku a rozměry dlaždic.

Kladení dlaždic na terče plastové nebo podložky pryžové
Obsahem standardu je rozměření, rozmístění terčů nebo podložek, vyrovnání pomocí podložek do příslušného spádu a montáž dlaždic.


Dlažba z dřevěných špalíků
Dlažbou z dřevěných špalíků se rozumí dlažba z dřevěných impregnovaných špalíků z řeziva jehličnatého, bukového nebo dubového, kladených do pískového lože nebo asfaltu, buď se zalitím spár asfaltem, vysypání křemenným pískem nebo těsně na sraz s přilepením. Obsahem standardu je i rozprostření a vyrovnání lože. Popis standardu musí vymezit druh, tloušťku, povrchovou úpravu a rozměry dřevěných špalíků.

Soklíky 100 mm vysoké z malty cementové pro omítky s požlábkem
Soklíkem výšky 100 mm se rozumí soklík nad mazaninou, potěrem nebo dlažbou, zhotovený na stěně a hlazený dřevěným hladítkem, ocelovým hladítkem, ocelovým hladítkem pálený do černa nebo tažený s jednoduchým profilem. Obsahem standardu je navlhčení podkladu, nanesení malty, uhlazení dřevěným hladítkem nebo ocelovým hladítkem nebo poprášení cementem a hlazení ocelovým hladítkem dočerna popřípadě tažení jednoduchou šablonou. Popis standardu musí vymezit druh soklíku (hlazené dřevěným hladítkem, hlazené ocelovým hladítkem, pálené do černa, tažené).

Zaplnění dilatačních spár mazaniny
Zaplněním dilatačních spár mazaniny se rozumí zasypání spár pískem a 50% zalití asfaltem. Obsahem standardu je vyčištění spár, roztopení asfaltu, vysypání z 50 % pískem, zalití spár z 50% asfaltem, vodorovný přesun do 10 m. Popis standardu musí vymezit šířku spáry.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0m
d) betony vodorovně i svisle 0,0m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m
Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3,5m.

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců: technologická manipulace v pracovní zóně jeřábu.

801-5 Zvláštní stavební práce:
Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0,0m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20m, svisle 4m.

Nádrže a jímky
a) bednění vodorovně 20m, svisle 6m,
b) výztuž vodorovně 20m, svisle 4m,
c) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0,0m,
d) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10m, svisle 0,0m.

Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
a) betony vodorovně a svisle 0,0m,
b) výztuž vodorovně 20m, svisle 0,0m,
c) bednění vodorovně a svisle 0,0m,
d) omítky vodorovně 10m, svisle 0,0m,
e) osazování kotevních prvků vodorovně 15m, svisle 0,0m.

Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0,0m
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
d) výztuž vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10m, svisle 0,0m

Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek násypů a mazanin se určuje v m3 projektovaného objemu. Objem vložených latí a dilatačních spár šířky do 40 mm v mazaninách se neodečítá. Množství jednotek dlažeb, potěrů, vložek do potěrů se určuje v m2 projektované plochy. Plocha zabraná vloženými latěmi, špalíky, proniky konstrukcí jednotlivě do 0,05 m2 a vytvořením dilatačních spár se neodečítá.
Množství jednotek soklíků a výplní do dilatačních spár v mazaninách se určuje v m délky. Od celkového množství se odečítá kótovaná šířka dveřních otvorů.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na
výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 01 3428 Výkresy pozemních staveb. Kreslení schodišť a šikmých ramp
ČSN 01 3429 Výkresy pozemních staveb. Kreslení stropů a zavěšených podhledů
ČSN 01 3430 Výkresy pozemních staveb. Kreslení podlah
ČSN 01 3432 Výkresy pozemních staveb. Kreslení oken, dveří a vrat
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN P ENV 13670 – 1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým
teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým
teplotním změnám

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních podlah a podlahových konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:

ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do
betonu
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro
výztuž do betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská
ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky
10338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a
ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN EN ISO 14631 (642840) Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I)
– Požadavky a zkušební metody
ČSN 64 3007 (643007) Zpěňovatelný polystyrén. Stanovení sypné hmotnosti po zpěňování
ČSN EN 12597 (657000) Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie
ČSN EN 58 (657003) Vzorkování asfaltových pojiv
ČSN EN 12594 (657005) Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků
ČSN EN 1425 (657020) Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností
ČSN EN 1428 (657040) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových
emulzích - Metoda azeotropní destilace
ČSN EN 1429 (657041) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových
emulzí a stanovení skladovací stability
ČSN EN 1430 (657042) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic
ČSN EN 12846 (657043) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových
emulzí výtokovým viskozimetrem
ČSN EN 12847 (657044) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci a
asfaltových emulzí
ČSN EN 13074 (657045) Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových
emulzí odpařováním
ČSN EN 12848 (657046) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových
emulzí s cementem
ČSN EN 12849 (657047) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti
asfaltových emulzí
ČSN EN 1431 (657048) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení znovuzískaného pojiva a
olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací
ČSN EN 12850 (657049) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových
emulzí
ČSN EN 13075-1 (657050) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1:
Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí - Metoda minerálního
fileru
ČSN EN 13075-2 (657050) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2:
Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí s filerem
ČSN EN 1427 (657060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda
kroužek a kulička
ČSN 65 7061 (657061) Asfalty ropné. Stanovení duktility
ČSN EN 1426 (657062) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou
ČSN EN 12593 (657063) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
ČSN 65 7065 (657065) Asfalty. Penetrační index
ČSN EN 13303 (657066) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti
průmyslových asfaltů po zahřívání
ČSN EN 12606-1 (657069) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1:
Destilační metoda
ČSN EN 12606-2 (657069) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2:
Metoda AFNOR
ČSN EN 12607-1 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí
vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT
ČSN EN 12607-2 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí
vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT
ČSN EN 12607-3 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí
vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT
ČSN 65 7071 (657071) Asfalty. Stanovení stékavosti asfaltů
ČSN EN 13301 (657072) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu
ČSN EN 13302 (657074) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity asfaltu rotačním
vřetenovým viskozimetrem
ČSN EN 12595 (657075) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity
ČSN EN 12596 (657076) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity
vakuovou kapilárou
ČSN 65 7079 (657079) Odparivosť riedených asfaltov
ČSN EN 12592 (657080) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti
ČSN EN 13357 (657082) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku ropných
ředěných a fluxovaných asfaltů
ČSN 65 7083 (657083) Asfalty. Destilační zkouška silničních ředěných asfaltů
ČSN 65 7084 (657084) Asfalty. Stanovení látek vyloužitelných vodou
ČSN EN 13632 (657100) Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v
polymerem modifikovaných asfaltech
ČSN EN 13398 (657101) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility
modifikovaných asfaltů
ČSN EN 13399 (657102) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability
modifikovaných asfaltů
ČSN EN 13702-1 (657103) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity
modifikovaných asfaltů - Část 1: Metoda kužel a deska
ČSN EN 13702-2 (657103) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity
modifikovaných asfaltů - Část 2: metoda s koaxiálními válci
ČSN EN 13703 (657105) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení deformační energie
ČSN EN 13587 (657106) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností
asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu
ČSN EN 13589 (657107) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností
modifikovaných asfaltů metodou silové duktility
ČSN EN 12591 (657201) Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty
ČSN 65 7205 (657205) Silniční ředěné asfalty
ČSN EN 13305 (657211) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé
průmyslové asfalty
ČSN EN 13304 (657212) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované
asfalty
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení
tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení
zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení
zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru
vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a
názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou
sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody
zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné
zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení
jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení
tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení
podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení
obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část
9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2:
Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3:
Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický
rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava
výluhů loužením kameniva
ČSN EN 13179-1 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta
kroužek a kulička
ČSN EN 13179-2 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
ČSN 72 1200 (721200) Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 72 1206 (721206) Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1208 (721208) Zkušební písky SP a N II
ČSN 72 1475 (721475) Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky
ČSN EN 13043 (721501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242 (721504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13055-1 (721505) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty
a injektážní malty
ČSN 72 1519 (721519) Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 2051 (722051) Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
ČSN EN 451-2 (722061) Metoda zkoušení popílku. Část 2: Stanovení jemnosti proséváním
za mokra
ČSN EN 450 (722064) Popílek do betonu. Definice, požadavky a kontrola jakosti
ČSN 72 2071 (722071) Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a
metody zkoušení
ČSN 72 2072-1 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka
maltovin
ČSN 72 2072-10 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové
výrobky
ČSN 72 2072-11 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití
ČSN 72 2072-2 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě
malt
ČSN 72 2072-3 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu
popílkových směsí
ČSN 72 2072-4 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských
pálených výrobků
ČSN 72 2072-5 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu
ČSN 72 2072-6 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého
kameniva spékáním
ČSN 72 2072-7 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 7: Popílek pro stavbu pozemních
