ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
      60 Om. suché směsi
      61 Omítky vnitřní
      62 Omítky vnější
      63 Podlahové kce
      64 Výplně otvorů
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  62 - ��prava povrch�� vn��j����ch

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Barvení (nátěr) omítek na vnější vyzrálou omítku složitosti I a II epoxyesterovou barvou a složitosti III akrylátovou barvou
Nátěrem na vnější vyzrálou omítku složitosti I a II epoxyesterovou barvou a složitosti III akrylátovou barvou (určení složitosti viz příloha) se rozumí nátěr omítek nebo venkovních konstrukcí s předchozím oprášením barvou základovou a krycí jedno nebo dvoubarevnou jakéhokoliv odstínu z lešenové klece nebo lešení. Obsahem standardu je i namíchání a procezení barvy a nanášení štětkou, válečkem nebo stříkáním a případné krytí ochranným štítem při styku dvou barev.

Pačokování mlékem z cementu
Cementováním mlékem z cementu se rozumí nátěr konstrukcí jejichž povrch nebude omítán, obkládán nebo malován mlékem z šedého nebo bílého cementu. Obsahem standardu je i namíchání cementového mléka a nanesení štětkou nebo stříkáním. Popis standardu musí vymezit počet nanášených vrstev.

Omítka z umělého kamene
Omítkou z umělého kamene se rozumí omítka z umělého kamene s cementovým podkladním postřikem ploch svislých, skloněných nebo podhledů a římsy. Obsahem standardu je i kamenické opracování povrchu (pro zdi a valy bez kamenického opracování)

Zakrývání spár panelů a výplní vnějších otvorů
Zakrýváním spár panelů se rozumí zakrývání spár panelů při jejich úpravách nástřikem plastických (lepivých) hmot, prováděné páskou. Zakrýváním výplní vnějších otvorů se rozumí zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod. , které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděných z lešení. Obsahem standardu je provádění zakrývání jakýmkoliv způsobem.

Kamenické opracování betonových konstrukcí a omítek z umělého kamene
Kamenickým opracováním ploch betonových konstrukcí a omítek se rozumí kamenické opracování omítaných nebo neomítaných lícních ploch betonových konstrukcí pemrlováním nebo broušením, bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran. Obsahem standardu je i vymývání omítky a odsávání cementu štětkou.

Vnější omítky a postřiky podhledů, říms, stěn, zdí, valů, izolací, pilířů, sloupů, panelových a betonových konstrukcí, potrubí, kanálů, stok, studní, šachet
Omítkami se rozumí cementový postřik a omítky vápenné a cementové; jádrové, jednovrstvé, tenkovrstvé, štukové, vápenosádrové, sanační, strukturální, zatírané, rýhované nanášené ručně nebo strojně a nástřik plastických maltovin.

Obsahem standardu je i :
vlhčení normálně savého podkladu (např. z cihel, betonu) postřikem pod jádro omítek. Je-li však z hlediska technologického potřebné (předepsáno normativním podkladem) vícenásobné kropení např. u pórobetonu, oceňuje se kropení příplatkem, pruh vnitřních omítek pod povrchem podlahy o výšce do 30 mm (čl. 3651b) nad stropní konstrukcí, pruh vnějších omítek pod úrovní chodníku o výšce do 50 mm (čl. 3652b), dodání a upevnění rákosového pletiva u rákosových omítek, úprava omítek kolem ocelových zárubní, zhotovení hran, koutů a fabionů zalomených i proříznutých nebo zaoblených do poloměru 50 mm, oprava omítek po provedení prací PSV, jakož i ochrana, tj. zakrytí nebo případné bezprostřední očištění povrchu jiné konstrukce (např. zárubní) při různé úpravě povrchu (viz čl. 1311b). U nástřiků plastických (lepivých) maltovin se pro zakrytí použijí samostatně položky souborů čís. 610 99 a 620 99 Zakrytí, úprava povrchu šikmých stěn, pilířů a sloupů odkloněných od svislé roviny méně než 15o, oprava povrchu na částečně zaoblených konstrukcí do 10 % z celkové plochy, s výjimkou samostatných konstrukcí, pro které jsou v katalogu uvedeny ceny nebo příplatky k cenám za zaoblení (u vnějších omítek od IV: stupně složitosti je případné zaoblení součástí příslušné složitosti), omítka osově přímých kleneb (skořepin) jednostranně (příčně) zakřiveným podle kružnice, elipsy, paraboly (např. klenba valená, neckovitá, zrcadlová, klášterní, křížová, lunety, konoid), omítka krátkých stěn a malých ploch, pokud pro ně nejsou uvedeny samostatné položky nebo příplatky k cenám za omítky ve sníženém prostoru, ztížené práce při omítkách ostění, hran, rohů, koutů. Popis standardu musí vymezit druh, složení, způsob zpracování, počet a tloušťku vrstev a povrchovou úpravu omítky.

Vnější omítka torkretová
Vnější omítkou torkretovou se rozumí strojní nástřik cementové omítky. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení stěn vodou. Popis standardu musí vymezit zda bude nebo nebude použito rabicové pletivo a tloušťku vrstvy cementové omítky.

Zateplovací systémy
Zateplovacími systémy se rozumí zateplení nových i stávajících staveb do výšky 22,5 m deskami polystyrénovými, nad 22,5 m deskami z minerálních vláken, které jsou bez výškového omezení. Obsahem standardu je nanesení lepící malty, vložení a upevnění izolačních desek, vtlačení skelné tkaniny do stěrkové malty a přestěrkování, případný penetrační nátěr dle systému a nanesení omítky. Popis standardu musí vymezit tloušťku a druh použitých zateplovacích desek a druh, strukturu a barvu fasádní omítky.

Vnější omítka šlechtěná umělá (břizolitová)
Vnější omítkou šlechtěnou (břizolitovou), umělou se rozumí omítka škrábaná a stříkaná. Obsahem standardu pro omítku škrábanou je vlhčení podkladu, postřik řídkou maltou, nahození jádra, nahození břizolitové malty a škrábaní včetně urovnání povrchu. Obsahem standardu pro omítku stříkanou je navlhčení omítky a postřik břizolitovou směsí

Potažení povrchů pletivem
Potažením povrchů pletivem se rozumí potažní povrchů stropů rovných, trámových, (žebrových), zaoblených (kleneb), stěn, pilířů nebo ostatních ploch rovných i zaoblených v ploše nebo v pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) pletivem rabicovým, keramickým, sklotextilním nebo jiným, funkčně podobným. Obsahem standardu je i přibití, vypnutí a zastřižení pletiva

Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
Montáží výztužné sítě do stěrkového tmelu se rozumí montáž sklolaminátová sítě (perlinky). Obsahem standardu je i natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

