ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
   PUBLIKACE VOP
   SOUPIS PRACÍ
   ETIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ
 
 
 
 
 

  Zásady etickĂ˝ch vztahĹŻ mezi účastnĂ­ky investiÄŤnĂ­ vĂ˝stavbyPro demonstraci vývoje úprav vztahů mezi účastníky procesu výstavby Vám zde předkládáme přílohu  „Všeobecných obchodních podmínek pro stavby a dokumentaci staveb“ vydaných S.I.A. – Radou výstavby v roce 2003 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o doporučení Svazu podnikatelů ve Stavebnictví v ČR, které konkretizuje hodnoty a formulace uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách.
________________________________________________________

I. Úvod do problematiky

V roce 2003 bylo vydáno druhé upravené a rozšířené vydání Všeobecných obchodních podmínek pro stavby a dokumentaci staveb, které vypracovala S.I.A. – Rada výstavby pod  záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tato obecná pravidla zaměřená na oblast investiční výstavby jsou návodem určeným ke zkvalitnění smluvních vztahů mezi jejími hlavními účastníky, kterými jsou objednatel (investor, stavebník) a zhotovitel (resp. podzhotovitelé) stavby. Cílem pravidel je vytvořit podklad pro seriozní vztahy ve výstavbě a napomoci  k vytváření rovnoměrného a vyváženého poměru sil v povinnostech a oprávněních dvou stran obchodu, který bývá definován ve smlouvě o dílo uzavírané mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

Obdobně působí v evropských zemích  národní verze obchodních podmínek pro dodávky staveb i jejich dokumentace, které rovněž nebývají na stupni zákonného opatření, přesto jsou všeobecně respektovány a dodržovány.

Dokumenty tohoto druhu obvykle doporučují pro různá stadia investiční výstavby a různé procesy či úkony takové postupy, povinnosti a oprávnění, které při přiměřené aplikaci zajišťují vyváženou pozici obou stran. Tyto strany obchodu v oblasti investiční výstavby – objednatel i zhotovitel - nesou svá rizika a je žádoucí, aby tato rizika byla úměrná efektům předpokládaným oběma stranami z realizace předmětného díla a aby nebyla jednostranně uplatňována na úkor strany druhé.

Vztahy mezi objednateli staveb (investory) a zhotoviteli jsou však někdy poznamenány pokusy jedné či druhé strany o získání dominantního postavení v obchodních vztazích a přesunem možných rizik na úkor partnera. To se pak projevuje právě v nevyváženém stanovení podmínek – povinností a oprávnění – v průběhu přípravy a realizace investičních akci. Tyto tendence jsou uplatňovány jak ve výběrových řízeních na zhotovitele dokumentace nebo stavby a následně i v návrzích smluv o dílo. Jsou zdrojem napětí na stavebním trhu a impulsem pro šíření dalších negativních jevů jako je rozkolísání dodavatelských řetězců, šíření druhotné platební neschopnosti apod. V konečném důsledku neuspořádané vztahy mezi jednotlivými účastníky investiční výstavby dopadají i na iniciátory nevyvážených kritérií výběru či smluv o dílo.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví řešil v poslední době mnoho podnětů ze stran obou hlavních partnerů – objednatelů i zhotovitelů - staveb upozorňujících na snahy uplatnit nestandardní postup vůči partnerům, který by navrhovateli přinesl výhody neslučitelné s rovnoprávným postavením účastníků investiční výstavby a druhé straně by mohl přinést vážné finanční ztráty, někdy i ohrožení jejich existence.

Před několika lety se začaly ne zcela korektní přístupy uplatňovat v návrzích smluv o dílo u některých zahraničních investorů. Přes pochopitelnou snahu ochránit své investice      v neznámém prostředí však některé požadavky a podmínky pro přípravu a realizaci staveb zacházely daleko za mez požadavků obvyklých a únosných v domovských zemích investorů a developerů. V rozporu byly často i s platnou českou legislativou a zejména s podnikatelskou etikou, někdy i „dobrými mravy“, jak je současná česká právní úprava definuje.

V poslední době se však tyto praktiky začaly objevovat i v přístupech tuzemských investorů, dokonce stále častěji se objevují i v zakázce stavebních prací hrazených z veřejných prostředků státu či měst a obcí. Pokřivené vztahy mezi objednateli a  zhotoviteli staveb však nelze jednoznačně přičíst na vrub pouze jedné ze zúčastněných stran, protože jak navrhovatel nestandardních podmínek tak i jejich akceptátor se dopouštějí chyby ze stejného důvodu – získání určité výhody na úkor  vyváženosti celého stavebního trhu, který nutně inkasuje údery, které z takových vztahů na něho dopadají. Pokud nevyvážené vztahy na stavebním trhu působí dlouhodobě, mají za následek zhoršení celého podnikatelského prostředí a ovlivňují negativně všechny podnikatelské subjekty zde působící, iniciátory deformací nevyjímaje.