komunikací
ČSN 72 2072-8 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého
kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného
ČSN P 72 2080 (722080) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná
ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN P 72 2081-1 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 1:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu lehkých popílkových směsí
ČSN P 72 2081-10 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 10:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu speciálních tmelů
ČSN P 72 2081-11 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 11:
Fluidní popel a fluidní popílek pro ostatní využití
ČSN P 72 2081-12 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 12:
Fluidní popel a fluidní popílek pro stavbu pozemních komunikací
ČSN P 72 2081-13 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 13:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu maltovin
ČSN P 72 2081-2 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 2:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu popílkových směsí se zrnitým plnivem
ČSN P 72 2081-4 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 4: Fluidní popel
a fluidní popílek pro výrobu pórobetonu
ČSN P 72 2081-5 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 5:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva za studena
ČSN P 72 2081-6 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 6:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva beztlakovým
propařováním
ČSN P 72 2081-7 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 7:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva autoklávováním
ČSN P 72 2081-8 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 8:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva spékáním
ČSN P 72 2081-9 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 9:
Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu suchých maltových směsí
ČSN 72 2105 (722105) Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
ČSN 72 2113 (722113) Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody –
Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do
betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro
zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do
injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a
značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků,
kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály –
Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků,
zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-2 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení
pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-4 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení
odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-5 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení
odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-6 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení
tvrdosti povrchu¨
ČSN EN 13892-7 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení
odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-8 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení
přídržnosti
ČSN EN 14016-1 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a
chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 14016-2 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a
chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13454-2 (722485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro
podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2610 (722610) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice
ČSN EN 13169 (727208) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslové vyráběné
výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná
pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná
pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové
metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné
požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních
těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky
na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost
ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou
vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr,
vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní
zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody
betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého
kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého
kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení
vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu.
Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii
betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody
zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1375 (731375) Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 (731376) Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 2011 (732011) Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií
ČSN EN 1008 (732028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení
a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako
záměsové vody do betonu
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná
ustanovení
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 12970 (736153) Litý asfalt pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební
metody
ČSN EN 12697-1 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 1: Obsah rozpustného pojiva
ČSN EN 12697-10 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 10: Zhutnitelnost
ČSN EN 12697-11 (736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem
ČSN EN 12697-12 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
ČSN EN 12697-13 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 13: Měření teploty
ČSN EN 12697-14 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 14: Obsah vody
ČSN EN 12697-15 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci
ČSN EN 12697-2 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 2: Zrnitost
ČSN EN 12697-20 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 20: Stanovení hloubky zatlačení trnu na krychli nebo Marshallově zkušebním
tělese
ČSN EN 12697-21 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 21: Stanovení hloubky zatlačení trnu na deskovém zkušebním tělese
ČSN EN 12697-22 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 22: Zkouška pojíždění kolem
ČSN EN 12697-23 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 23: Zkouška příčných tahem
ČSN EN 12697-27 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 27: Odběr vzorků
ČSN EN 12697-28 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitost i
ČSN EN 12697-29 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles
ČSN EN 12697-3 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení
ČSN EN 12697-32 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem
ČSN EN 12697-33 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek
ČSN EN 12697-36 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky
ČSN EN 12697-37 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
– Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva z předobalené drti pro
vtlačované vrstvy (HRA)
ČSN EN 12697-4 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona
ČSN EN 12697-5 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti
ČSN EN 12697-6 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa
ČSN EN 12697-7 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 7: Stanovení objemové hustoty
ČSN EN 12697-8 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí
ČSN EN 12697-9 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka
- Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti
ČSN 73 6161 (736161) Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu
ČSN EN 13863-1 (736181) Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení
tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
ČSN EN 13863-2 (736181) Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení
spojení mezi dvěma vrstvami