Vyspravení povrchu neomítaných betonových nebo železobetonových konstrukcí monolitických i prefabrikátovaných maltou cementovou pro omítky a zatření spár z cihel, stropnic nebo desek maltou pro zdění
Vyspravením povrchu neomítaných betonových nebo železobetonových konstrukcí monolitických i prefabrikátovaných a zatření spár z cihel, stropnic nebo desek se rozumí vyspravení s rozetřením vysprávky do ztracena. Obsahem standardu je i navlhčení zdiva provedení postřiku, nahození jádra a zatření dřevěným hladítkem

Nátěr nebo nástřik na vnější vyzrálou omítku složitosti I až VII

Nátěrem nebo nástřikem na vnější vyzrálou omítku složitosti I až VII (určení složitosti viz příloha) se rozumí nátěr nebo nástřik omítek nebo venkovních konstrukcí s předchozím oprášením maltovinou (např. disperzní, polymercementovou, plastickou rozpouštrědlovou apod.) nebo barvou základovou a krycí jedno nebo vícebarevnou jakéhokoliv odstínu. Směrná tloušťka u nátěrů je cca 1 mm, u nástřiků cca 2 mm. Obsahem standardu je i oprášení a penetrace povrchu, namíchání a procezení barvy a nanášení štětkou, válečkem nebo stříkáním a případné krytí ochranným štítem při styku dvou barev.

Nátěr fasády hydrofobní

Nátěrem fasády hydrofobní se rozumí nátěr nebo nástřik vyzrálé fasády hydrofobním postřikem např. Lukofob, Hydrofuge Incolore apod. Obsahem standardu je i rozmíchání přípravku, plnění stříkačky a stříkání

Obklad vnitřních betonových konstrukcí deskami dřevocementovými, polystyrenovými nebo příčkovkou Ytong, Porotherm, Liapor
Obkladem vnějších betonových konstrukcí deskami dřevocementovými se rozumí obklad prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna) deskami dřevocementovými (pod omítku). Obsahem standardu je i očištění podkladu, orýsování, řezání, rozprostření a uložení desek a urovnání lože. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku obkladových desek.

Spárování zdiva
Spárováním zdiva se rozumí spárování podhledů, zdiva, pilířů, komínů, kleneb a dlažeb z cihel,kamenů, tvárnic, desek, prefabrikátovaných dílců nebo skruží. Obsahem standardu je i vyškrabání a vyčištění spár a očištění povrchu po spárování

Těsnění spár
Těsněním spár se rozumí těsnění nebo vnější úpravy svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikátovaných dílů kovovými lištami, provazci, mikroporézními pryžemi, tmely (např.Butyplast, Alkapren, Lukopren apod.), minerální plstí, sololitem apod. Obsahem standardu je i penetrace spár.

Potěry vnějších stok
Potěry vnějších stok se rozumí zhotovení potěrů z vodotěsné cementové malty tl. 2,5cm hlazených hladítkem dřevěným nebo ocelovým. Obsahem standardu je i vyrovnání potěru do roviny nebo spádu.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu
801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0m
d) betony vodorovně i svisle 0,0m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m
Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3,5m.

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců: technologická manipulace v pracovní zóně jeřábu.

801-5 Zvláštní stavební práce:
Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0,0m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20m, svisle 4m.
Nádrže a jímky
a) bednění vodorovně 20m, svisle 6m,
b) výztuž vodorovně 20m, svisle 4m,
c) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0,0m,
d) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10m, svisle 0,0m.

Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
a) betony vodorovně a svisle 0,0m,
b) výztuž vodorovně 20m, svisle 0,0m,
c) bednění vodorovně a svisle 0,0m,
d) omítky vodorovně 10m, svisle 0,0m,
e) osazování kotevních prvků vodorovně 15m, svisle 0,0m.
Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0,0m
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
d) výztuž vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10m, svisle 0,0m

821-1 Mosty silniční:
a) dřevěné konstrukce vodorovně 20m, svisle 4m
b) práce betonářské vodorovně 2m , svisle 0,0m
c) práce zednické osazovací vodorovně 10m, svisle4 m
d) práce železářské s betonářskou výztuží vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce obedňovací vodorovně 20m, svisle 4m
f) práce s předpínací výztuží vodorovně 10m, svisle 0,0m
g) osazení prefabrikovaných dílců – lamel, segmentů: Technologická manipulace je dána parametry montážního zařízení. Počátkem technologické manipulace je připevnění břemena k montážnímu zařízení včetně případně nutné manipulace spojené s předložením segmentu před montážní zařízení
h) osazení prefabrikovaných dílců – ostatních v pracovní zóně jeřábu
i) podpěrná konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
Jestliže je v popisu ceny uvedena platnost podle výšky, jsou v cenách započteny náklady na svislou technologickou manipulaci na celou tuto výšku

Mosty železniční:
a) práce pod mostním provizoriem svisle 10m, vodorovně okruh 20m od vnějšího líce opěry
b) osazení prefabrikovaných dílců vodorovně po celém mostě do 20m od vnějšího líce závětrné zídky
c) ostatní práce (zřízení podlahy z plechu, zřízení mostnic, a pojistných úhelníků) vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líze závětrné zídky
d) ostatní viz mosty silniční

831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické:
Povrchové úpravy:
a) výsadby a síje – vodorovné přemístění sazenic, řízků a semen na vzdálenost do 200m; vodorovné přemístění kůlů pro upevnění sazenic na vzdálenost do 50m
b) ochrana sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 50m
c) hnojení sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 200m
Zdivo nadzákladové a nadzákladové betonové
a) betony vodorovně na vzdálenost do 3m
b) bednění vodorovně v pracovním prostoru 20 x 20m, na výšku 4m
Rovnaniny, patky, záhozy, schody a dlažby: vodorovně na vzdálenost 3m
Piloty a kůly: vodorovně na vzdálenost do 20m.
Úpravy povrchů a zábradlí ocelové : vodorovně na vzdálenost do 10m.

832-1 Hráze a úpravy na tocích: v pracovním prostoru délky 10m a výšky 3,5m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek kamenického opracovaní ploch se určuje v m2 rozvinuté plochy včetně plochy pásků, které opracovanou plochu ohraničují. Množství jednotek vnějších omítek a úprav průčelí včetně říms, arkýřů, lodžií, balkónů, markýz apod. se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně upraveného terénu (chodníku) po horní hranu upravované římsy, přičemž boční plochy a půdorysný podhled arkýřů, lodžií, balkónů, markýz a říms se přičítají k ploše průčelí. Množství jednotek vnějších podhledů (podloubí, podchodů) rovných, žebrových, kleneb apod., vnějších pilířů, sloupů a ostatních nejmenovaných konstrukcí se určují v m2 rozvinuté plochy. Plocha úprav samostatných ozdobných zábradlí z prolamovaných (dutinových) desek apod. se určuje součtem vnější i vnitřní pohledové plochy zábradlí, přičemž se odečítají (na obou stranách) jen plochy jednotlivě větší než 0,5 m2.

Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných průduchů, prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )
plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem,
boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů.
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2,
plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
Při určení množství jednotek jiných úprav povrchů kromě omítek, jako vyspravením betonových konstrukcí, zatržení spár, vyrovnání a potažení štukem spárování, kamenické opracování, barvení, postřiky, nátěry, nástřiky apod. se postupuje obdobně

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na
výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 01 3430 Výkresy pozemních staveb. Kreslení podlah
ČSN 01 3432 Výkresy pozemních staveb. Kreslení oken, dveří a vrat
ČSN EN 1015 – 1 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým
rozborem)
ČSN EN 1015 – 10 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové
hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015 – 11 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých
malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015 – 12 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti
zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015 – 17 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě
rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015 – 18 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu
kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015 – 19 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti
vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015 – 2 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a
příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015 – 21 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt
pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015 – 3 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé
malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015 – 4 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé
malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015 – 6 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
čerstvé malty
ČSN EN 1015 – 7 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v
čerstvé maltě
ČSN EN 1015 – 9 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti
a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování
a ověřování
ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování
a ověřování
ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a
ověřování
ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu
stavebních hmot
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 13670 – 1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým
teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN EN 12271 – 3 Nátěry - Specifikace - Část 3: Rozprostírané množství a rovnoměrnost
nanesení pojiva a kameniva v příčném směru
ČSN EN 12272 – 1 Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a
rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru
ČSN EN 12272 – 2 Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posouzení poruch
ČSN EN 12272 – 3 Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke
kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit
ČSN EN 1953 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