Je proto nutné otevřeně poukázat na nejčastější odchylky od vyvážených a rovnoprávných vztahů a pokusit se je společně eliminovat ve prospěch ozdravění podnikatelského prostředí.

Uvedené připomínky platí přiměřeně i pro docílení harmonických vztahů mezi zhotoviteli a jejich subdodavateli.


II. Nejčastější odchylky od standardních podmínek

Odchylky uplatňované ve výběrových řízeních:

Nabídka a přijetí dumpingové ceny za realizaci stavebního díla, která mnohdy nekryje ani výrobní náklady zhotovitele. Důsledky bývají pro objednatele stavby kontraproduktivní – buďto zhotovitel dílo nedokončí a za cenu zdržení a finančních ztrát se hledá další zhotovitel, nebo je dílo dokončeno v nízké kvalitě. Průvodním jevem je zpožděné placení nebo krácení plateb poddodavatelům a následné dopady do dodavatelských řetězců.

Vyžadování a nabízení neúměrně krátkých realizačních lhůt pro zhotovení stavby, které mnohdy nerespektují  ani nutné technologické přestávky, návaznosti technologických procesů ani vliv počasí. Neúměrně krátké realizační lhůty mohou být příčinou vzniku nekvality a závad na stavebním díle, jejichž následné odstraňování nejen že převýší zamýšlené rychlé uvedení investice do provozu, ale přivodí objednateli i zhotoviteli finanční ztráty. Negativně ovlivňují i dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších zákonných předpisů a norem (délka pracovní doby, přesčasové práce, přestávky v práci, mzdové nároky, příplatky, atd.)

Vyžadování a nabízení neúměrně dlouhých záručních lhůt za dílo. Optimální délka záruční doby má vycházet z povahy stavby, vlastnosti užitých materiálů a technologií a má umožnit odstranění skrytých vad a nedostatků. Nelze jí však nahrazovat údržbu při provozu stavby, nebo ji používat k blokaci a využívání finančních prostředků zhotovitele určených smlouvou jako finanční garance po dobu trvání záruky. Neúměrně dlouhé záruční doby vyžadované i nabízené jsou neúčelné a u malých firem jsou dokonce pro investora nevýhodné. Jsou rovněž kontraproduktivní z hlediska optimálního odstraňování nalezených vad stavebního díla.

Vyžadování změn parametrů a kritérií vyhlašovaných ve výběrových řízeních a to:

 • předkládání protinávrhů za účelem snížení nabízené ceny tím, že objednatel sestaví nižší cenu stavby z cen  částí stavby nabízených ostatními účastníky výběrového řízení

 • změna požadavku na rozdělení odpovědnosti a rizik či pojištění za škody při realizaci díla

 • dodatečné změny parametrů oproti podmínkám výběrového řízení zejména  u zahraničních investorů s odůvodněním, že to vyžaduje financující zahraniční banka, nebo je nutné je sladit s duchem legislativy země původu investora.

Předkládání zadávací dokumentace, která nemá dostatečnou úroveň a vykazuje odborné nedostatky.  Je to především rozsah PD, technické podmínky, určení množství a druhu požadovaných prací (výkazy výměr a standardy).

Poskytování zadávací dokumentace za neúměrně vysokou cenu a mnohdy i v krátké lhůtě pro její převzetí od vyhlášení soutěže.

Stanovení neúměrně krátké soutěžní lhůty (především u soutěží s předkvalifikací). V určeném termínu je obtížné zvládnout splnění všech požadavků na kvalitní zpracování předkvalifikační dokumentace.

Určování nevýhodného způsobu skládání jistin do soutěže. Jistina, kterou zadavatel od uchazeče vyžaduje (rozmezí 0,5 – 3% z předpokládané ceny nabídky) může být poskytnuta buďto složením peněžní částky, nebo formou bankovní záruky, zadavatel někdy vyžaduje pouze složení hotovosti.

Stanovení vysokých limitů pro objemy referenčních staveb. Tím mohou být poškozeny malé a střední firmy.

Odchylky uplatňované ve smlouvách o dílo:

Ustanovení, která zpochybňují právo na zaplacení řádně zhotovovaného díla tím, že nutí zhotovitele převzít na sebe i rizika, která nemůže předvídat či ovlivnit. Je to např. přesouvání zodpovědnosti z fáze přípravy stavby (správnost výkresové dokumentace, výkazu výměr, geologického průzkumu apod.) do fáze realizace, přičemž je požadováno, aby veškeré finanční náklady z toho plynoucí hradil zhotovitel buď v rámci sjednané ceny, nebo nejvýše z limitovaného procentního navýšení, bez ohledu na jejich rozsah (nepřijatelné zejména u rekonstrukcí staveb).