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV uvedené ve sborníku 801-1, prováděné na objektech – Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí, jakož i práce charakterově obdobné. Mezi ně se zahrnují:
- překlady nebo stropní nosníky z ocelových válcovaných profilů I, E, U, UE, L, osazované na maltu na zdech (317 94; 413 94),
- stropy vložkové (411 16) osazované na maltu do ocelových válcovaných nosníků, popř. do prefa nosníků,
- schodišťová ramena ze samostatně osazovaných stupňů, popř. na schodnice (433 12; 434 12; 434 19),
- stavební práce ze žáruvzdorných staviv prováděných podle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- zdivo režné lícované z cihel šamotových (31. 29),
- zdivo komínů režné z cihel šamotových (314 29),
- třísložkový komín (314 29),
- pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových (314 29),
- pouzdro komínů z kruhových šamotových vložek (314 74),
- zdivo režné lícované pilířů z cihel šamotových (331 29),
- kouřové kanály ze šamotových cihel v kotelnách pro budovy a haly občanské výstavby (mimo tovární haly a teplárny; 389 29).

Běžnými stavebními pracemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (obor 593; sborník 801-2), ani zvláštní stavební práce definované ve sborníku 801-5. Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový). Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění (čl. 3421). Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů. Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce monolitická uložená na zdivu nebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1 800 mm. Kanál pro rozvody inženýrských sítí přilehlý je suchý kanál, kde jedna stěna je tvořena stávající konstrukcí objektu (např. základovým pásem s možností využít jeho rozšířené části jako ozubu pro uložení krycích desek).

Kanál pro rozvody inženýrských sítí volný je suchý kanál, který má obě svislé stěny a může jednou stěnou přiléhat k objektu. Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Mazanina (monolitická z betonové směsi) je plošná konstrukce podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů), o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Mazanina o větší tloušťce se oceňuje položkou základové desky z prostého betonu a v nadzemních podlažích položkou prostého betonu klenby. Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod. Pilíř (sloup) hranatý je konstrukce o délce do 2,5 násobku šířky a o výšce přesahující 5 šířek.

Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Příčka hrázděná je svislá plošná konstrukce vyzdívaná do trvale viditelné nosné konstrukce typicky členěné z paždíků a sloupků se šikmými vzpěrami umístěnými alespoň v každém pátém poli z celé stěny (1 vzpěra na 1 až 5 polí). Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm. Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm. Sloup (kruhový) je konstrukce o výšce větší než 5 průměrů. Stěna monolitická je nosná plošná konstrukce tl. do 150 mm (z betonu). Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce (např. 4, 6, 8 úhelníky) s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky. Strop trámový (žebrový) monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm.

Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce:
- tl. přes 150 mm (nadzákladová uložená na jiné konstrukci při výšce přes 2,5 násobek tloušťky).
- tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5 násobek tloušťky v základové spáře pod vodorovnou izolací a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný terén).
Zdivo komínů a ventilací je zdivo samostatných těles. Mohou být do něho zavázány příčky a stěny tl. do 150 mm a může být kotveno k sousední konstrukci. Za toto zdivo se nepovažuje

__________________________________________________________________

ZKRATKY

dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
Mj. – měrná jednotka
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
MS – malta sádrová
TP – technické podmínky
ŽB – železobeton
SMS – suchá maltová směs

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení podlah a podlahových konstrukcí prací je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO DESKY VELOX:

- označení výrobku
- účel použití
- rozměry (délka, šířka, tloušťka)

PRO MAZANINY:

- třída betonu
- druh mazaniny (prostý beton, polystyrenbeton, keramzit apod.)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava (hlazený dřevěným hladítkem, ocelovým hladítkem, pálený do černa)
- druh vsypu případně postřiku
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ:

- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí
- ČSN

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ:

- velikost ok
- průměr drátu
- rozteč soustavy ok
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava
- ČSN

PRO KAMENIVO:

- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky
- další vlastnosti dle ČSN

PRO PERLIT:

- název (typové označení)
- orientační zrnitost
- sypná hmotnost
- použití
- objemová hmotnost
- tepelná vodivost
- zvuková pohltivost
- pevnost v tlaku
- difůze vodní páry

PRO RECYKLÁT:

- druh
- složení
- frakce

PRO POPÍLEK:

- označení
- určení
- jakost

PRO ŠKVÁRU:

- název
- použití
- jakostní skupina
- zrnění

PRO KERAMZIT:

- název (druh)
- velikost (frakce)

PRO OBALOVANÉ KAMENIVO:
- označení (druh směsi)
- složení minerální směsi
- pojivo
- teplota zpracování
- zpracovatelnost
- oblast použití
- nasákavost
- otěruvzdornost
- objemová hustota
- odpor difúze vodní páry
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu
- pevnost v tahu za ohybu
- plasticita
- bod vzplanutí
- třída tvrdosti

PRO CIHLY:

- druh
- označení
- rozměry
- mezní rozměry
- hmotnost
- objemová hmotnost
- třída jakosti
- barva
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- spotřeba na m/2 dlažby
- další vlastnosti dle ČSN 72 2610, 72 2611, 72 2623

PRO DLAŽBU Z PRYŽOVÝCH DESEK:

- název (označení)
- rozměry
- hmotnost
- barva
- dezén
- povrchová úprava
- pevnost v tlaku
- tvrdost
- odolnost proti toku proudu
- otěruvzdornost
- odolnost proti povětrnostním vlivům

PRO POTĚRY BETONOVÉ:

- název (výrobce)
- síla vrstvy
- složení (pískocementový, popílkocementový, perlitocementový apod.)
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- doba tuhnutí
- doba zrání
- teplota při aplikaci
- obrusnost
- odtrhová zkouška
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- povrchová úprava (hlazený dřevěným hladítkem, ocelovým hladítkem, pálený do černa)
- druh vsypu případně postřiku
- objemová stálost

PRO POTĚRY SAMONIVELAČNÍ:
- název (výrobce)
- třída betonu
- složení
- zrnitost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- doba tuhnutí
- doba zrání
- třída tvrdosti
- zatížitelnost
- nástup tvrdnutí
- doba zpracovatelnosti
- rozliv
- smrštitelnost
- hodnota PH
- odtrhová zkouška
- objemová stálost
- objemová hmotnost směsi
- sypká hmotnost
- skladovatelnost

PRO DILATAČNÍ LIŠTY:

- název (označení, výrobce popř. dodavatel)
- tvar
- rozměry
- materiál
- určení

PRO POTĚR ASFALTOPÍSKOVÝ A LITÝ ASFALT:

- označení (druh směsi)
- složení minerální směsi
- pojivo
- teplota zpracování
- třída tvrdosti
- barva
- úprava povrchu
- protiskluznost
- absorpce záření
- akustické chování
- bod vzplanutí
- hloubka drsnosti
- hmotnost při pokládce
- zatížitelnost
- teplotní roztažnost
- hmotnost při pokládce
- teplota při pokládce
- prostorová hustota
- elektrická vodivost
- koeficient roztažnosti
- kyselinovzdornost
- oblast použití
- nasákavost
- otěruvzdornost
- objemová hustota
- odpor difúze vodní páry
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu
- pevnost v tahu za ohybu
- plasticita

PRO DLAŽBU Z DLAŽDIC BETONOVÝCH:

- druh (označení)
- značka betonu
- jakost
- tvar
- výrobní rozměry a povolené úchylky
- použití
- hmotnost
- materiál
- konstrukce
- barva
- povrchová úprava
- další vlastnosti dle ČSN 72 3210

PRO DLAŽBU Z DŘEVĚNÝCH ŠPALÍKŮ:

- druh dřeva
- rozměry
- druh impregnace
- povrchová úprava

 


   Copyright RTS, a.s.