__________________________________________________________________

MATERIÁLY


Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních úprav povrchů vnitřních (omítek, nátěrů, spárování apod.) se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 15 3143 Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN EN 61621 Suché pevné elektroizolační materiály - Zkouška odolnosti vůči obloukovému
výboji vysokého napětí a nízkého proudu
ČSN EN 316 Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky
ČSN EN 633 Cementotřískové desky. Definice a klasifikace
ČSN EN 323 Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty
ČSN EN 322 Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti
ČSN EN 318 Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách
relativní vlhkosti vzduchu
ČSN 49 0146 Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode
ČSN EN 310 Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu
ČSN EN 320 Drevovláknité dosky. Stanovenie odporu proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom
smere
ČSN 49 0148 Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek
ČSN EN 382 – 1 Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro
vláknité desky vyrobené suchým procesem
ČSN EN 382 – 2 Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 2: Zkušební metoda pro
tvrdé desky
ČSN EN 321 Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním
ČSN EN 319 Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky
ČSN EN 320 Drevovláknité dosky. Stanovenie odporu proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom
smere
ČSN EN 13446 Desky ze dřeva - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků
ČSN EN 13879 Desky ze dřeva - Stanovení vlastností při ohybu v rovině desky
ČSN EN 311 Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda
ČSN EN 634 – 1 Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 634 – 2 Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové
desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním
prostředí
ČSN EN 1328 Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu
ČSN EN 1128 Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem
ČSN 62 0002 (620002) Třídění a označování pryže
ČSN 62 0011 (620011) Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy
ČSN EN ISO 14631 (642840) Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) –
Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12849 (657047) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti
asfaltových emulzí
ČSN EN 1426 (657062) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou
ČSN 65 7065 (657065) Asfalty. Penetrační index
ČSN EN ISO 4617 Nátěrové hmoty - Seznam ekvivalentních odborných výrazů
ČSN EN 971 – 1 Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 1:
Obecné pojmy
ČSN EN ISO 4618 – 2 Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 2:
Odborné termíny vztahující se k charakterizaci a vlastnostem nátěrů
ČSN EN ISO 4618 – 3 Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 3:
Příprava povrchu a způsoby aplikace
ČSN EN ISO 787 – 10 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení
hustoty - Pykometrická metoda
ČSN EN ISO 787 – 11 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení
setřesného objemu a setřesné hustoty
ČSN EN ISO 787 – 13 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve
vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
ČSN EN ISO 787 – 14 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení
rezistivity vodného výluhu
ČSN EN ISO 787 – 15 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání
odolnosti světlu pestrých pigmentů podobných typů
ČSN EN ISO 787 – 16 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení
relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů
- Vizuální porovnávací metoda
ČSN EN ISO 787 – 18 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení
zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním
ČSN EN ISO 787 – 19 Všeobecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů
rozpustných ve vodě (Metoda s kyselinou salicylovou)
ČSN EN ISO 787 – 2 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení
těkavých látek při 105° Celsia
ČSN EN ISO 787 – 23 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení
hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)
ČSN EN ISO 787 – 24 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení
relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých
pigmentů - Fotometrické metody
ČSN EN ISO 787 – 3 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek
rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka
ČSN EN ISO 787 – 5 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení
spotřeby oleje
ČSN EN ISO 787 – 8 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek
rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena
ČSN EN ISO 787 – 9 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení
hodnoty pH vodné suspenze
ČSN EN ISO 3668 Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot
ČSN 67 0544 – 2 Anorganické pigmenty. Stanovení barvicí mohutnosti barevných pigmentů.
Část 2: Jednobodové metody
ČSN EN ISO 8780 – 1 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 1: Úvod
ČSN EN ISO 8780 – 2 Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 2 - Dispergace s použitím oscilační třepačky
ČSN EN ISO 8780 – 3 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla
ČSN EN ISO 8780 – 4 Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna
ČSN EN ISO 8780 – 5 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna
ČSN EN ISO 8780 – 6 Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních
charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce
ČSN EN 13900 – 1 Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v
plastech - Část 1: Všeobecný úvod
ČSN EN 13900 – 2 Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v
plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném
polyvinylchloridu mletím ve dvouválci
ČSN EN 13900 – 3 Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v
plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a
barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci
ČSN EN ISO 3262 – 8 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8:
Přírodní kaolin ("hlinka")
ČSN EN ISO 8781 – 1 Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik –
Část 1: Hodnocení ze změny barvivosti barevných pigmentů
ČSN EN ISO 8781 – 2 Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik –
Část 2: Hodnocení ze změny jemnosti tření
ČSN EN ISO 8781 – 3 Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik –
Část 3: Hodnocení ze změny lesku
ČSN EN ISO 3262 – 13 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 13:
Přírodní křemen (mletý)
ČSN EN ISO 3262 – 9 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9:
Pálený kaolin
ČSN ISO 4625 Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek –
kulička
ČSN EN ISO 3232 – 1 Plniva pro nátěrové hmoty - Specifikace a metody zkoušení - Část 1:
Úvod a všeobecné zkušební metody
ČSN EN ISO 3232 – 10 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10:
Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě
ČSN EN ISO 3232 – 11 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11:
Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů
ČSN EN ISO 3232 – 12 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 12:
Slída muskovitovitého typu
ČSN EN ISO 3232 – 14 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 14:
Kristobalit
ČSN EN ISO 3232 – 15 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 15:
Křemenné sklo
ČSN EN ISO 3232 – 16 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 16:
Hydroxidy hlinité
ČSN EN ISO 3232 – 17 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17:
Srážený křemičitan vápenatý
ČSN EN ISO 3232 – 18 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 18:
Srážený hlinitokřemičitan sodný
ČSN EN ISO 3232 – 19 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 19:
Srážený oxid křemičitý
ČSN EN ISO 3232 – 2 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 2:
Baryt (přírodní síran barnatý)
ČSN EN ISO 3232 – 20 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 20:
Pyrogenní oxid křemičitý
ČSN EN ISO 3232 – 21 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 21:
Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)
ČSN EN ISO 3232 – 22 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 22:
Průtokově žíhaná křemelina
ČSN EN ISO 3232 – 3 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 3:
Blanc fixe
ČSN EN ISO 3232 – 4 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 4:
Plavená křída
ČSN EN ISO 3232 – 5 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 5:
Přírodní krystalický uhličitan vápenatý
ČSN EN ISO 3232 – 6 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 6:
Srážený uhličitan vápenatý
ČSN EN ISO 3232 – 7 Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 7:
Dolomit
ČSN EN 12878 Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo
vápna – Specifikace a zkušební postupy
ČSN 67 1321 Anorganické pigmenty. Zinková bieloba. Všeobecné požiadavky a metódy
skúšania
ČSN EN ISO 7579 Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech –
Gravimetrická metoda
ČSN EN 12877 – 1 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 1: Všeobecný úvod
ČSN EN 12877 – 2 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 2: Stanovení vstřikovacím tvářením
ČSN EN 12877 – 3 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 3: Stanovení zkouškou v termostatu
ČSN EN 12877 – 4 Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu
během zpracování barviv v plastech - Část 4: Stanovení mletím mezi dvěma válci
ČSN EN ISO 2495 Pigmenty na bázi berlínské modři - Specifikace a zkušební postupy
ČSN EN ISO 591 – 1 Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace
a zkušební metody
ČSN EN ISO 3549 Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a
zkušební metody
ČSN EN 927 – 1 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve
vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba
ČSN EN 927 – 3 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy vnější na dřevo
– Část 3: Zkouška přírodním stárnutím
ČSN EN 927 – 4 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy vnější na dřevo
– Část 4: Hodnocení propustnosti pro vodní páru
ČSN EN 927 – 5 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy vnější na dřevo
– Část 5: Hodnocení propustnosti pro vodu
ČSN P ENV 927 – 2 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo
ve vnějším prostředí - Část 2: Soubor požadavků
ČSN EN 1062 – 1 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 1: Klasifikace
ČSN EN 1062 – 11 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením
ČSN EN 1062 – 3 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 3: Stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kapalné fázi
ČSN EN 1062 – 6 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého
ČSN EN 13300 Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro
nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace
ČSN EN ISO 15528 Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování
ČSN EN 23270 Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro
kondicionování a zkoušení
ČSN EN ISO 1514 Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
ČSN EN ISO 1513 Nátěrové hmoty. Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením (ISO
1513:1992)
ČSN 67 3001 Stanovení barvy transparentních nátěrových hmot
ČSN EN ISO 2811 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
ČSN EN ISO 2811 – 2 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda ponořeného tělesa
(Mohrovy vážky)
ČSN EN ISO 2811 – 3 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Metoda oscilační
ČSN EN ISO 2811 – 4 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce
ČSN EN ISO 2431 Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
ČSN EN 456 Nátěrové hmoty a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá
rovnovážná metoda
ČSN EN ISO 1524 Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření
ČSN EN ISO 6272 Nátěrové hmoty. Zkouška padajícím závažím (ISO 6272:1993)
ČSN 67 3021 Nátěrové hmoty. Stanovení stupně stékavosti s vertikálního povrchu
ČSN EN ISO 2837 Tisky a tiskové barvy. Hodnocení odolnosti rozpouštědlům
ČSN ISO 2836 Tisky a tiskové barvy. Hodnocení odolnosti proti vodě
ČSN EN ISO 11890 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek
(VOC) – Část 1: Diferenční metoda
ČSN EN ISO 11890 – 2 Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Plynově-chromatografická metoda
ČSN EN ISO 3233 Nátěrové hmoty. Stanovení objemu suchého nátěru (netěkavé složky) z
objemu kapalného nátěru
ČSN EN ISO 32 Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých podílů 51
ČSN 67 3032 Nátěrové hmoty. Stanovení ředitelnosti
ČSN EN ISO 9514 Nátěrové hmoty. Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů.
Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení (ISO 9514:1992)
ČSN ISO 3856 – 1 Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova.
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda
s dithizonem
ČSN ISO 3856 – 2 Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení
antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda
s Rhodaminem B
ČSN ISO 3856 – 3 Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení
obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie
ČSN ISO 3856 – 4 Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení
kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda
ČSN ISO 3856 – 6 Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení
celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou
absorpční spektrometrickou metodou
ČSN ISO 7252 Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová
absorpční spektrometrická metoda
ČSN ISO 6503 Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové
absorpční spektrometrie
ČSN 67 3039 Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot
ČSN ISO 4629 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení hydroxylového čísla - Odměrná metoda
ČSN ISO 3681 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda
ČSN ISO 3682 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla kyselosti - Odměrná metoda
ČSN ISO 9020 Pojiva nátěrových hmot - Stanovení obsahu volného formaldehydu v
aminoplastech - Odměrný postup se siřičitanem sodným (ISO 9020: 1994 včetně opravy
Technical Corrigendum 1: 1996)
ČSN ISO 11908 Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO
11908: 1996)
ČSN ISO 11909 Pojiva nátěrových hmot - Polyisokyanatany - Všeobecné zkušební metody
(ISO 11909: 1996)
ČSN ISO 11668 Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné
zkušební metody
ČSN 67 3054 Nátěrové hmoty. Stanovení stupně rozlivu
ČSN EN ISO 1517 Nátěrové hmoty - Zkouška povrchového zasychání - Metoda s balotinou
ČSN EN ISO 3678 Nátěrové hmoty - Zkouška zasychání do stavu bez otisku
ČSN EN 29117 Nátěrové hmoty. Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí. Zkušební
postup (ISO 9117:1990)
ČSN EN ISO 4622 Nátěrové hmoty. Tlaková zkouška stohovatelnosti (ISO 4622:1992)
ČSN EN ISO 2808 Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru
ČSN ISO 2813 Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových
pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°
ČSN 67 3067 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů
ČSN EN ISO 21 227 – 1 Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s
použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod
ČSN EN ISO 4628 – 6 Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Stanovení intenzity,
množství a velikosti běžných typů obecných vad - Část 6: Vyhodnocení stupně křídování
metodou samolepicí pásky stupně křídování metodou samolepicí pásky
ČSN ISO 4628 – 2 Nátěrové hmoty. Hodnocení degradace nátěrů. Hodnocení intensity,
množství a velikosti obecných vad. Část 2: Hodnocení stupně puchýřování
ČSN EN ISO 2815 Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška
ČSN 67 3073 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru brusným papírem v přístroji Taber-
Abraser