Ustanovení zasahující do kompetencí zhotovitele, kdy na jedné straně zhotovitel podle smlouvy zodpovídá pod sankcemi za včasný a kvalitní průběh realizace, na druhé straně si objednatel vyhrazuje právo :

 • vybírat poddodavatele a někdy i hradit jim přímo provedené práce

 • zasahovat do technického a strojního i personálního vybavení kapacit zhotovitele, dokonce v některých případech odsouhlasovat vedoucí pracovníky stavby či právo disponovat se stavebními kapacitami zhotovitele na stavbě

 • měnit podle své úvahy délku záruční lhůty a výši finanční garance pro dobu záruční lhůty, u výrobků a dodávek zařízení zvyšovat záruční lhůty stanovené výrobcem.

Ustanovení, jimiž je ztíženo či zpochybněno právo na dokončení řádně zhotovovaného díla.

 • možnost objednatele stavby odstoupit od smlouvy i v důsledku jeho individuálního posouzení a vyvození jednostranných závěrů mimo parametrů obsažených ve smlouvě o dílo – např. názor na stupeň odborné způsobilosti zhotovitele, popř. pouze podán návrh na povolení vyrovnání. To může být účelově zneužito a porušuje konkurenční podmínky na stavebním trhu.

Ustanovení o platebních podmínkách, připouštějící proplácení provedených prací v neúměrně dlouhých lhůtách splatnosti.
________________________________________________________

Uvedené příklady možných deformací a anomálií uplatňovaných ve výběrových řízeních či ve smlouvách o dílo zdaleka nevyčerpávají přehled negativních zásahů do vyvážených vztahů mezi partnery v investiční výstavbě. V podstatě se tak stává vždy, kdy dochází ke snaze nahradit obecně platné zásady (podle obchodního zákoníku nebo z všeobecných obchodních podmínek pro dodávky staveb) ustanoveními posilujícími kompetence jedné strany a činit rozhodnutí na základě individuálního posouzení. Zejména, když odvolacím orgánem je táž strana.

Takováto praxe je v rozporu s duchem legislativy, která se k této problematice vztahuje, konkrétně s ustanoveními obchodního zákoníku i zákona o zadávání veřejných zakázek. Hlavně je však v rozporu s etikou podnikání a dodržování rovnoprávného postavení účastníků investiční výstavby.

Pokud je některá podmínka soutěže nebo ustanovení ve smlouvě o dílo v rozporu s platnou právní úpravou, je toto ustanovení neplatné a v případě soutěže je právo i povinnost každého účastníka navrhnout její zrušení.

Na potřebu uvést vzájemné vztahy na stavebním trhu do vzájemné rovnováhy a tak tento trh posílit, zprůhlednit a dodat mu důvěryhodnosti upozorňovali Svaz podnikatelů ve stavebnictví v poslední době četní developeři, investoři, dodavatelské stavební organizace i další účastníci investiční výstavby jako projekční, inženýrské a servisní organizace.

Z tohoto důvodu byl po rozsáhlé diskusi odborníků z oboru obecné i stavební legislativy i z oblasti investorské činnosti a realizace staveb přijat návrh standardních ustanovení, která by při výběrových řízeních a smlouvách o dílo měla zajistit rovnoprávné vztahy mezi jednotlivými účastníky investiční výstavby.

V návrhu jsou definována i nestandardní ustanovení a dále ustanovení nepřípustná, která by neměla být používána.


III. Doporučené standardní* podmínky a ustanovení pro výběrová řízení a smlouvy o dílo

 • Ve výběrových řízeních , kde není uplatněna prekvalifikace, není výhodné pro investora používat jednokriteriální schéma, kdy dominantní je jen nabízená cena za stavební dílo. Doporučuje se zvažovat vyloučení mimořádně nízké cenové nabídky, pokud není technicky a ekonomicky zdůvodněna. Maximální záruční lhůta za stavební dílo se doporučuje vyžádat a nabízet v délce 5 let (60 měsíců).

 • Maximální finanční garanci (pozastávku) po dobu záruční lhůty navrhovat a požadovat ve výši 2 % z ceny stavebního díla.

 • Maximální finanční garanci po dobu realizace díla, pokud ji objednatel na zhotoviteli vyžaduje, stanovit na 1-2 % z ceny díla podle charakteru a rozsahu stavby.

 • Maximální smluvní pokuta za neodstranění vad ve smluveném termínu se doporučuje ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

 • Zodpovědnost za kvalitu PD vč. výkazu výměr má zadavatel a projektant, odchylky a nedostatky v PD zjištěné při realizaci stavby je investor povinen zhotoviteli uhradit.

 • Splatnost faktur stanovit na dobu max. 30 dnů.

 • Ve smlouvách o dílo fixovat jednoznačné ustanovení o povinnosti objednavatele uhradit předem odsouhlasené a prokázané vícepráce.

Nestandardní podmínky a ustanovení mohou být přijaty po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, a to pouze tehdy, vyžaduje-li to zvláštní charakter stavby, nebo užití speciálních technologií či materiálů. Ve výběrových řízeních je však nutno vyloučit taková kriteria nebo jejich sestavy, která by předurčovala jednoho určitého dodavatele.
________________________________________________________

* Pojem „standardní podmínky“ není nikde legislativně přesně vymezen. Podle obecného názoru odborníků standardní podmínky jsou takové, které logicky, průhledně a v souladu s obecnou legislativou vymezují rovnoprávné a vyvážené vztahy, povinnosti a oprávnění mezi jednotlivými účastníky investiční výstavby.

Za standardní pro smlouvy o dílo se považují příslušná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek pro stavby z roku 2003, jichž je tato „Etika ve vztazích mezi účastníky investiční výstavby“ přílohou. 

IV. Nepřijatelné podmínky a ustanovení pro výběrová řízení a smlouvy o dílo

 • Zasahování do organizačních, technologických i personálních záležitostí a kompetencí zhotovitele, přesto, že jeho odpovědnost za včasné a kvalitní provedení díla je mu smlouvou uložena.

 • Určování poddodavatelů objednatelem, popřípadě i přímé proplácení jimi odvedené práce bez účasti zhotovitele, kterému je tím znemožněno celkové ovlivňování procesu realizace (možnost pozastávek za neplnění smluvních podmínek, za kvalitu apod.)

 • Jednostranné prodlužování záruční doby či zvyšování garancí a jistin při provádění stavby nebo v záruční lhůtě.

 • Vyžadování dlouhých lhůt splatnosti faktur zhotovitele a tím nucení ke skrytému dodavatelskému úvěru, který však není ničím kompenzován. Zejména nepřípustné je to u staveb hrazených z prostředků státu, který by měl bát garantem dodržování legislativy, tedy i termínů splatnosti faktur.

 • Vyžadování garancí a jistin pouze složením hotových peněz, nepřijímání bankovních garancí (tato praxe je v přímém rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek).

 • Vyžadování nepřiměřených finančních záruk při realizaci či dokončení stavby, které snižují či úplně znemožní schopnost zhotovitele zúčastnit se dalších akcí investiční výstavby. Nepřípustné je rovněž skládání prostředků na účet investora.

 • Ustanovení bránící zvýšení ceny za dílo i v případech, kdy je objektivním posudkem řádně doloženo a je důsledkem navýšení rozsahu díla dohodnutého či objednaného investorem, nebo vzniklo vlivem okolnosti, které nebylo možno předvídat – změna rozsahu prací u rekonstrukcí a oprav, v důsledku jiných geologických podmínek než ukazoval průzkum, změna předpisů o vybavení stavby apod.

 • Prodlužování záruční doby tím způsobem, že do doby odstranění nalezených vad objednatel uplatňuje zastavení záruční lhůty.

 • Uplatňování práva objednatele odstoupit od smlouvy v důsledku jeho subjektivního závěru, že stavba je nedostatečně personálně obsazena a nedostatečně vybavena stroji a zařízeními, avšak hlavní parametry smlouvy o dílo a harmonogram postupu stavby je plněn v čase o kvalitě díla.

 • Uplatňování práva objednatele odstoupit od smlouvy i v případech, kdy byl podán pouze návrh konkurzu na zhotovitele, nebo pouze návrh na povolení vyrovnání.

Některé podmínky uvedené v této stati jako nepřijatelné jsou v oblasti působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek zjevným porušením zákona. Jsou zde uvedeny zejména proto, že jsou nepřijatelné obecně, tedy i oblasti soukromé zakázky.

Toto doporučení standardních a nepřijatelných či nepřípustných podmínek pro jejich používání ve vztazích mezi jednotlivými účastníky investiční výstavby si nečiní nárok na taxativní výčet možných anomálií či deformací, které se mohou vyskytnout. Je spíše etalonem, který může být měřítkem a vymezovat zhruba mantinely, mezi nimiž probíhají korektní, průhledné a rovnoprávné vztahy účastníků na trhu investiční výstavby.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha 2003

Vloženo dne 25.9.2007

 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.