ČSN 67 3075 Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami
ČSN EN ISO 1522 Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla
ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti
ČSN 67 3078 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru v přístroji Taber-Abraser oděrovými
kotouči
ČSN EN ISO 1519 Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)
ČSN EN ISO 6860 Nátěrové hmoty - Ohybová zkouška (na kónickém trnu)
ČSN EN ISO 1520 Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením
ČSN 67 3083 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem
ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška
ČSN 67 3088 Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Objektivní metody vyhodnocování zkoušek
ochranné účinnosti nátěrů na kovech
ČSN 67 3089 Subjektivní metoda vyhodnocování předběžných a informativních zkoušek
znehodnocení nátěrů
ČSN 67 3090 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu v
atmosférických podmínkách
ČSN EN ISO 7253 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti v neutrální solné mlze
ČSN EN ISO 7783 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1:
Misková metoda pro volné filmy
ČSN EN ISO 7783 – 2 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější
zdivo a beton - Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru
(permeability)
ČSN 67 3095 – 1 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek
ČSN 67 3095 – 2 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La
ČSN 67 3095 – 3 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb
ČSN 67 3095 – 4 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc
ČSN 67 3095 – 5 Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost
aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld
ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem
oxidu siřičitého
ČSN EN ISO 11341 Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice
filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky
ČSN 67 3098 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
ČSN EN ISO 2812 – 1 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. Část 1: Obecné
zkušební metody (ISO 2812-1:1993)
ČSN EN ISO 2812 – 2 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. Část 2: Metoda
ponorem do vody (ISO 2812-2:1993)
ČSN EN ISO 4623 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1:
Ocelové podklady
ČSN EN ISO 6270 – 1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1:
Kontinuální kondenzace
ČSN EN ISO 1518 Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem
ČSN EN ISO 3248 Nátěrové hmoty - Stanovení tepelného účinku
ČSN EN ISO 11998 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a
stanovení čistitelnosti
ČSN EN ISO 11507 Nátěrové hmoty - Expozice nátěrů umělému stárnutí - Expozice
fluorescenčnímu UV záření a vodě
ČSN 72 2301 Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody
ČSN EN 1015 – 1 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým
rozborem)
ČSN EN 1015 – 10 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové
hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015 – 11 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých
malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015 – 12 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti
zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015 – 17 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě
rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015 – 18 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu
kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015 – 19 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti
vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015 – 2 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a
příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015 – 21 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt
pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015 – 3 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé
malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015 – 4 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé
malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015 – 6 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
čerstvé malty
ČSN EN 1015 – 7 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v
čerstvé maltě
ČSN EN 1015 – 9 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti
a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty
ČSN EN 13055 – 1 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a
injektážní malty
ČSN 72 2072 – 1 Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin
ČSN 72 2072 – 2 Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt
ČSN EN 26927 (722330) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Názvosloví
ČSN EN ISO 11600 (722331) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky
pro tmely
ČSN EN 27389 (722333) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení elastického
zotavení
ČSN EN ISO 7389 (722333) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického
zotavení tmelů
ČSN EN ISO 7390 (722334) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení odolnosti proti
tečení tmelů
ČSN EN 27390 (722334) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení stékavosti
ČSN EN 28339 (722335) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení tahových
vlastností
ČSN EN 28340 (722336) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení tahových
vlastností při udržovaném protažení
ČSN EN 28394 (722337) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení
vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů
ČSN EN 29046 (722338) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení přilnavosti a
soudržnosti pro stálé teploty
ČSN EN ISO 9047 (722339) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a
soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě
ČSN EN 29048 (722340) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Stanovení
vytlačovatelnosti standardním přístrojem
ČSN EN ISO 10563 (722341) Stavební konstrukce - Těsnicí tmely pro spáry - Stanovení
změn hmotnosti a objemu
ČSN EN ISO 10590 (722342) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení
přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě
ČSN EN ISO 10591 (722343) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení
přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě
ČSN EN ISO 11432 (722344) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení
odolnosti proti stlačení
ČSN 72 2345 (722345) Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Zkouška migrace do
podkladu
ČSN 72 2348 (722348) Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Stanovení tvrdosti
elastických tmelů metodou podle Shore A
ČSN EN ISO 11431 (722350) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení
přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo
ČSN EN 480 – 1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1:
Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480 – 10 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10:
Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480 – 11 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11:
Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480 – 12 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12:
Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480 – 13 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13:
Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480 – 2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2:
Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480 – 4 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4:
Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480 – 5 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5:
Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480 – 6 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6:
Infračervená analýza
ČSN EN 480 – 8 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8:
Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934 – 2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu –
Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934 – 4 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní
malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934 – 6 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola
shody a hodnocení shody
ČSN EN 998 – 1 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN 72 2430 – 1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
ČSN 72 2430 – 2 Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty
ČSN 72 2430 – 3 Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění, výrobu keramických
dílců a stykové malty
ČSN 72 2430 – 4 Malty pro stavební účely. Část 4: Malty pro omítky
ČSN 72 2430 – 5 Malty pro stavební účely. Část 5: Speciální malty
ČSN 72 2440 Zkoušení malt a maltových směsí. Společná ustanovení
ČSN 72 2441 Zkouška zpracovatelnosti čerstvé malty
ČSN 72 2442 Zkouška odlučivosti vody čerstvé malty
ČSN 72 2443 Zkouška rozmísitelnosti čerstvé malty
ČSN 72 2444 Zkouška obsahu vzduchu v provzdušené čerstvé maltě
ČSN 72 2445 Rozbor čerstvé malty a maltové směsi
ČSN 72 2446 Zkouška přilnavosti čerstvé malty k podkladu
ČSN 72 2447 Zkouška hmotnosti a pórovitosti malty
ČSN 72 2448 Stanovení vlhkosti a nasákavosti malty
ČSN 72 2449 Zkouška pevnosti malty v tlaku
ČSN 72 2450 Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu
ČSN 72 2451 Zkouška přídržnosti malty k podkladu
ČSN 72 2452 Zkouška mrazuvzdornosti malty
ČSN 72 2453 Zkouška objemové stálosti malty
ČSN 72 2454 Zkouška propustnosti malty vůči vodním parám
ČSN 72 4310 (724310) Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním
ČSN EN 13318 Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice
ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a
požadavky
ČSN EN 13892 – 1 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení
a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892 – 2 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v
tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892 – 4 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti
obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892 – 5 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti
potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892 – 6 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti
povrchu
ČSN EN 13892 – 7 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti
potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892 – 8 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14016 – 1 Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid
hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 14016 – 2 Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid
hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN ISO 8335 Cementem pojené desky z dřevěných částic. Desky z portlandského nebo
ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi
ČSN 72 7010 (727010) Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném
tepelném stavu. Společná ustanovení
ČSN 72 7011 (727011) Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném
tepelném stavu. Metoda válce
ČSN 72 7012-1 (727012) Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném
tepelném stavu. Metoda desky. Část 1: Společná ustanovení
ČSN 72 7012-2 (727012) Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném
tepelném stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky
ČSN 72 7012-3 (727012) Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném
tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku
ČSN 72 7013 (727013) Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném
tepelném stavu. Metoda koule
ČSN 72 7014 (727014) Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném
tepelném stavu. Vyhodnocení zkoušek
ČSN 72 7031 Měření součinitele difuse vodní páry stavebních materiálů metodou bez
teplotního spádu
ČSN EN 1602 (727046) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
objemové hmotnosti
ČSN EN 1604 (727048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
ČSN EN 1606 (727050) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
dotvarování tlakem
ČSN EN 1607 (727051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
ČSN EN 1608 (727052) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
pevnosti v tahu v rovině desky
ČSN EN 1609 (727053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
ČSN EN 12086 (727055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
propustnosti pro vodní páru
ČSN EN 12087 (727056) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
dlouhodobé nasákavosti při ponoření
ČSN EN 12431 (727063) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení
tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
ČSN EN 13499 (727101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější
tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu – Specifikace
ČSN EN 13500 (727102) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější
tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace
ČSN EN 13162 (727201) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
ČSN EN 13163 (727202) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
ČSN EN 13164 (727203) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslové vyráběné
výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace
ČSN 72 7210 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné
dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
ČSN 72 7308 (727308) Minerální vlna. Technické požadavky
ČSN 72 7312 (727312) Prošívané rohože z minerální vlny
ČSN 72 7313 (727313) Lamelové rohože z minerální vlny
ČSN ISO 9052-1 (730505) Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro
izolaci plovoucích podlah v bytových objektech
ČSN EN 12190 (732113) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –
Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt
ČSN EN 12192 – 1 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –
Granulometrická analýza - Část 1: Zkušení metoda pro suché složky suchých maltových
směsí
ČSN EN 13395 – 1 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –
Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních
malt
ČSN EN 13395 – 2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –
Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních
směsí nebo malt
ČSN EN 13395 – 4 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –
Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na
podhledové povrchy
ČSN EN 12667 (730569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení
tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o
vysokém a středním tepelném odporu
ČSN EN 13501-1 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část
1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část
2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických
zařízení
ČSN EN 29053 (730502) Akustika. Materiály pro použití v akustice. Stanovení odporu proti
proudění vzduchu
ČSN EN 13966-1 (824011) Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích
zařízení tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV uvedené ve sborníku 801-1, prováděné na objektech – Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí, jakož i práce charakterově obdobné. Mezi ně se zahrnují:
- překlady nebo stropní nosníky z ocelových válcovaných profilů I, E, U, UE, L, osazované na maltu na zdech (317 94; 413 94),
- stropy vložkové (411 16) osazované na maltu do ocelových válcovaných nosníků, popř. do prefa nosníků,
- schodišťová ramena ze samostatně osazovaných stupňů, popř. na schodnice (433 12; 434 12; 434 19),
- stavební práce ze žáruvzdorných staviv prováděných podle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- zdivo režné lícované z cihel šamotových (31. 29),
- zdivo komínů režné z cihel šamotových (314 29),
- třísložkový komín (314 29),
- pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových (314 29),
- pouzdro komínů z kruhových šamotových vložek (314 74),
- zdivo režné lícované pilířů z cihel šamotových (331 29),
- kouřové kanály ze šamotových cihel v kotelnách pro budovy a haly občanské výstavby (mimo tovární haly a teplárny; 389 29).

Běžnými stavebními pracemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (obor 593; sborník 801-2, ani zvláštní stavební práce definované ve sborníku 801-5. Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový). Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění (čl. 3421). Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů.Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce monolitická uložená na zdivu nebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1 800 mm. Kanál pro rozvody inženýrských sítí přilehlý je suchý kanál, kde jedna stěna je tvořena stávající konstrukcí objektu (např. základovým pásem s možností využít jeho rozšířené části jako ozubu pro uložení krycích desek).

Kanál pro rozvody inženýrských sítí volný je suchý kanál, který má obě svislé stěny a může jednou stěnou přiléhat k objektu. Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Mazanina (monolitická z betonové směsi) je plošná konstrukce podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů), o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Mazanina o větší tloušťce se oceňuje položkou základové desky z prostého betonu a v nadzemních podlažích položkou prostého betonu klenby. Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod. Pilíř (sloup) hranatý je konstrukce o délce do 2,5 násobku šířky a o výšce přesahující 5 šířek. Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm.

Příčka hrázděná je svislá plošná konstrukce vyzdívaná do trvale viditelné nosné konstrukce typicky členěné z paždíků a sloupků se šikmými vzpěrami umístěnými alespoň v každém pátém poli z celé stěny (1 vzpěra na 1 až 5 polí). Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm. Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm. Sloup (kruhový) je konstrukce o výšce větší než 5 průměrů. Stěna monolitická je nosná plošná konstrukce tl. do 150 mm (z betonu). Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce (např. 4, 6, 8 úhelníky) s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky. Strop trámový (žebrový) monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm.

Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce:
- tl. přes 150 mm (nadzákladová uložená na jiné konstrukci při výšce přes 2,5 násobek tloušťky).
- tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5 násobek tloušťky v základové spáře pod vodorovnou izolací a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný terén).

Zdivo komínů a ventilací je zdivo samostatných těles. Mohou být do něho zavázány příčky a stěny tl. do 150 mm a může být kotveno k sousední konstrukci. Za toto zdivo se nepovažuje

__________________________________________________________________

ZKRATKY

dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
Mj. – měrná jednotka
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
MS – malta sádrová
TP – technické podmínky
ŽB – železobeton
SMS – suchá maltová směs

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení úprav povrchů vnějších je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků (materiálů).

PRO OMÍTKY ZE SUCHÝCH SMĚSÍ:
- název
- typ
- složení
- použití
- způsob nanášení (strojní, ruční)
- objemová hmotnost ztvrdlé malty
- pevnost v tlaku
- přídržnost
- kapilární absorpce vody
- faktor difusního odporu vodní páry
- reakce na oheň
- tepelná vodivost
- trvanlivost (počet cyklů)
- doba zpracovatelnosti
- zrnitost
- množství zaměsové vody
- vydatnost
- doporučená tloušťka vrstvy
- spotřeba při doporučené tloušťce vrstvy
- objemová hmotnost čerstvé malty
- sypná hmotnost suché malty

PRO OMÍTKY (MALTOVINY) :
- název
- typ
- označení
- barva
- složení
- použití
- způsob nanášení (strojní, ruční)
- objemová hmotnost ztvrdlé malty
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- přídržnost
- kapilární absorpce vody
- faktor difusního odporu vodní páry
- reakce na oheň
- součinitel tepelné vodivosti
- trvanlivost (počet cyklů)
- doba zpracovatelnosti
- zrnitost
- množství zaměsové vody
- vydatnost
- doporučená tloušťka vrstvy
- spotřeba při doporučené tloušťce vrstvy

PRO RABICOVÉ PLETIVO:

- velikost ok
- průměr drátu
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava

PRO KERAMICKÉ PLETIVO:

- rozměry
- hmotnost
- aplikace

PRO SKLOTEXTILNÍ PLETIVO (PERLINKA):

- název (typ, označení)
- hmotnost
- tloušťka
- barevné provedení
- velikost ok
- druh úpravy tkaniny
- použití
- aplikace
- hořlavost

PRO DESKY DŘEVOCEMENTOVÉ:

- název
- rozměry
- povrchová úprava
- objemová hmotnost
- pevnost v tahu za ohybu
- modul pružnosti
- pevnost v tahu kolmo na rovinu desky
- hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20°C a relativní vlhkosti 50%
- lineární roztaživost při změně vlhkosti vzduch z 30% na 85% při 20°C
- součinitel tepelné roztažnosti
- nasákavost desek při uložení ve vodě po dobu 24 hodin
- vzduchová neprůzvučnost
- součinitel difuse vodních par
- radioaktivita
- rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí
- mrazuvzdornost
- odolnost proti obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity
- tepelná vodivost
- tepelný odpor
- zvukověizolační vlastnosti požární vlastnosti

PRO FASÁDNÍ DESKY POLYSTYRÉNOVÉ:

- typ
- obchodní název (označení)
- rozměry
- odchylky tloušťky, délky a šířky
- pravoúhlost
- rovinnost
- rozměrová stabilita
- stálost DS
- napětí v tlaku
- objemová hmotnost
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti při 10°C ČSN 72 7010 - 14
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti (výpočtová hodnota)
- pevnost v tlaku ČSN EN 1607
- stupeň požární vodivosti ČSN 73 0862
- nasákavost při střídání teploty DIN 53434
- tepelná stabilita ČSN EN 1604
- koeficient délkové tepelné roztažnosti
- faktor difuzního odporu ČSN EN 12086
- povrchová úprava
- provedení hran
- součinitel tepelné vodivosti

MINERÁLNÍ DESKY:

- typ
- obchodní název (označení)
- rozměry
- objemová hmotnost
- rozměry
- tloušťka
- tepelný odpor
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti ČSN EN 12667
- součinitel prostupu tepla
- orientace vláken
- stupeň hořlavosti ČSN 73 0862
- index šíření plamene ČSN 73 083
- reakce na oheň ČSN EN 13501 – 1
- měrná tepelná kapacita
- bod tání
- pevnost v tlaku ČSN EN 826
- pevnost v tahu kolmo k desce ČSN EN 1607
- pevnost v tahu v rovině desky ČSN EN 1608
- stlačitelnost ČSN EN 12431
- dlouhodobé zmenšení tloušťky ČSN EN 1606
- odpor proti proudění ČSN EN 29053
- faktor difuzního odporu ČSN EN 12086
- součinitel difusní páry ČSN EN 12086
- nasákavost krátkodobá ČSN EN 1609
- nasákavost dlouhodobá ČSN EN 12087
- dynamická tuhost ČSN ISO 9052 – 1

PRO NÁTĚROVÉ HMOTY:

- označení nátěrové hmoty (složení, použití, název, druh)
- odolnost proti látkám a prostředí (chemická odolnost)
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- odolnost proti mechanickým vlivům
- způsob a místo použití (oblast použití)
- způsob aplikace
- zpracovatelnost
- druh ředidla
- barevný odstín
- vhodnost použití
- fyzikální vlastnosti
- výtoková doba z pohárku
- obsah netěkavých látek
- obsah těkavých organických látek
- teoretická vydatnost
- konzistence
- požárně technická odolnost
- životnost
- objemová hmotnost
- skladovatelnost
- teplota zpracování
- teplotní odolnost
- čas schnutí (konečná tvrdost)
- čekací doba mezi jednotlivými vrstvami
- doba schnutí – pevné na dotyk
- doba schnutí – proschlé
- zasychání stupeň 1 až 4
- příprava podkladu
- teoretická tloušťka vrstvy při 100 g/m2 (vlhká, suchá)
- spotřeba materiálu pro střední suchou tloušťku
- doba zpracování tloušťka vrstev
- počet vrstev
- pojivo
- pigmenty
- hustota
- viskozita
- hodnota pH
- propustnost vodní páry podle DIN 52 615
- koeficient nasákavosti
- stupeň lesku
- vlastnosti zaschlého nátěru (vzhled, lesk, kryvnost, tvrdost kyvadlem, přilnavost, odolnost hloubením, odolnost při ohybu
- smluvní lepivost při teplotě 20°C při průměru výtokového otvoru
- teplota zážehu
- požární odolnost

__________________________________________________________________

PŘÍLOHA

Volba položek
Vnitřní úpravy povrchu (viz vymezení konstrukcí z hlediska sklonu úpravy povrchu):
a) pro povrchové úpravy omítkou na konstrukcích odkloněných od svislé roviny méně než 15° se použijí položky pro úpravy stěn nebo pilířů bez příplatku za sklon,
b) pro povrchové úpravy omítkou na spodních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny do 60° se použijí položky pro úpravu stropů s příplatky obsaženými v souboru cen 611 40 Příplatky k ceně omítky stropů (za sklon přes 15°),
c) pro povrchové úpravy omítkou na spodních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny přes 60° do 75° jsou určeny položky pro úpravu stěn nebo pilířů s příplatky obsaženými v souboru položek 612 40 Příplatek k ceně omítky stěn (za sklon),
d) pro povrchové úpravy omítkou na horních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny do 45° se použijí položky pro potěry,
e) pro povrchové úpravy omítkou na horních plochách konstrukcí odkloněných od vodorovné roviny přes 45° do 75° se použijí položky pro úpravu stěn nebo pilířů s příplatky obsaženými v souboru položek 612 40 Příplatky k ceně omítky stěn (za sklon),
f) pro úpravy povrchů samostatných stupňů, stupňů se schodnicemi, podstupňových desek, ramen, podest, podestových desek s nosníky a zábradelních zídek omítkou se použijí položky pro úpravy povrchu schodišťových konstrukcí,
g) pro úpravy povrchu volně stojících pilířů a komínů (i ventilačních) opatřených omítkou (v půdním a nadstřešním prostoru) se použijí položky pro úpravu povrchu pilířů; pro ostatní konstrukce plošné včetně komínů a pilířů přizděných (zavázaných) přečnívajících plochu stěn se použijí položky pro úpravu povrchu stěn,
h) pro úpravu povrchu otevřených šachet omítkou se použijí položky pro úpravy povrchu světlíků, pro úpravy povrchu uzavřených šachet se použijí položky pro úpravy povrchu kanálů pro inženýrské sítě,
i) pro úpravy povrchu kuželových ploch omítkou se použijí položky pro omítky kleneb s příplatky obsaženými v souboru položek 611 40 Příplatky k omítkám stropů (za sklon).
Položky pro úpravu povrchů vnějších se použijí také pro úpravy povrchu konstrukcí neuzavřených prostorů vystavených nepřímo povětrnostním vlivům, zejména vlhku, mlze a mrazu, i když jsou chráněny před jejich přímým účinkem, zejména deštěm, sněhem, zledovatěním apod. (např. terasy, balkóny, lodžie, markýzy, podhledy arkýřů, pavlače, podloubí, podchody, průjezdy domů).

Ostatní ustanovení:

a) pro omítky kanálů a nádrží na kapaliny a omítky vodotěsné jsou určeny položky sborníku 801-5 Zvláštní stavební práce,
b) tloušťka vnitřních omítek odpovídá ČSN 73 2310 (čl. 21.) nebo doporučení výrobce. Proměnná tloušťka vnějších omítek je zahrnuta ve složitosti průčelí (viz čl. 3614),
c) omítky konstrukcí tvaru koule, rotačního elipsoidu, paraboloidu, např. báň, klenba česká, omítky ploch zborcených z hyperbolických paraboloidů, kleneb žlabových nebo s dvojí křivostí, se oceňují individuálně.
Stupně složitosti vnějších průčelí

Stěny a štíty

a) I. omítka rovná bez výstupků s jednoduchou římsou hlavní, případně kordonovou
b) II. omítka rovná s orámováním otvorů o jednom vystupujícím nebo ustupujícím profilu, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou), oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římsou hlavní i kordonovou.
c) III. omítka rovná s orámováním otvorů o dvou až třech vystupujících nebo ustupujících profilech, s jednoduchými podokeníky a jednoduchým dělícím linováním mezi podlažími, jakož i nad a pod okny, s jednoduchou římsou hlavní, kordonovou a římsami patrovými, anebo:
d) III. omítka rovná, ale se zvětšeným množstvím hran a úzkých ploch u průčelí konstrukčně členěného lodžiemi nebo balkóny, současně sdruženými parapety a zvětšenými okny nebo plochami ohraněnými obklady apod. (přes 50 % plochy), spárami (zapuštěnými linováním), s hladkou hlavní římsou, popř. též s římsou kordonovou anebo probíhající markýzou nad chodníkem. Ojedinělé balkóny, otvory neprováděné úpravy do 50 % plochy necharakterizující tento stupeň (viz I až II),
e) IV. omítka rovná i částečně zaoblená s orámováním otvorů o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, s jednoduchými podokeníky i nadokeníky, s jednoduchým linováním mezi podlažími, jakož i nad a pod okny, s jednoduchými lezenami, s jednoduchou římsou hlavní, kordonovou, nadokenní a římsami patrovými,
f) V. omítka rovná i částečně zaoblená s orámováním otvorů o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, s členěnými podokeníky i nadokeníky, s hladkými lezenami, s členěným linováním vodorovným i svislým (hladkou rustikou, s orámováním ploch (i o více profilech) určených pro sgrafita, keramické, štukatérské a jiné prvky a pod., s členěnou římsou hlavní, kordonovou, nadokenní, podokenní, případně patrovou, anebo:
g) V. omítka rovná se zvětšeným množstvím hran a úzkých ploch u průčelí konstrukčně členěného lodžiemi nebo po délce probíhajícími balkóny, současně sdruženými parapety a zvětšenými okny, se zvětšeným množstvím hran taženého profilování - žlábkování (kanelury vzdálené od sebe 80 až 150 mm) na meziokenních stěnách nebo na podokenních parapetech, popř. též na meziokenních pilířích (sloupech),
h) VI. omítka rovná i zaoblená s orámováním otvorů o více než třech vystupujících nebo ustupujících profilech, se složitě členěnými podokeníky a nadokeníky, členěnými lezenami vodorovnými i svislými,s členěným linováním (hladkou rustikou), s orámováním ploch (i o více profilech) pro sgrafita, keramické, štukatérské a jiné prvky apod., s členěním pilastry, sloupy apod., s členěnou římsou hlavní, kordonovou, nadokenní, podokenní, patrovou,
i) VII. omítka, jejíž členění je bohatší než členění uvedená v předcházejících stupních.
j) Pro určení její složitosti stěn a štítů je rozhodující převládající výskyt prvků charakterizujících stupeň členění. Při nestejně členěných průčelích na tomtéž objektu posuzuje se každé průčelí samostatně (uliční, dvorní, štítové). Je- li v jednom průčelí přerušeném kordonovou římsou navrženo odlišné členění pod římsou, posuzují se obě části samostatně, přičemž se římsa zahrnuje do části složitější. Toto pravidlo však nelze použít tam, kde členění průčelí patrovými římsami je jedním ze znaků složitosti pro celé průčelí.
k) Je-li průčelí I.- II. nebo III. stupně a současně hlavní římsa bohatě členěná (složitě tažená - VI. článkovaná - VII.), posuzuje (a měří) se samostatně hlavní římsa a samostatně ostatní průčelí.
l) Je-li průčelí rozčleněno svislými popř. vodorovnými výstupky nebo ústupky, popř. odchylným druhem prováděných úprav povrchu do několika různě členěných částí, posuzuje se každá část samostatně.

Podhledy

a) I. omítka bez jakýchkoliv výstupků nebo ústupků.
b) II. omítka dělená výstupky příčně nebo podélně, bez profilu.
c) III. omítka dělená výstupky příčně nebo podélně, s profilem o jednom až třech tažných článcích.

Pilíře a sloupy

a) I.omítka bez jakýchkoliv výstupků nebo ústupků.
b) II. omítka bez výstupků nebo ústupků dělená vodorovně nebo svisle spárami (zapuštěným linováním).
c) III. omítka bez výstupků nebo ústupků s jednoduchou hlavicí a patkou.
d) IV. omítka vodorovně nebo svisle spárovaná, s hlavicí nebo patkou nebo s hlavicí i patkou, s profilem o dvou až třech článcích.
e) V. omítka podélně nebo příčně jednoduše členěná, s patkou nebo hlavicí, s profilem o více než třech článcích.
Pro některé druhy vnějších úprav povrchu, např. omítky šlechtěné umělé (dříve: břizolitové), omítky z umělého kamene, fasádní nástřiky (nikoliv malby nebo nátěry - práce PSV), navrhované i uvnitř objektu, jsou určeny položky vnějších úprav povrchu.


 


   Copyright RTS, a.s.